Slovenské vysielanie Rádia Šíd v novej fazóne – aj vďaka podpore ÚSŽZ

Jedným z dôležitých finančných i morálnych vkladov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo výkone politiky SR vo vzťahu ku krajanom je aj podpora slovenských krajanských médií. Práve tie sa totiž starajú záslužným a ocenenia hodným spôsobom o rozvoj slovenského jazyka, kým v rámci obsahu vysielania o informovanosť slovenskej národnostnej menšiny v danom prostredí či v konkrétnom regióne tej-ktorej oblasti štátu, v ktorom naši krajania žijú. Navyše, v rozmanitej tematike publicistiky napĺňajú aj vzdelanostný aspekt, prispievajú k udržiavaniu slovenskosti, národného povedomia, zachovávaniu autenticity slovenského kultúrneho a duchovného dedičstva. V spektre elektronických médií vysielajúcich v slovenskom jazyku v Srbsku sa k nim zaraďuje aj slovenské vysielanie Rádia Šíd.

Slovenské vysielanie Rádia Šíd prináša pravidelné informácie o živote Slovákov v Srbsku, ako aj z prihraničnych oblasti Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nedávno finančne podporil materiálno-technické zabezpečenie vysielania Rádia Šíd v slovenskom jazyku s cieľom vytvorenia ešte lepšieho zázemia pre kvalitu rozhlasového, ako aj televízneho vysielania. Slovenské vysielanie  Rádia Šíd získanými prostriedkami z mimoriadnej dotácie ÚSŽZ vylepšilo pracovné podmienky zodpovednej redaktorky, rovnako aj úložné priestory archívu a redakčnej knižnice. „Prostredníctvom zakúpenej techniky je nevyhnutná komunikácia s poslucháčmi, ako aj kultúrnymi inštitúciami Slovákov v Srbsku, s ktorými pravidelne spolupracujeme rýchlejšia a tým aj kvalitnejšia. Zaobstaraný nábytok v interiéri z dotácie ÚSŽZ zlepšil podmienky na vytvorenie úschovného priestoru archívu a malej knižnice.  A čo je rovnako dôležité, aj chvíle na pracovisku sú príjemnejšie ako doposiaľ,“  vyznala sa Blaženka Dierčanová, redaktorka a moderátorka slovenského vysielania Rádia Šíd.

Rádio Šíd spolupracuje s Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj z Padiny, ktorá tento projekt napísala a aj zrealizovala. Ich ďalšie spoločné aktivity, ako aj konkrétny projekt, venujú v tomto roku pripomienke 200. výročia narodenia kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra, ktoré plánujú uskutočniť v Roku Ľudovíta Štúra v deň jeho narodenín – 28. októbra.

 

Na titulnej fotografii:

Blaženka Dierčanová, redaktorka a moderátorka slovenského vysielania Rádia Šíd.

Vo fotogalérii:

Vynovený interiér a zariadenie pracoviska slovenského vysielania Rádia Šíd – aj vďaka finančnej podpory ÚSŽZ.