Slovenskí žiaci z Vojvodiny najviac oceňovaní v 28. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, vás chceme aj za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako spoluorganizátora súťaže informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, ktoré sa malo konať 21. mája 2020 v Nových Zámkoch, sa odkladá na neurčito. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád SlovenskO: V súvislosti so zmenou spoluusporiadateľa a súčasne sponzora súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo 13.marca 2020 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Dodatok bol vypracovaný v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach. Dodatok je zverejnený na webovom sídle minedu.sk v časti Regionálne školstvo/súťaže detí a žiakov a tiež na webovom sídle ŠPÚ v časti Dokumenty na stiahnutie/Súťaže/Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.

https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-ziakov-zakladnych-skol-a-zakladnych-umeleckych-skol-s-ucinnostou-od-112018/

http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/

 

Spravodajsko-publistický portál KULPIN.NET však v uplynulých dňoch priniesol informáciu o tom, že Odborná komisia súťaže už má za sebou vyhodnotenie súťaže, a teda sú už známe aj výsledky.

Z vyššie uvedených dôvodov (termín slávnostného odovzdania cien najlepším v Nových Zámkoch je doslova neodhadnuteľný…) si – aj s ohľadom na účastníkov IV. kategórie – žiakov slovenských škôl a vzdelávacích centier v krajanskom zahraničí, dovoľujeme oboznámiť vás s výsledkami 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Akiste je pozoruhodný fakt, ako to zdôrazňuje aj portál KULPIN:NET, že žiaci z vojvodinských škôl, ktorí súťažia v osobitnej štvrtej kategórii prác žiakov zo zahraničia, boli najúspešnejší-  získali až deväť cien, pričom oceneným pedagógom a stala aj Mária Andrášiková zo ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca.

Tento ročník súťaže sa niesol v znamení 100. výročia vzniku Slovenského národného divadla v Bratislave a 20. výročia vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka a v znamení jubileí významných osobností: Andreja Sládkoviča, Martina Kukučína, Štefana Baniča, Milana Rastislava Štefánika, Zuzky Zgurišky, Jána Kostru, Albína Brunovského, Jána Palárika, Jozefa Gregora Tajovského, Jozefa Cígera-Hronského a Vladimíra Hurbana Vladimírova.

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 – KATEGÓRIA: IV.

Meno žiaka, učiteľa, škola, názov práce/poradové číslo práce, Poézia/ Próza

 

CENA POROTY

1. Peter Pavčok, Mária Andrášiková, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Tajovského spomienky na starého otca inšpirujú aj dnes /79. Próza

HLAVNÁ CENA

1. Artem Pluta, Larisa Mamčurová, Užhorodská všeobecno-vzdelávacia škola č. 15, Užhorod, Ukrajina Prečo má rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/92. Próza
1. Tatiana Filipovićová, Mária Andrášiková, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Slovenský kroj – to je krása, dievčatko v ňom ružou zdá sa!/46. Próza

ČESTNÉ UZNANIE

1. Kristina Soviljová, Vesna Valihorová-Filipovićová, ZŠ Jozefa Marčoka – Dragutina, Hložany, Srbsko Rozprávka o Tajovskom a mojich starých rodičoch/42. Próza
2. Sára Štrbová, Jarmila Pantelićová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Zakáľačka/29. Próza
3. Mario Marošević, Josip Kvasnovski, ZŠ Vladimira Becića Osijek, Chorvátsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko /106. Próza
4. Katja Kuricová, Boženka Dasovićová, ZŠ Josipa Kozarca, Josipovec, Chorvátsko Prečo mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/16. Próza
5. Kata Szabadi, Zuzana Benková, Slovenské gymnázium, ZŠ, MŠ a kolégium, Békešská Čaba, Maďarsko Jednoduchá odpoveď/21. Próza
6. Viktória Chrenková, Dagmar Kötelešová, Všeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko Slovečina/113. Poézia
7. Marka Zetocha, Milenca Lasac, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko Moje korene/11. Próza
8. Iveta Bokorová a Matija Bokorová, Ana Halajová, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko Prečo máme rady slovenčinu, prečo máme rady Slovensko/77. Poézia
9. Amadea Čemanová, Ľudmila Berediová-Stupavská, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko Preč mám rada slovenčinu, prečo mám rada Slovensko/82. Próza
10. Jakub Činčurák, Vesna Kámaňová, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/72. Próza

OSOBITNÁ CENA POROTY

1. Marína Čániová, Jarmila Pantelićová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko Môj etnický pôvod/28. Próza

OCENENÝ PEDAGÓG

1. Mária Andrášiková ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

OCENENÁ ŠKOLA

1. Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš, Rumunsko

CENA MATICE SLOVENSKEJ

1. Tomáš Kámaň, Vesna Kámaňová, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko/69. Próza

 

X                                    X                                      X

Cieľom súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO, je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom spolkov, organizácií a škôl Slovákov žijúcich v zahraničí.

V priebehu rokov sa do súťaže zapojili žiaci všetkých vekových kategórií od prvákov na základných školách až po maturantov na stredných školách. Do súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci zo zahraničia. Súťaž sa realizuje za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Štátneho pedagogického ústavu, SPN – Mladé letá, Matice slovenskej, Vydavateľstva Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.