Slovenskú omladinu zjednotia súťažné umelecké impulzy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava vyhlasujú 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou s názvom SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY.

V uplynulom roku sa do tejto, stále obľúbenejšej súťaže, zapojili so spoluorganizátorským úsilím Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj žiaci a študenti – Slováci žijúci v zahraničí. Či už z krajín, kde Slováci tvoria národnostnú menšinu, alebo zo štátov, kde sú súčasťou krajanskej komunity. Odmenou im bol nielen pobyt na Slovensku, ale aj slávnostné dekorovanie najlepších v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Organizátorom, rovnako aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa chce veriť, že sa v tomto ročníku slovenskí žiaci a študenti zo zahraničia umelecky prejavia v ešte výraznejšom počte. Napokon, motiváciou pre ich tvorbu môže byť mimoriadne inšpiratívna a príťažlivá tematická a myšlienková šírka súťaže…

Motto súťaže:

ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI

venované 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

TÉMY PRE JEDNOTLIVÉ VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 

KAMARÁTSTVO JE DAR

Veková kategória 1 (6 – 10 rokov)

Druhová kategória A – kresba, maľba, kombinované techniky

B – plastika, priestorové stvárnenie

C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

NÁŠ SPOLOČNÝ DOM

Veková kategória 2 (11 – 15 rokov)

Druhová kategória A – kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

B – plastika, priestorové stvárnenie

C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

OPRI SA O MŇA, BUDE TI DOBRE, SVET BUDE KRÁSNY A NEBO MODRÉ… ,,…

Veková kategória 3 (16 – 19 rokov)

Druhová kategória A – kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

B – plastika, priestorové stvárnenie

C – fotografia, multimediálne spracovanie

 

Práce spoločne s vyplnenými prihláškami zasielajte do 30. júna 2014 na adresu:

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

Slovenská republika

kontakty: tel. 02/53414615, e-mail: skola@zsssvba.sk

PREHLIADKA VÍŤAZNÝCH PRÁC SA BUDE KONAŤ V OKTÓBRI 2014.

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Ako to vyzeralo 18. novembra 2013 na slávnostnom vyhlásení najlepších prác?

http://www.uszz.sk/sk/ku-krase-kumstu-v-dvorane-mk-sr-prispeli-aj-ziaci-a-deti-krajanov

 

Duch tvorivosti naveky pretrvá

Na počiatku predsa len nebolo slovo. Hoci odveký kánon, ba i Písmo, sťaby národu, v ktorom je hlboko zakorenený príklon k najcennejšiemu – kresťanskému cíteniu, by tak prikazovalo a navádzalo k pevnému bodu, od ktorého sa odvíja naše bytie, komunikácia, predstavivosť, fantázia. Kým totiž počiatky ľudskej civilizácie ovládla artikulovaná reč a jazyk ako základný a tisícročia pretrvávajúci fenomén dorozumievania, dlho pred nimi – a svedectvom toho sú podnes zachované jaskynné maľby našich predchodcov – výrazom emócií, prežitých príbehov, múdrostí, citových vzplanutí i posolstiev, ktorí naši predkovia už dávno pred Kristom zanechávali vždy a vždy nasledujúcim civilizáciám, boli odjakživa výtvory ľudskej zručnosti: maľby, kresby, sochy, predmety dennej potreby, nábožné a magické amulety či „figurálne“ zaklínadlá a ďalšie rozmanité artefakty.

So stále dokonalejšou technickou vyspelosťou, podporenou vzdelanosťou, vedou, výskumom a novými spoločensko-vednými a technologickými disciplínami, sa výtvarné a umelecké prejavy, výtvory a posolstvá stali nielen neohraničenou a zároveň i neoddeliteľnou súčasťou každého dejinného obdobia, ale v kontexte geopolitického a historického pohybu formovania národov a štátov aj výrazom ich svojbytnosti, nadčasovým formátom duchovného sebauvedomovania, prezentačným elementom prestíže v konkurencii národov sveta. Nuž i preto sa výtvarné umenie v rozmanitosti a rôznorodosti jeho žánrov a druhov stalo jedným z najsledovanejších a aj najviac cenených fenoménov ľudskej tvorby, pretvárajúcej bohatosť duševného vlastníctva umelca v zhmotnenú kultúrnu a estetickú nadčasovosť artefaktov ako súčasti kultúrneho a duchovného dedičstva národov.

Aj dnes, v 21. storočí, sa rôznymi formami, obsahmi a oblasťami umeleckej tvorby identifikuje národ a krajina, v lone ktorej ten-ktorý druh či žáner výtvarného umenia – či už ide o kresbu, maľbu, grafiku, plastiku, fotografiu, multimediálne a iné vizuálno-koncepčné artefakty vzniká, rozvíja sa a zveľaďuje. A práve školy po celom Slovensku sa na tomto fundamente stali nevyčerpateľným žriedlom talentov, čakajúcich na svoju prvú šancu, prejavenie sa, možno nádejný prienik, ohlas.

Preto je tu pre deti, žiakov a mládež  v naozaj širokom zábere všetkých stupňov a druhov základných a stredných škôl ohromná šanca ukázať sa, vylúpnuť z individuálnych umeleckých dispozícií originalitu, svojráz, nekonvenčný spôsob zobrazenia historickej minulosti i pulzujúcej súčasnosti. A keďže už po druhý raz sa môžu šance chopiť aj deti, žiaci a mladí ľudia z najnovšej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí, možno smelo očakávať, že aj 6. ročník tejto výtvarnej súťaže a prehliadky, podobne ako tomu bolo vlani pri „malom piatom jubileu“, nastaví nové kontúry bezprostrednejších, prirodzenejších a inšpiratívnejších vzťahov našich krajanov a vôbec všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí k samotnému Slovensku, k svojim rovesníkom a vôbec k celej našej národnej i občianskej pospolitosti.

Skrze svoj vklad so pútavého príbehu výtvarnej súťažnej prehliadky, ktorá vyvrcholí vernisážou ocenených diel v októbri vo výstavných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, môžu hmatateľne, bez príkras pátosu, demonštrovať novú nádej k posilňovaniu ducha slovenskosti a všetkého, z čoho prýšti úprimný prejav k domovine ich rodičov či predkov v záujme slovenskej vzájomnosti a nedeliteľnosti. Slovensko a Slováci vo svete podobné impulzy potrebujú aspoň tak  ako odkaz a duch Svätoplukových prútov…

ĽUDO POMICHAL

Foto autor

Na snímkach vo fotogalérii okamihy z vlaňajšieho slávnostného vyhlásenia súťaže v Dvorane Ministerstva kultúry SR.

 

PRÍLOHY:

Oficiálny plagát 6. ročníka

Propozície súťaže

Prihláška do súťaže