Slovenský Betlehem 2011 v Užhorode

17. decembra 2011 v priestoroch nádherne vyzdobenej konferenčnej sály hotela VIZIT v Užhorode sa uskutočnil 14. ročník tradičnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2011 zorganizovaný, ako i v predošlé roky, Oblastnou kultúrno-osvetovou organizáciou Maticou slovenskou na Zakarpatsku. Na slávnosti sa zúčastnilo 12 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: m. Seredné, o. Antalovce, o. Čertež a o. Lince Užhorodského okresu, m. Perečín, o. Turie Remety Perečínskeho okresu, m. Veľký Berezný, o. Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu, m. Užhorod a taktiež hostia zo Slovenska – súbor Viniančan z Vinného. Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovali 158 účastníkov.
 
Zaznela pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi“ v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom. Všetkých prítomných privítali predseda Matice slovenskej na Zakarpatsku Jozef Hajniš, správca Matice slovenskej zo Slovenska Ján Eštok, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mária Kušnirová.
Súťažilo sa v troch kategóriách: Betlehemské hry, koledy a vinše, scénky.
Súťaž hodnotila 5-členna porota.
 
V kategórii Betlehemské hry zvíťazili Betlehemci z o. Antalovce (vedúci Vladimír Verbovský) a o. Turie Remety (vedúca Mariana Hapáková). Druhé miesto získali taktiež dva súbory: Gimnázium Perečín (vedúca Myroslava Hodovana ) a VVŠ o. Lince (vedúca Mária Fedynec).

V kategórii scénky prvé miesto obsadili súbory VVŠ o. Seredné (vedúca Gabriela Maziutynec) a školy č. 4 so slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode (vedúci vyslaný učiteľ zo Slovenska Juraj Platko). Druhé miesto obsadili až tri súbory: súbor gymnázia v Perečíne (vedúca Myroslava Hodovaná), súbor Veritas z Fridešova (vedúca Ľudmila Peresta) a súbor gymnázia z Veľkého Berezného (vedúca Oľa Sabolči).
Tretie miesto obsadil súbor z o. Čertež (vedúca Monika Kuberková).

V kategórii Slovenské vianočné piesne, koledy a vinše prvé miesto získal súbor Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (vedúca Sofia Simočková), druhé miesto obsadil súbor Dominik z o. Fridešovo (vedúca sestra Mária-Eva Černická).
Čestné uznanie bolo udelené súboru Viniančan.

Na Záver všetkých účastníkov pozdravil predseda MS na Zakarpatsku Jozef Hajniš, ktorý zároveň odovzdal účastníkom pamätné listy, darčeky a suveníry.
Na záver podujatia všetci prítomní so zapálenými sviečkami zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc.

Po skončení podujatia všetkých účastníkov čakal občerstvenie v reštaurácii hotela VIZIT.    
 
Ceny dostali tieto súbory:
 
1.     Betlehemci z o. Antalovce (vedúci Vladimír Verbovský);
2.     Betlehemci z o. Turie Remety (vedúca Mariana Hapáková);
3.     Betlehemci gimnázia v Perečíne (vedúca Myroslava Hodovana);
4.     Betlehemci z o. Lince (vedúca Mária Fedynec);
5.     Súbor z o. Seredné (vedúca Gabriela Maziutynec);
6.     Súbor školy č. 4 so slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode (vedúci Juraj Platko);
7.     Súbor gymnázia v Perečíne (vedúca Myroslava Hodovaná);
8.     Súbor Veritas z Koľčina (Fridešova) (vedúca Ľudmila Peresta);
9.     Súbor gymnázia vo Veľkom Bereznom (vedúca Oľa Sabolči);
10.   Súbor z o. Čertež (vedúca Monika Kuberková);
11.   Súbor Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (vedúca Sofia Simočková);
12.   Súbor Dominik z o. Fridešovo (vedúca sestra Mária-Eva Černická)