Slovenský národný archív

Drotárska cesta 42
817 01 Bratsialava

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. – riaditeľ
tel.: 00421-2/672-98-111
fax: 00421-2/628-01-247
e-mail: http://www.uszz.pretor.sk/maitlo:archiv@sna.vs.sk
web: http://www.civil.gov.sk/snarchiv/sk

Poslanie
Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať a sprístupňovať archívne dokumenty, a tým aj umožniť ich využívanie, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov. Ďalej tie, ktoré majú celoštátny význam, ako aj tie, ktoré získal kúpou, darom alebo na základe uzavretých depozitných zmlúv. Slovenský národný archív je zároveň hlavným vedeckovýskumným a školiacim pracoviskom v odbore archívnictva v Slovenskej republike.

Hlavné aktivity
Starostlivosť o archívne dokumenty i poskytovanie metodickej pomoci na úseku predarchívnej starostlivosti ústredným orgánom a organizáciám štátnej moci a správy a iným právnickým osobám, ako sú projektové organizácie, ústavy a výskumné ústavy, priemyselné podniky, banky, poisťovne, vzdelávacie inštitúcie, zväzy a združenia, politické strany a hnutia, ako aj ďalším právnym subjektom, ktoré im určí MV SR. Ďalej Slovenský národný archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov na základe písomnej žiadosti.

Zbierkový fond
Slovenský národný archív je inštitúcia, ktorá vo svojich rozsiahlych archívnych fondoch a zbierkach uchováva aj dokumenty týkajúce sa Slovákov v zahraničí. Niektoré relevantné archívne fondy sú vo vlastníctve archívu, iné spravuje ako depozity. V oddelení starších fondov sú uložené osobné archívne fondy Slovákov – osobností politického, verejného i vedeckého života, ktoré žili a pôsobili (resp. žijú a pôsobia) v zahraničí. Úplný zoznam osobných archívnych fondov je uvedený v kategórii Prehľad fondov a zbierok a ich sprístupnenosť v podzložke Súpis archívnych fondov a zbierok Slovenského národného archívu v kategórii M. Rodiny a osoby, II. Osobné fondy.

Akvizícia a dopĺňanie fondu
V Slovenskom národnom archíve pracuje od roku 1993 Akvizičná komisia ako poradný orgán riaditeľa archívu. Úlohou komisie je získavanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov, ktoré ich vlastníci ponúkli štátu. Komisia posudzuje ich dokumentárnu hodnotu, navrhuje riaditeľovi archívu uznať ich za archívne dokumenty a kúpiť za odhadnú cenu. Aktívnou činnosťou komisie archív získal osobné archívne fondy významných predstaviteľov slovenskej kultúry a politiky, archívne zbierky a vzácne jednotliviny.

Ďalšie aktivity
Nové prírastky archív každoročne uvádza vo výročnej správe SNA, ktorá je uverejňovaná aj na internetovej stránke Slovenského národného archívu