Slovenských žiakov z Maďarska v duchovnom tábore v Marianke navštívil Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Po zážitkami naplnenom týždni v príjemnom vidieckom prostredí v Marianke neďaleko Bratislavy, kde v dňoch 6.-13. augusta krajanská organizácia Slovenský spolok Identita pripravila po druhý raz pre deti z viacerých žúp Maďarska ekumenický duchovno-poznávací letný tábor, už dvadsiatka žiakov zo základných škôl v krajine našich južných susedov ukrajuje v domácom prostredí posledné dni prázdninového leňošenia. Akiste si po príchode zo Slovenska, kde počas táborového pobytu mali možnosť viacerí z nich vďaka organizátorskému úsiliu Slovenského spolku Identita navštíviť aj hlavné mesto ich materskej krajiny, triedia nielen množstvo nových vnemov, impulzov či spoločných fotografií na sociálnych sieťach, ale aj podnetné výzvy, ktoré im adresoval vo štvrtok 11. augusta počas návštevy v Marianke Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Ekumenický tábor, ktorý v gescii Identity napísal druhý ročník, sme pripravili pre deti z tých základných škôl v Maďarsku, v ktorých sa slovenský jazyk vyučuje ako predmet v limitovanom počte vyučovacích hodín v týždni (5+1, keď okrem 5 hodín slovenčiny majú žiaci v programe aj 1 hodinu slovenských reálií – pozn. autora) programovo tak, aby ich týždňový pobyt zahrnul okrem tematickej kresťansko-duchovnej náplne zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku a hravou formou aj zvyšovanie vedomostí našich detí o Slovensku,“ priblížila Karola Klauszová, predsedníčka Slovenského spolku Identita a televízna publicistka. Dodala, že „organizátorskému kolektívu je len ľúto, že v nadväzovaní na dobrú tradíciu duchovne ladených táborov sa mu pre nedostatok finančných zdrojov podarilo umožniť pobyt na Slovensku iba 20 žiakom, deťom našich krajanov v Maďarsku.“

Levente Galda, podpredseda Slovenského spolku Identita, poslanec Slovenskej samosprávy Budapešti, zvýrazňujúci svoj tvorivo-umelecký a kultúrny záber v regióne pod Pilíšom aj ako predseda Kultúrneho spolku pre Mlynky, si v tomto kontexte spomenul v reflexii na svoje školské časy: „V podobne ladenom  duchovnom tábore slovenských detí z Maďarska som bol presne pred dvadsiatimi rokmi. Dodnes si tú spomienku nosím v sebe ako úžasný zážitok a neopakovateľný prvý dotyk so Slovenskom. Vďaka Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, ktorá organizuje biblické tábory už 22 rokov, sa vtedy v ekumenickom tábore zišlo až 40-50 detí, žiakov základných škôl,“ dodal Levente Galda, ktorý s ďalšími kolegami nacvičil s deťmi v prostredí historického rímsko-katolíckeho kostola Farnosti Narodenia Panny Márie v pútnickej Marianke pôsobivé a aj poučné biblicko-myšlienkové pásmo.

Účastníci tábora – žiaci z regiónov a žúp Maďarska prezentovali v prítomnosti predsedu ÚSŽZ a predstaviteľov miestneho rímsko-katolíckeho cirkevného zboru biblické úryvky, múdrosti a výroky overené kresťanským životom a vierou, ako aj krásne zborové i sólové piesne, v ktorých ich výdatne podporili aj samotní organizátori a pedagógovia v čele s hlasovo a interpretačne nadeleným a bezprostredným Levente Galdom. Vo svojom prívete žiakov i organizátorov tábora ocenil Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, ktorý o. i. pripomenul, že aj forma a obsah tvorivo-poznávacích letných táborov s tematikou duchovného a kresťanského života mladej generácie sú prínosnými a užitočnými v rozvíjaní rozmeru slovenskosti, keď sú prepojené so živým jazykom v slovenskom prostredí. Nuž a práve tento faktor pôsobenia slovenského jazyka na najmladšiu generáciu Slovákov z Maďarska aj v prostredí takto orientovaného prežívania prázdninového času si vďaka úsiliu spolku Identita nachádza porozumenie i záujem tak z radov detí, ako aj ich rodičov.

Potvrdila to aj  Ildika Klauszová Fúziková, pôsobiaca v Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku ako predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru, keď v organizácii ekumenického tábora vyzdvihla myšlienku podpory slovenskosti, povedomia slovenských detí v Maďarsku a ich ľudské a hodnotové primknutie sa k posolstvám a odkazov ich slovenských predkov priamo v materskej krajine aj skrze duchovné siločiary. „Keďže celý tento rok sa v duchovno-kresťanskom rozmere nesie v znamení milosrdenstva, je pre nás veľkou morálnou devízou, že sa nám podarilo zorganizovať úrovňou, programom i vzdelávaco-poznávacím dosahom hodnotný ekumenický tábor, ktorý je otvorený všetkým vierovyznaniam detí Slovákov v Maďarsku. To, že sa vydaril najmä k spokojnosti detí, bude pre nás vzpruhou, aby sme aj takouto formou oceňovali najlepších žiakov z tých základných škôl, v ktorých žije a pretrváva slovenský jazyk i duch aj vďaka pedagógom schopným pestovať a vyvolať v deťoch cit a zmysel pre prijímanie jazykového, kultúrneho a duchovného dedičstva posolstiev ich slovenských predkov v rôznych prostrediach Maďarska.“

 

Na titulnej fotografii:

Karola Klauszová a Levente Galda prevzali z rúk Jána Varša počas jeho návštevy darček ÚSŽZ pre účastníkov ekumenického duchovného letného tábora v Marianke.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy počas programu účastníkov letného duchovného tábora žiakov zo slovenských prostredí v Maďarsku v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke a bezprostredných debát organizátorov tábora zo Slovenského spolku Identita s predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL