Smernica o poskytovaní dotácií

Milí krajania,

dovoľujeme si vás informovať, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal smernicu o poskytovaní dotácií, ako aj metodický pokyn na jej vykonanie. Oba predpisy upravujú podrobné pravidlá, postupy a podmienky, za ktorých je možné žiadať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o finančnú podporu na aktivity, ktorých cieľom je udržiavanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity slovenských menšín a komunít v zahraničí.

Dotácie ako finančný nástroj podpory sú finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu SR upravené zákonom o rozpočtových pravidlách, čo je právny predpis, ktorý patrí do kompetencie Ministerstva financií SR a len tento subjekt ho môže aj v budúcnosti zmeniť. Už v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť s uvedeným ministerstvom na zjednodušení pravidiel poskytovania dotácií a budeme pokračovať v tomto usilí aj naďalej, a to v záujme nás všetkých. Nové pravidlá v plnej miere zohľadňujú náročné požiadavky, ktoré priniesli výsledky finančných kontrol a vnútorného auditu Úradu vlády SR v rokoch 2009-2011.

Napriek tomu prinášajú viacero výhod oproti minulosti, z ktorých možno uviesť týchto 5 najvýznamnejších:
 

 • transparentný a prehľadný systém 6 programov a 22 podprogramov spolu s formulármi a oprávnenými výdavkami na jednom mieste
 • možnosť viacročného financovania projektov
 • možnosť udelenia mimoriadnej dotácie
 • možnosť presúvať schválené výdavkové položky v rámci jedného projektu a ich výšku bez súhlasu úradu
 • možnosť použitia 10% zo schválenej dotácie na prevádzkové náklady priamo súvisiace s projektom

Žiadosť o dotáciu je možné zaslať úradu od 16. 1. 2012 do 29. 2. 2012, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky odosielateľa. Keďže systém poskytovania dotácií je nový a je o niečo administratívne náročnejší ako v minulosti, môže sa stať, že najmä v začiatkoch sa stretnete s určitými ťažkosťami pri zorientovaní sa v ňom.

S cieľom prekonať takéto prípadné ťažkosti a uľahčiť pochopenie a osvojenie si nových pravidiel čo najskôr pre vás Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami a konzulátmi, ako aj ďalšími partnermi v zahraničí pripravil tieto informačné semináre a diskusie:

 • 31. 1. 2012  ústredný informačný seminár v Bratislave v priestoroch Úrady vlády SR na Námestí slobody 1 v Bratislave od 14.00 h
   

 • 1. 2. 2012    informačný seminár v Nadlaku, Rumunsko
 • 2. 2. 2012    informačný seminár v Novom Sade, Srbsko
 • 3. 2. 2012    informačný seminár v Kovačici, Srbsko
 • 4. 2. 2012    informačný seminár v Našiciach, Chorvátsko
 • 6. 2. 2012    diskusia v Radiu Slovakia, USA
 • 10. 2. 2012  informačný seminár v Prahe, Česká republika
 • 10. 2. 2012  diskusia v rádiu v Melbourne, Austrália
 • 11. 2. 2012  informačný seminár v Dubline, Írsko
 • 12. 2. 2012  informačný seminár v Londýne, Veľká Británia
 • informačné semináre v Frankfurte, Stuttgarte, Mníchove, Nemecko

Podrobnosti o jednotlivých podujatiach budeme priebežne prinášať na našom webovom sídle, ako aj sociálnej sieti Facebook.

Hlavný informačný seminár sa bude konať dňa 31. 1. 2012 v Bratislave v priestoroch Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 od 14.00 hod. Pre účastníkov seminára bude zabezpečené bezplatné ubytovanie zo dňa 31. 1. 2012 na 1. 2. 2012 a strava počas konania seminára vrátane raňajok nasledujúceho dňa. Ak máte záujem zúčastniť sa tohto seminára, je potrebné takýto záujem (vrátane ubytovania) potvrdiť záväzne e-mailom na adresu tajomníčky dotačnej komisie pani Viery Krajčovičovej (viera.krajcovicova@uszz.gov.sk) a to v termíne do 23. 01. 2012.
________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Dear compatriots,

we take the liberty to inform you that the Office for Slovaks Living Abroad adopted the Bylaw on Subsidy Provision as well as the Methodical Instruction for its execution. Both regulations adjust detailed rules, procedures and conditions under which it is possible to ask the Office for Slovaks Living Abroad for financial support for the activities aimed at maintaining and development of the national consciousness and cultural identity of the Slovak minorities and communities abroad.

Subsidies as a financial tool of support are financial resources from the state budget of the Slovak Republic adjusted by Act on Budgetary Rules what is a legal regulation belonging to the competence of the Ministry of Finance of the Slovak Republic and only this entity may change it in the future. In the past year we managed to agree with the aforesaid ministry upon simplification of the rules for subsidy provision and we shall continue in these efforts further in the interest of all of us. New rules shall consider the demanding requirements revealed by the results of the financial audits and internal audit of the Office of the Government of the Slovak Republic in the period 2009-2011 in full extent.

Despite that they show several advantages against the past of which the following 5 ones are the most significant:
 

 • transparent and well-arranged system of 6 programmes and 22 sub-programmes including forms and eligible costs in one place
 • a possibility of multi-year financing of projects
 • a possibility to grant an extraordinary subsidy
 • a possibility to shift the approved expense items within one project and their amount without a consent of the Office
 • a possibility of use of 10% from the approved subsidy for the operating costs directly related to the project

The application for subsidy can be sent to the Office from 16.01.2012 to 29.02.2012, while the date of the postal stamp of the sender is a decisive one. Since the system for subsidy provision is a new one and it is a bit more demanding from administration point of view than in the past, it might happen that you will have to face certain difficulties while dealing with it.

In order to overcome such eventual difficulties and to facilitate understanding and familiarization with new rules, as soon as possible, the Office for Slovaks Living Abroad in cooperation with Slovak embassies and consulates as well as other partners abroad  has prepared the following information seminars and discussions:

 • 31.01.2012 central information seminar in Bratislava in the premises of the Office of the Government of the Slovak Republic at Námestie slobody 1 in Bratislava from 2.00 p.m.
 
 • 1. 2. 2012    information seminar in Nadlak, Romania
 • 2. 2. 2012    information seminar in Novy Sad, Serbia
 • 3. 2. 2012    information seminar in Kovačica, Serbia
 • 4. 2. 2012    information seminar in Našice, Croatia
 • 6. 2. 2012    discussion in Radio Slovakia, USA
 • 10. 2. 2012  information seminar in Prague, the Czech Republic
 • 10. 2. 2012  discussion in radio in Melbourne, Australia
 • 11. 2. 2012  information seminar in Dublin, Ireland
 • 12. 2. 2012  information seminar in London, Great Britain
 • information seminar in Frankfurt, Stuttgart, Munchen, Germany
   
The details on the particular events shall be published on our website as well as Facebook from time to time.

The main information seminar shall be held on 31.01.2012 in Bratislava in the premises of the Office of the Government of the Slovak Republic at Námestie slobody 1 from 2.00 p.m.. The seminar participants shall have the free accommodation secured from 31.01.2012 to 01.02.2012 and catering during the seminar including breakfast on the following dayear Should you be interested in participation of this seminar, it is necessary to bindingly confirm such interest (including accommodation) via e-mail to the address of the secretary of the Subsidy Committee, Ms Viera Krajčovičová (viera.krajcovicova@uszz.gov.sk) by 23.01.2012.