Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa konalo v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom bol Štátny pedagogický ústav, ktorý zasadnutie zasadil do rámca Medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 70. výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu. Konferencia sa konala v rovnaký deň pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka v bratislavskom hoteli Bôrik.

Na zasadnutí obidvoch komisií sa v prítomnosti Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Oľgy Nachtmannovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zúčastnilo okrem predstaviteľov ÚSŽZ a ŠPÚ aj deväť zástupkýň krajanských vzdelávacích centier zo siedmich krajín západnej Európy a zámoria, Katarína Čamborová z RO MŠVVaŠ SR, zástupca IUVENTY a zástupca akreditovanej organizácie pre dobrovoľnícku službu Mladíinfo.

Úvodná časť zasadnutia bola venovaná zriadeniu Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí a odovzdaniu menovacích dekrétov členom tejto sekcie riaditeľom ŠPÚ. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej  Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú tvoria prevažne Slováci zo západnej Európy. Za predsedníčku si členovia komisie zvolili Máriu Pacherovú z Dublinu, ktorá žije v Írsku od roku 2006, pričom je zakladateľkou a riaditeľkou jedného z najúspešnejších centier vzdelávania pre deti a žiakov krajanov v západnej Európe a zámorí.

Následne prerokovali účastníci zasadnutia návrh materiálu Vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov a študentov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky. „Odborná komisia ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá vznikla v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí prerokovala a pripomienkovala návrh vzdelávacích štandardov, ktoré budú upravovať vzdelávanie žiakov so slovenským občianstvom, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. Po zapracovaní pripomienok budú štandardy schválené,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

V rámci druhej časti – zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ – odzneli prezentácie zástupcov vzdelávacích centier zo západnej Európy a zámoria zamerané na hlavné aktivity a problematické okruhy vzdelávacích centier. So súčasným stavom úrovne vyučovacieho procesu v týchto centrách, o najbližších plánoch a perspektívach, ako aj o viacerých spoločných problémoch informovali Marta Kapustová z Austrálie, Alžbeta de la Bouvrie z Francúzska, Oľga Kacianová z Islandu, Mária Pacherová z Írska,  Viera Horchová z Nemecka, Dana Klampárová a Anna Pomichalová z Veľkej Británie, Slavomíra Helfrich a Ingrid Sivčová z USA.

Zástupcovia IUVENTY a organizácie Mladíinfo predniesli v ďalšom programe zasadnutia informácie o Európskej dobrovoľníckej službe v rámci programu ERASMUS a prezentácie o možnostiach vysielania/prijímania dobrovoľníkov.

 

Na titulnej fotografii:

Za predsedníckym stolom spoločného zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ (zľava): Jána Varšo, predseda ÚSŽZ, Ľudovít Hajduk, riaditeľ ŠPÚ,  a Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR.

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ