Spolupráca s Maticou slovenskou je pre ÚSŽZ dôležitá aj pri tvorbe novej Koncepcie politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí chce pokračovať v spolupráci s Maticou slovenskou, a to aj pri vytváraní novej Koncepcie politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025, rovnako tak najmä v oblasti vzdelávania detí a žiakov našich krajanov. Nadšenie pre kooperáciu v nasledujúcom období vyjadrili čelní predstavitelia oboch inštitúcií počas ich prvého vzájomného oficiálneho stretnutia vo štvrtok 10. septembra 2020 na pôde Matice slovenskej v Martine. Pozvanie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera na diskusiu o spolupráci prijal predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip spolu s podpredsedom Petrom Procháckom. Maticu zastupoval taktiež prvý podpredseda MS Marek Hanuska, správca MS Maroš Smolec, tajomník MS Ján Seman, riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová a riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko.

Rozhovory Milana Jána Pilipa s vedením MS sú dôkazom pretrvávajúceho spoločného záujmu o Slovákov žijúcich v zahraničí. V tejto téme je na čo nadväzovať, odborníci z MS  sú súčasťou komisií, poradných orgánov a rád pri výkone štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom, v minulosti obe inštitúcie spolupracovali i na organizácii niekoľkých ročníkov letných táborov pre krajanskú mládež.  Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip priznáva, že mnohé aktivity zabrzdila stále aktuálna situácia pandémie, avšak v budúcnosti naďalej ráta so súčinnosťou Matice slovenskej hneď v niekoľkých oblastiach: „Spolupráca medzi Maticou slovenskou a naším úradom je veľmi úzka, dokonca užšia, než som si myslel a je obojstranná, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi dôležité je, že pripravujeme novú štátnu koncepciu politiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu, v ktorej bude mať zastúpenie aj Matica slovenská. Jednoducho počítame s Maticou slovenskou i po stránke koncepčnej.“ Prípravy novej štátnej koncepcie začnú už v septembri. 

Predstaviteľom ÚSŽZ bola predstavená činnosť jednotlivých útvarov a odborných pracovísk Matice slovenskej, vrátane archívu či Šatnice MS s unikátnou zbierkou krojov a kostýmov. Návšteva pokračovala komentovanou prehliadkou Krajanského múzea Matice slovenskej v Dome J. C. Hronského, ktorému je venovaná aj tunajšia stála expozícia.  V závere pracovnej návštevy vedenia ÚSZZ v Martine predseda MS Marián Gešper zhrnul spoločné záujmy s ÚSŽZ: „Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj vo svete.“

Okrem návštevy Matice slovenskej sa zástupcovia ÚSŽZ stretli aj so zamestnancami Akadémie vzdelávania Martin, ktorá vyvíja výrazné snahy v budovaní národného povedomia Slovákov v zahraničí prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít. Dôležitým a obľúbeným projektom Akadémie je slovenský letný tábor pre deti žijúce v rozličných častiach sveta, ktoré spája slovenská identita. Prezentácia ukázala, že takéto podujatia prispievajú k silnejšiemu národnému povedomiu, upevňujú vzťah k Slovensku a jeho kultúre, a zároveň vytvárajú dôležité priateľstvá v krajanskej komunite. Tento rok Akadémia vzdelávania začala s projektom simultánnej online výučby anglického a slovenského jazyka pre deti v Poľsku, ktorá sa taktiež stretla s veľmi pozitívnou odozvou malých účastníkov a ich rodičov. Predseda úradu Milan Ján Pilip vyjadril podporu a nadšenie z tejto činnosti a v mene ÚSŽZ zaprial Akadémii veľa úspechov s ďalšími projektmi.

 

Správu Matice slovenskej zo stretnutia s predstaviteľmi ÚSŽZ nájdete aj na: 

https://matica.sk/na-priprave-novej-koncepcie-statnej-politiky-voci-krajanom-sa-bude-podielat-aj-matica-slovenska/