Správa o štátnej politike Slovenskej republiky na rokovaní Zahraničného výboru Národnej rady SR

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 12.9.2018 prerokoval a svojim uznesením vzal na vedomie Správu  za rok 2017 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019.  Správu predložil na rokovanie výboru predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo, CSc.

Správa pozostáva z deviatich kapitol.

Prvá kapitola  obsahuje prehľad o krajanských komunitách v zahraničí a základnú informáciu o pomoci, ktorú poskytla SR na krajanské aktivity v rámci dotačného systému ÚSŽZ. V roku 2017 bolo podporených 510 projektov od žiadateľov z 29 krajín v sume 918 128,12 €.

Druhá kapitola  informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vrátane spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a ďalšími inštitúciami. V roku 2017 ÚSŽZ podporil 158 projektov v 24 krajinách vo výške 337 726,90 (spolu bolo predložených 250 žiadostí v celkovej sume  1 115 466,64 €). Prevažná časť podpory smerovala do projektov zameraných na deti a mládež.

Tretia kapitola  je venovaná aktivitám krajanov v oblasti kultúry. V roku 2017 ÚSŽZ podporil v tejto oblasti 291 projektov z 24 krajín sveta vo výške 486 550,02 €  (spolu bolo predložených 491 žiadostí v celkovej sume 2 149 347,21 €). Popri krajanských aktivitách v zahraničí financie smerovali aj na propagáciu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na podujatia organizované na Slovensku (Divadelná prehliadka – Palárikova Raková, Pamätný deň zahraničných Slovákov, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve, Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach atď.).

Štvrtá kapitola  je venovaná vyhodnoteniu podpory krajanov v oblasti informovanosti (zveľaďovanie slovenského jazyka) s dôrazom na vydavateľskú činnosť. V roku 2017 ÚSŽZ podporil 49 projektov v 15 štátoch sumou 83 300 €.

Piata kapitola  je zameraná na oblasť médií. V roku 2017 ÚSŽZ podporil 12 žiadostí z 5 štátov celkovou sumou 10 550 €. ÚSŽZ využíva webovú stránku www.uszz.sk, ktorá je účinným zdrojom aktuálnych informácií a takisto spätnej väzby pre krajanov. Táto kapitola podáva aj informácie o spolupráci ÚSŽZ s médiami na Slovensku s dôrazom na  rozvoj vzťahov s verejnoprávnym Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Šiesta kapitola  informuje o procese rozhodovania v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Charakterizuje ho stály vysoký počet žiadostí žiadateľov zo Srbska (1 643 prijatých a 1 646 vydaných osvedčení) a Ukrajiny (422 prijatých a 355 vydaných osvedčení).

Siedma kapitola  zahrňuje aktivity prezidenta SR, Národnej rady SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR,  Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cirkví a orgánov samosprávy.

Ôsma kapitola  načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim  v zahraničí. Charakteristickým znakom je nadviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch ÚSŽZ a aktivitách ďalších inštitúcií v roku 2017.

Deviata kapitola sa zaoberá vplyvom materiálu na rozpočet verejnej správy.

Zahraničný výbor poveril svojim uznesením predsedníčku výboru Katarínu Cséfalvayovú, aby o uznesení výboru informovala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.