Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

Správa  za rok 2016 o  štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí  a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018 bola prerokovaná na zasadnutí Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v stredu 6. septembra 2017 na pôde NR SR. 

Správu predložil Jána Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na základe § 3 ods.1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa je rozdelená do desiatich kapitol. Prvá kapitola obsahuje prehľad o krajanských komunitách v zahraničí a základnú informáciu o pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému ÚSŽZ. Druhá kapitola informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vrátane spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri podpore vzdelávacích aktivít krajanov. Tretia kapitola  je venovaná podpore činností krajanov v oblasti ľudovej, umeleckej  a duchovnej kultúry. Štvrtá kapitola sa zaoberá vyhodnotením podpory krajanov v oblasti informovanosti, a to v oblasti vydavateľskej činnosti aj internetovej komunikácii. Piata kapitola  je venovaná informáciám o podpore krajanov v oblasti médií, ale aj o spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Šiesta kapitola informuje o konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a o počtoch prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia a počte vydaných osvedčení. Siedma kapitola informuje o Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ktorú zorganizoval ÚSŽZ v októbri 2016. Kapitola osem zahrňuje aktivity prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR,  Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cirkví a orgánov samosprávy a informuje o založení Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky.

Deviata kapitola  načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim  v zahraničí na rok 2018. Charakteristickým znakom je naviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch ÚSŽZ a aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Desiata kapitola pojednáva o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prijal svojim uznesením správu na vedomie.