Správne poplatky

Podľa položky č. 265 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je výška správnych poplatkov nasledovná:

 

  • žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí: 10 eur,
  • vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie: 20 eur,
  • vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov: 10 eur.

 

Výška správnych poplatkov je pre všetky ZÚ SR a pre ÚSŽZ rovnaká.

Pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa správny poplatok uhrádza vo forme eKolku (Potvrdenia o úhrade správneho poplatku) v príslušnej hodnote, ktorý je možné zakúpiť výlučne v pobočkách Slovenskej pošty, a.s. ÚSŽZ eKolky nepredáva.

 

Správny poplatok sa žiadateľovi nevracia, a to ani v prípade zastavenia konania o vydaní osvedčenia.
 

(V blízkosti sídla ÚSŽZ predávajú eKolky pobočky Slovenskej pošty, a.s. uvedenej na mapke nižšie).

"USZZ