Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude v roku 2016 organizovať Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí, ktoré úrad organizuje každé dva roky.

 

STÁLA KONFERENCIA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI
V ZAHRANIČÍ 2016

28. – 29. október 2016
Bratislava

 

Tematický okruh a oblasť zamerania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016:

 

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a potreba jeho novelizácie v kontexte doterajších skúseností a novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020.

 

Desať rokov Zákona 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: podpora a uchovávanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity krajanov v slovenskom svete vo svetle doterajších skúseností Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Rokovanie bude organizované formou plenárnych zasadnutí vo viacerých častiach a podľa potreby i sekcií.

Podmienkou účasti na Stálej konferencii 2016 je zaslanie príspevku s vyššie uvedeným zameraním v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times News Roman – veľkosť 12), do 15. septembra 2016.

Štruktúra príspevkov sa predpokladá v členení:

  • praktické skúsenosti v danej oblasti,
  • zhodnotenie,
  • odporúčanie, námety, možnosti.

 

Prihlášky s príspevkami posielajte na adresu:

konferencia@uszz.gov.sk

 

Účastníkov Stálej konferencie 2016 pozve ÚSŽZ na základe zaslaných príspevkov s cieľom pokryť vymedzenú oblasť programu a tematiky konferencie pri zachovaní proporcie teritoriálneho zastúpenia účastníkov.

Pozvaným účastníkom Stálej konferencie 2016 ÚSŽZ hradí ubytovanie (27. a 28. októbra) a stravu.  

 

                                                                                                                                             Ján  Varšo
                                                                                                                                        predseda ÚSŽZ

 

NÁVRATKA SK