Stanovy Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Preambula

My, predstavitelia slovenských spoločenstiev z celého sveta, vedomí si svojej zodpovednosti za udržanie nášho národného povedomia a kultúrnej identity, zviazaní putom cyrilo-metodských tradícií a v záujme spolupráce slovenského sveta so Slovenskou republikou, nadväzujúc na výsledky rokovaní Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci" v rokoch 1999, 2000 a 2002 uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na týchto Stanovách.
 
Článok 1
Základné ustanovenia
 
1. Svetové združenie Slovákov v zahraničí (ďalej len Združenie) je občianskym združením Slovákov v zahraničí.
 
2. Sídlom Združenia je Štefánikova 25, 811 05 Bratislava 1
 
Článok 2
Ciele Združenia
 
Cieľom Združenia je: – usilovať sa o udržanie a rozvoj národnej, duchovnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v zahraničí;
– vytvárať predpoklady pre vzájomne prospešnú spoluprácu so Slovenskou republikou;
– vytvárať predpoklady pre vzájomnú spoluprácu Slovákov a ich spoločenstiev vo svete;
– zlepšovať informovanosť medzi Slovákmi v zahraničí navzájom a s materskou krajinou;
– udržiavať kontakty s medzinárodnými organizáciami.
 
Článok 3
Členstvo v Združení
 
1. Členstvo v Združení a jeho orgánoch je dobrovoľné. Členom môže byť každý Slovák žijúci v zahraničí a každý slovenský spolok v zahraničí, ktorý rešpektuje tieto Stanovy.
2. Členstvo vzniká registrovaním prihlášky Generálnou radou. Generálna rada môže prihlášku odmietnuť iba na základe jej nezlučiteľnosti s týmito Stanovami, a to do troch mesiacov od podania prihlášky. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie sa môže uchádzač o členstvo odvolať k Valnému zhromaždeniu Združenia.
3. Členstvo v Združení zaniká dobrovoľným vystúpením, zánikom členského subjektu, úmrtím individuálneho člena, alebo vylúčením v dôsledku závažného porušenia stanov. O vylúčení člena rozhoduje na návrh Generálnej rady Valné zhromaždenie. Generálna rada môže v zvlášť závažných prípadoch pozastaviť výkon členských práv do konania najbližšieho Valného zhromaždenia.
4. Právom člena je voliť, byť volený, podávať návrhy, o ktorých sa musí hlasovať, zúčastňovať sa na činnosti Združenia a byť o nej informovaný a to všetko v zmysle týchto Stanov, Rokovacieho poriadku a Organizačného poriadku.
5. Povinnosťou člena je dodržiavať Stanovy, Rokovací poriadok a Organizačný poriadok, rešpektovať rozhodnutia volených orgánov združenia a platiť členské príspevky.
 
Článok 4
Orgány združenia
 
Orgánmi združenia sú:
– Valné zhromaždenie;
– Generálna rada a predseda Združenia;
– Revízna a zmierovacia komisia.
 
Článok 5
Valné zhromaždenie
 
1. Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, do výlučnej právomoci ktorého patrí:
– rozhodovať o založení, zlúčení a zániku Združenia;
– schvaľovať Stanovy, ich zmeny a doplnky;
– schvaľovať plán činnosti a výročnú správu;
– odobrovať správu o hospodárení;
– voliť a odvolávať členov orgánov Združenia.
2. Riadne Valné zhromaždenie sa schádza pravidelne každý rok. Zvoláva ho predseda Združenia najmenej 90 dní vopred.
3. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva predseda Združenia na základe rozhodnutia Generálnej rady alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov najmenej 90 dní vopred. Na mimoriadnom Valnom zhromaždení sa rokuje iba o témach, uvedených v pozvánke.
4. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie predseda Združenia.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná aspoň jedna pätina delegátov.
6. Každý členský spolok má právo delegovať jedného člena s hlasovacím právom. Individuálni členovia sa majú právo zúčastniť na Valnom zhromaždení; hlasovacie právo majú ich zvolení zástupcovia, jeden za každú tridsiatku prítomných individuálnych členov.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. Každý delegát s hlasovacím právom má jeden hlas. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Na prijatie uznesenia o zmene stanov, odvolaní volených orgánov, zániku Združenia alebo jeho zlúčení s inou organizáciou alebo zrušení uznesenia volených orgánov je potrebná trojpätinová väčšina hlasov prítomných delegátov.
 
Článok 6
Predseda a Generálna rada
 
1. Predseda a Generálna rada:
– reprezentujú a vedú Združenie v období medzi dvoma Valnými zhromaždeniami;
– zodpovedajú za prípravu programu a obsahu riadneho i mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia;
– vypracúvajú návrh zamerania činnosti Združenia;
– pripravujú a schvaľujú rozpočet;
– predkladajú štátnym orgánom Slovenskej republiky návrhy a odporúčania.
2. Generálna rada zodpovedá za hospodárenie Združenia.
3. Generálnu radu tvoria:
– predseda, volený Valným zhromaždením;
– najviac 17 členov, volených prítomnými delegátmi za daný štát alebo oblasť podľa nasledujúceho kľúča: 1 za USA, 1 za Kanadu, 1 za Českú republiku, 1 za Juhosláviu, 1 za Maďarsko, 1 za Rumunsko, 1 za Poľsko, 1 za východnú Európu, 1 za Áziu, 1 za Austráliu, Nový Zéland, Afriku a strednú a južnú Ameriku, 1 za Škandináviu, 1 za južnú Európu a 4 za západnú Európu.
4. Voľby predsedu a členov Generálnej rady sa uskutočňujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.
5. Generálna rada volí spomedzi svojich členov:
– 1. a 2. podpredsedu, ktorí zastupujú v neprítomnosti predsedu;
– hospodára, ktorý vedie ekonomickú agendu;
– tajomníka, ktorý vedie administratívnu agendu.
6. Písomnosti podpisuje predseda, ktorý môže toto právo delegovať na ďalších členov Generálnej rady.
7. Ekonomickú agendu podpisuje vždy hospodár a jeden z nasledujúcich štyroch členov: predseda, 1. a 2. podpredseda a tajomník. 8. Generálna rada sa schádza najmenej dvakrát za rok. Zasadania Generálnej rady zvoláva najmenej 30 dní vopred a vedie predseda. Predseda musí zvolať zasadanie Generálnej rady, ak o to požiada aspoň tretina členov Generálnej rady. Generálna rada je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Generálna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 
Článok 7
Revízna a zmierovacia komisia
 
Revízna a zmierovacia komisia je kontrolným a zmierovacím orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Členstvo v Revíznej a zmierovacej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných volených orgánoch Združenia. Revízna a zmierovacia komisia kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje jeho orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov. Rieši spory týkajúce sa činnosti Združenia medzi členmi navzájom a medzi Generálnou radou a členmi, a to na návrh alebo z vlastnej iniciatívy. Valnému zhromaždeniu predkladá správu o výsledkoch svojej činnosti a navrhuje odobrenie činnosti Generálnej rady. Revízna a zmierovacia komisia má troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Revízna a zmierovacia komisia si volí zo svojich členov predsedu. Schádza sa podľa potreby, predseda ju zvoláva najmenej 30 dní vopred. Revízna a zmierovacia komisia rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov.
 
Článok 8
Hospodárenie
 
1. Za hospodárenie združenia zodpovedá Generálna rada.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade so Stanovami a Organizačným poriadkom, všetky výdavky sú vynakladané iba v súvislosti s napĺňaním cieľov Združenia.
3. Združenie hospodári s členskými príspevkami, darmi, dotáciami, účelovo viazanými prostriedkami (grantami), závetmi a výnosmi z vlastnej činnosti.
4. Výšku členských príspevkov schvaľuje Valné zhromaždenie.
 
Článok 9
Zánik združenia
 
O zániku Združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zánik Združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 
Článok 10
Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto Stanovy boli prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Združenia v Bratislave dňa 4. júla 2002 a nadobudli platnosť dňom registrácie.
2. Všetky funkcie sú čestné a nehonorované.
 
Článok 11
Prechodné ustanovenia
 
1. Spolky, ktoré schválili tieto Stanovy na Stálej konferencii "Slovenská republika a zahraniční Slováci" dňa 4. júla 2002, sú zakladajúcimi členmi Združenia za predpokladu písomného potvrdenia svojho členstva Generálnej rade do konca roku 2002.
2. Prvý predseda Generálnej rady, Generálna rada a Revízna a zmierovacia komisia sa volia do zvolenia nových orgánov. V Bratislave, dňa 4. júla 2002
 

 
Uznesenie
 
Valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí na ustanovujúcom zasadnutí v Bratislave dňa 4. júla 2002 schvaľuje dočasné Stanovy Združenia a zaväzuje novozvolenú Generálnu radu, aby urýchlene zaregistrovala Stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a dáva jej právo na drobné úpravy Stanov, ktoré sa významným spôsobom nedotknú ich obsahu, ak takéto budú kvôli registrácii nevyhnutné. Ďalej zaväzuje Generálnu radu, aby do jedného roka zvolala Valné zhromaždenie a na prerokovanie pripravila Rokovací a Organizačný poriadok a novelizáciu Stanov, obsahujúcu predovšetkým:
1. Rozpracovanie cieľov Združenia;
2. Doplnenie Stanov o prostriedky na dosiahnutie cieľov Združenia;
3. Zmenu dočasného spôsobu delegovania zástupcov na Valné zhromaždenie tak, aby boli delegovaní za jednotlivé krajiny alebo oblasti, pričom Stanovy upravia maximálne počty zástupcov týchto krajín a oblastí;
4. Doplnenie Stanov o preklad názvu Združenia do svetových jazykov.