Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2019

Milí priatelia,
rok 2018 sa pomaly uberá do histórie a uvoľňuje priestor novým nádejam a ambíciám, ktoré ľudia i ľudstvo vkladajú do nadchádzajúceho roku 2019. Obdobie prelomu rokov je v kresťanskom svete vždy spojené s najradostnejším sviatkom narodenia Ježiša Krista a po Vianociach preniká na severnú časť našej zemegule každodenne viac slnečného svitu.
Je to tiež čas, keď si spomíname na svojich najbližších a zasielame si vianočné vinše a novoročné priania, ktorých prichádza aj na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v hojnom počte a ja Vám za ne úprimne ďakujem. Dovoľte teda aj mne touto cestou (v mene svojom i v mene zamestnancov ÚSŽZ) zaželať Vám, našim rodákom a krajanom, Vašim rodinám i známym, a tiež priateľom Slovenska, aby ste v zdraví a v pokoji prežili vianočné sviatky (podľa možností) v kruhu najbližších a načerpali osobnú, rodinnú a pracovnú energiu do nového roku 2019 – verím, že bude pre nás všetkých úspešný. Zároveň chcem opäť raz poďakovať za prácu, ktorú ste na poli slovenskosti vo svojich domovských krajinách a vo svete vykonali v oblasti vzdelávania, kultúry, infrmovanosti a médií, či už ako organizátori, účinkujúci alebo účastníci a demonštrovali tak svoj záujem o prezentáciu našej slovenskej kultúry a tradícií v akčnom rádiu svojej pôsobnosti.  

V tomto štvrťroku vyvrcholilo pripomenutie si 100 rokov od založenia Česko-slovenskej republiky. V Martine som sa  zúčastnil (30.10.2018) na oslavách 100. výročia podpísania Deklarácie slovenského národa, ktorou 200 osobností deklarovalo právo na sebaurčenie slovenského národa a vôľu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Na Divadelnom námestí k storočnici martinskej deklarácie vystúpili najvyšší činitelia Slovenskej republiky a Českej republiky (prezidenti, predsedovia parlamentov a premiéri), ktorí konštatovali nadštandardnú úroveň medzištátnych vzťahov i vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. To sa premietalo a premieta aj do krajanského života, keď v niektorých krajinách naďalej fungujú spoločné česko-slovenské spolky alebo združenia, ktoré dokumentujú nielen blízkosť našich jazykov a tradícií, ale zároveň aj špecifičnosti obidvoch našich národov a v každom prípade schopnosť vzájomne v zahraničí spolupracovať. V Matici slovenskej som sa v ten deň ešte zúčastnil na odhalení busty poprvovojnového predsedu Slovenskej národnej rady Matúša Dulu, turčianskeho rodáka z Blatnice, na ktorom k početnej skupine matičiarov prehovoril aj predseda NR SR Andrej Danko. l00. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky som si pripomenul aj na folklórnom galaprograme v Ostrave-Zábřehu Stále spolu (27.10.2018) s výstupmi folklórneho klubu Fogáš z Ostravy (východoslovenský folklór) a folklórnej skupiny Bacúšan (Horehronie z obce Bacúch, okr. Brezno), ktoré organizovali Spoločnosť pre kultúru a umenie v Ostrave a krajanský folklórny klub Fogáš. Následne (28.10.2018) som bol prítomný na spolusadení lipky (slovanskej) vzájomnosti na moravsko-slovenskom pohraničí v Hornej Bečve s členmi súborov Fogáš i Bacúšan – sadenie symbolizovala jazyková a folklórna blízkosť ľudí v moravsko-slovenskom regióne.

V znamení storočnice vzniku Česko-Slovenska koncom októbra v Bratislave prebiehala aj (XIII.) Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 (26. – 27.10.18), ktorá je reprezentatívnym fórom pre dialóg medzi Slovenskou republikou a zástupcami Slovákov žijúcich v zahraničí. Konferencia sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ktorý prijal jej účastníkov v reprezentačných priestoroch ministerstva a poďakoval im za aktivity pri prezentovaní slovenskej kultúry, zvyklostí a tradícií vo svojich domovských krajinách. 72 zástupcov z viac ako 50 krajanských spolkov, organizácií, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z 20 štátov Európy, Ameriky a Ázie a hostia zo Slovenska tiež privítalo spestrenie pobytu krajanov na Slovensku účasťou na divadelnom predstavení v Slovenskom národnom divadle, v ktorej sa predstavili herečky a herci prvej slovenskej divadelnej scény. Históriu slovenského vysťahovalectva zasa priblížila výstava fotografií pod názvom Slovenský svet a v rámci konferencie Vladimír Valentík (Srbsko) prezentoval Svetový slovenský kalendár 2019 a prof. Ján Botík (Slovensko) svoju publikáciu Slováci vo Vojvodine. Som tiež rád, že ÚSŽZ mohol oceniť Pamätnou medailou prácu 20-ich našich Sloveniek a Slovákov zo zahraničia i zo Slovenska za ich podiel a prínos na posilňovaní národného povedomia a kultúrnej identity. Konferencia bola tematicky zameraná na generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Delegáti diskutovali o otázkach kontinuity manažovania procesu udržiavania a posilňovania slovenského národného povedomia v dimenziách Ústavy a príslušných zákonov Slovenskej republiky v jednotlivých zemepisných oblastiach sveta, v ktorých žijú a pôsobia slovenské komunity. Závery prijaté na konferencii sa stávajú vodidlom pre aktivity ÚSŽZ a kompetentné orgány Slovenskej republiky pre ich napĺňanie v súlade s koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2016 – 2020. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa na konferenciu prihlásili a aktívne na nej vystúpili. ÚSŽZ tieto príspevky spracoval do zborníka, ktorý nájdete na webovej stránke úradu.

V tomto štvrťroku (19.12.2018) sa uskutočnilo aj zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (poradný orgán vlády Slovenskej republiky) pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, ktorá (zložená zo zástupcov rezortov zahraničných vecí, školstva, kultúry, vnútra, financií a ÚSŽZ) „strategicky usmerňuje činnosť ÚSŽZ“. Na tomto zasadnutí boli prerokované otázky tradičnej agendy ÚSŽZ a plány na rok 2019. Rada prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2018 (prerozdelených viac ako milión EUR), situáciu v oblasti vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí (stály nárast žiadostí Slovákov zo Srbska a Ukrajiny) a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom vrátane účasti na krajanských podujatiach. Na dobrej ceste je myšlienka navýšenia dotačných prostriedkov na podporu posilňovania národného povedomia vo svete, čo kladie zvýšené nároky na ÚSŽZ v procese ich vyváženého a efektívneho využívania podľa zemepisných a žánrových oblastí a zároveň aj zodpovednosť krajanských subjektov za efektívne využívanie týchto prostriedkov daňových poplatníkov Slovenskej republiky v prospech posilňovania slovenského národného povedomia v domovských krajinách. V tejto súvislosti sa tiež chcem poďakovať vedeniu MZVaEZ Slovenskej republiky, osobitne ministrovi zahraničných vecí SR M. Lajčákovi a štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi za podporu krajanov a za spoluprácu príslušných útvarov MZVaEZ SR a zastupiteľských úradov, generálnych a honorárnych konzulátov i slovenských inštitútov Slovenskej republiky v zahraničí s ÚSŽZ a s krajanmi. Predseda ÚSŽZ (09.11.2018) je v potrebnom kontakte s našimi diplomatickými a konzulárnymi úradmi a v tomto štvrťroku sa (napríklad) zúčastnil na MZVaEZ SR v rámci okrúhleho stola výmeny poznatkov medzi odchádzajúcim a nastupujúcim veľvyslancom Slovenskej republiky v Brazílii pri odovzdávaní (slovenskej) veľvyslaneckej štafety a veľvyslankyňou Slovenska vo Švédsku (06.11.2018) prediskutoval otázky súčinnosti pri podpore aktivít Slovákov vo Švédsku. Naše diplomatické a konzulárne úrady sú v kontakte s našimi krajanmi vo svete a v spolupráci s ÚSŽZ im poskytujú súčinnosť, za čo im treba tiež osobitne poďakovať.

Ostatný štvrťrok roka je charakteristický aj termínom (01.10. – 30.11.2018) podávania žiadostí o dotácie na podporu krajanských projektov v roku 2019. Krajanské subjekty z 31 krajín (Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanada, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina a USA) podali 860 žiadostí (vzdelávanie 230, kultúra 510, informovanosť 80 a médiá 40) so sumárnou požiadavkou na viac ako 3,5 milióna EUR. Zamestnanci ÚSŽZ spracovávajú tieto žiadosti podľa pravidiel prezentovaných a diskutovaných na zasadnutí komisie krajanských expertov organizovaných Svetovým združením Slovákov v zahraničí a ÚSŽZ v decembri minulého roku. Prostriedky na vzdelávanie, kultúru, vydavateľskú činnosť a médiá budú opäť rozdeľované vyvážene pre jednotlivé regióny sveta z hľadiska intenzity krajanských aktivít. Predpokladáme, že celý proces bude ukončený v priebehu februára budúceho roku, aby po transferovaní dotačných prostriedkov (z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) na účet ÚSŽZ v ostatnej dekáde februára 2019, mohlo byť začiatkom marca 2019 zverejnené na webovej stránke ÚSŽZ rozhodnutie o ne/schválených žiadostiach. Cieľom je dostať schválené dotácie čím skôr na účet žiadateľov, aby sa mohli predmetné projekty realizovať na požadovaný účel po zadministrovaní dotačných zmlúv.

Aj tento štvrťrok bol bohatý na krajanské aktivity v zahraničí alebo na Slovensku. V Budapešti som sa zúčastnil (10.11.2018) na oslavách 70. výročia vzniku (najmasovejšej slovenskej mimovládnej inštitúcie v Maďarsku) Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) na pozvanie predsedníčky Ruženky Egyedovej Baránekovej. Nad podujatím prevzali záštitu ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková a vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén. Účastníkov pozdravili štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Konrád Rigo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík i predseda ÚSŽZ, ktorý predsedníčke ZSM odovzdal Pamätnú medailu ÚSŽZ za obetavú prácu v prospech spolkových aktivít slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku v oblasti vzdelávania a kultúry a za zveľaďovanie slovenskosti najmladších generácií Slovákov v Maďarsku. ZSM zasa ocenil 15 jednotlivcov, spolkov či kultúrnych telies Slovákov v Maďarsku vyznamenanie Za našu národnosť. V kultúrnom programe v bloku Slováci Slovákom vystúpil s veľkým úspechom folklórny súbor Železiar z Košíc.

V bratislavskej Inchebe sa v novembri konala (08. – 11.11.2018) medzinárodná prehliadka kníh XXVI. Bibliotéka 2018, na ktorej sa zúčastnili tiež naše krajanské vydavateľstvá, aj s podporou ÚSŽZ. Slovákov z Maďarska zastupoval Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku z Békešskej Čaby, z Rumunska Vydavateľstvo Ivan Krasko z Nadlaku, zo Srbska Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca a z Poľska Spolok Slovákov v Poľsku. Je veľmi dôležité, aby aj slovenská verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s tvorbou Slovákov v zahraničí, ktorá tvorí súčasť nášho kultúrneho pokladu nielen preto, že próza, poézia a ďalšie literárne žánre sú písané v slovenskom jazyku, ale hlavne preto, že ju tvorí duša a um, ktorých korene siahajú na Slovensko a sú obohatené prostredím ich tvorby a mapujú cítenie a myslenie tam žijúcich Slovákov.

V tomto štvrťroku sa v Srbskej republike, v ktorej žije početne najkompaktnejšia slovenská komunita hlavne vo Vojvodine, a slovenský jazyk predstavuje jeden z oficiálnych jazykov vo vojvodinskom parlamente, konali voľby do 29-člennej Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) s pôsobnosťou na podporu vzdelávania, kultúry, informovanosti a médií v slovenskom jazyku. Za novú predsedníčku si tento „slovenský parlament“ v Srbsku zvolil na svojom zasadnutí v Starej Pazove (04.12.2018) Libušku Lakatošovú, ktorú do tejto funkcie podporilo 25 z 29-ich členov NRSNM. Vo svojom blahoprajnom liste (05.12.2018) som uviedol, že nová predsedníčka nastupuje do funkcie v neľahkom období globalizácie, ktorá „nastoľuje nástrahy a výzvy pre všetkých, ktorí pôsobia pri zabezpečovaní ochrany, prezentácie a rozvíjania jazyka, tradícií a zvykov menšín“ a zároveň vyjadril nádej, že NRSNM pod novým vedením „nadviaže na pozitívne výsledky jej predchodkýň v oblasti udržiavania slovenského jazyka, vzdelanosti, duchovnej i svetskej kultúry, informovanosti a médií v Srbsku.“. L. Lakatošovú prijal (18.12.2018) v Bratislave aj štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek, ktorý vyjadril podporu Slovenskej republiky NRSNM pri udržiavaní a rozvíjaní slovenskosti v Srbskej republike. Odchádzajúcej predsedníčke Anne Tomanovej Makanovej, ktorá túto funkciu vykonávala 15 rokov (od vzniku tohto národnostného orgánu v Srbskej republike) som v liste (26.11.2018) vyjadril poďakovanie za spoluprácu a udržiavanie odkazu slovenských predkov vo Vojvodine, ktoré bolo „vždy prioritou a cieľom početných podujatí, ktoré organizovala národnostná rada“ pod jej vedením a na ktorých sa aktívne zúčastňovala. Som rád, že aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ocenil aktivity Anny Tomanovej Makanovej (18.12.2018) Zlatou plaketou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky „za dlhodobú podporu rozvoja slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike a za rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou.“

V Martine sa (07.11.2018) konalo zasadnutie Rady pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej, na ktorej som sa zúčastnil spolu so zástupcami krajanských komunít z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Švédska. Predsedníčkou rady je Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Báčsky Petrovec zo Srbska) a podpredsedami Adrián Miroslav Merka (predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku) a Alžbeta Hollerová Račková (predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku). Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda ÚSŽZ Ján Varšo sa zhodli na tom, že je potrebné ešte viac previazať aktivity oboch inštitúcií, ktorých poslaním je posilňovanie národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity Slovákov u nás i v zahraničí. Je potrebné nájsť styčné body na túto previazanosť a jedným z konkrétnych projektov je už pomaly zaužívané organizovanie detských krajanských prázdninových táborov, ktoré s podporou ÚSŽZ organizačne zabezpečuje aj Matica slovenská.

V Slovenskom dome v Prahe (09.11.2018) sa uskutočnilo odovzdávanie Ceny Mateja Hrebendu, ktorú udeľuje Obec Slovákov v Česku za príspevok k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Ceny získali Bohumil Chochula (český matematik a fyzik podporujúci slovensko-český folklór), slovenská etnografka z Prahy Magdaléna Rychlíková a Jiří Macháč, vedúci folklórneho súboru Šmykňa za propagáciu slovenského folklóru. Na podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenska v Českej republike Peter Weiss, ktorý vo svojom pozdrave, rovnako ako predseda ÚSŽZ, upriamili pozornosť na 100. výročie od vzniku Česko-Slovenska. Spolužitie medzi Čechmi a Slovákmi počas večera silne rezonovalo aj zo strany držiteľov ocenení, ktorí patria medzi protagonistov slovenského umenia a tradícií v Českej republike či na Slovensku.

V tomto štvrťroku sa uskutočnila séria výstav slovenských vojvodinských insitných maliarov, ktoré väčšinou organizoval Pavel Babka zo (súkromnej) Galérie Babka z Kovačice spolu s Memoriálnym strediskom Dr. Janka Bulíka z Kovačice (Pavel Baláž). Na jednej z nich (11.12.2018) sa v Pistoriho paláci (výstava troch generácií insitných umelcov z Banátu – Jána Bačúra, Pavla Hajka a Miroslava Hraška), ktorú organizovalo bratislavské Staré Mesto, zúčastnila aj predsedníčka vlády Srbskej republiky Ana Brnabičová. Vyjadrila podporu procesu zapísania tohto insitného umenia do zoznamu Svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý sa v súčasnosti nachádza na zozname kandidátov v Srbsku. Inú výstavu otvoril (03.12.2018) guvernér Národnej banke Slovenska Jozef Makúch vo výstavných priestoroch banky v Bratislave, ktoré boli už viackrát poskytnuté slovenskej insite z Vojvodiny. Vo výstavných priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa zasa uskutočnila (14.11.2018) výstava chorvátskych insitných i akademických maliarov skupiny Kontrast, ktoré spoluorganizovalo Slovenské kultúrne centrum v chorvátskych Našiciach. V kontexte výstav insitných maliarov treba tiež oceniť aktivity predsedu Krajanského inštitútu v Bratislave Vlada Dolinaya, ktorý poskytuje priestory KALABU na výstavu a propagáciu (najmä) slovenskej vojvodinskej insity. V priestoroch Slovenského rozhlasu sa v tomto štvrťroku uskutočnila (01.10.2018) aj vernisáž skupiny Libellule, renesancia súčasnosti, na ktorej vystavil svoje diela (spolu s umelcami z ďalších krajín) aj slovenský maliar z Mníchova Martin-Georg Oscitý.

V rumunskom (banátskom) Butíne veriaci a pán farár Juraj Dušan Vanko ocenili účasť (11.11.2018) predsedu ÚSŽZ na službe Božej zameranej na Pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Popoludní som pozdravil účastníkov kultúrneho program s názvom Deň úrody, ktorý organizoval Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (vystúpil na ňom aj folklórny súbor Sálašan). V adventom období som sa zúčastnil (07.12.2018) v maďarských Mlynkoch a v Šápe na sympatických spoločensko-kultúrnych podujatiach. V Mlynkoch sa konalo tradičné celoštátne stretnutie žiakov, ktorí navštevujú školy s vyučovaním slovenčiny a v Šápe sa miestnemu publiku predstavil folklórny súbor slovenskej menšiny z Brna Púčik. Na prvom podujatí v Mlynkoch boli odovzdané diplomy viac ako 20 štipendistom Programu pre nadaných a v Šápe brnianskemu Púčiku tlieskalo nadšené domáce publikum. Je to tiež vhodný model medzinárodnej krajanskej spolupráce.

V priebehu tohto štvrťroku som sa opäť s potešením stretával s mnohými z Vás na ÚSŽZ, aby sme si vymenili názory na aktuálne otázky diania v slovenských komunitách v jednotlivých štátoch sveta. Hodnotenie celoročných aktivít s výhľadmi na nasledujúci rok boli diskutované so zástupcami Rumunska (Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku z Nadlaku), Chorvátska (Oko Jadranu zo Zadaru, učitelia slovenčiny pod patronátom Slovenského kultúrneho centra v Našiciach), Česka (z Brna Púčik k príprave Krajanskej nedele 2019 v Detve, z Ostravy Fogáš a Obec Slovákov), zo Srbska (Kovačica, Nový Sad), Spojeného kráľovstva (Slovenská katolícka misia), z Talianska (Turín), z Ukrajiny (pedagógovia a študenti z Univerzity v Ľvove), ale aj zo Slovenska (Oravica, ktorá spolupracuje s našimi krajanmi z Hornej Oravy v poľskej Jablonke), ďalej zo Slovenského národného múzea, Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy, zo spisovateľskej obce so zámerom propagovať svoje diela medzi krajanmi, či s ďalšími priaznivcami a prívržencami Slovákov žijúcich v zahraničí.

Teší ma tiež, že aj naša vedecká a univerzitná obec sa čím ďalej tým intenzívnejšie zapája do skúmania a mapovania histórie našich krajanov a ich predkov vo svete. Verím, že aktivity odborníkov z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale aj z Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších vysokoškolských centier napomôžu nielen propagovať korene a život Slovákov v zahraničí, ale ponúknu aj myšlienky, ako náš jazyk, históriu a kultúru v súčasných domovských krajinách naďalej udržiavať. ÚSŽZ bude výsledky ich práce pozorne sledovať a využívať pri realizácii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom. Jedným z mnohých výsledkov týchto aktivít je už vyššie zmienená reprezentatívna publikácia prof. Jána Botíka Slováci vo Vojvodine.

 

Na záver ešte raz patrí poďakovanie všetkým Vám, ktorí sa podieľate na aktivitách v prospech udržiavania slovenského jazyka, tradícií a zvykov v zahraničí v duchu odkazu našich predkov a želám Vám šťastlivé a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2019.

                                                                                                Ján Varšo

                                                                                             predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 21. decembra 2018