Štatút dotačnej komisie

ŠTATÚT 
DOTAČNEJ KOMISIE
ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Článok 1
Zriadenie a pôsobnosť komisie

Zriaďuje sa dotačná komisia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v oblasti štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s §4 ods. 6 písm. i) v spojení s §5 a §6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“).
 

Článok 2
Predmet činnosti komisie

(1) Vo vzťahu k žiadostiam o dotácie, ktoré sa poskytujú v pôsobnosti úradu na základe zákona zabezpečuje komisia pre predsedu úradu
                 a) odborné posúdenie a hodnotenie žiadostí a
                 b) predloženie návrhov na podporu alebo zamietnutie projektov na základe týchto žiadostí.

(2) Komisia sa na žiadosť predsedu vyjadruje tiež k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, k návrhom interných predpisov úradu alebo k návrhom zmlúv, ktoré sa týkajú poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu.

(3) Komisia pri plnení svojich úloh môže využiť odborné posudky, ktorými sa rozumejú najmä
                 a) odborné stanoviská a vyjadrenia vedecko-výskumných pracovísk, vysokých škôl a ďalších vybraných inštitúcií, vrátane cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku,
                 b) materiály a stanoviská krajanských spolkov a organizácií v zahraničí,
                 c) materiály a stanoviská iných poradných orgánov predsedu úradu a
                d) odborné poznatky a skúsenosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, medzivládnych a verejnoprávnych organizácií, mimovládnych organizácií a nezávislých odborníkov alebo skupiny odborníkov.
 

Článok 3
Zloženie komisie

(1) Členom komisie je
      a) podpredseda úradu,
      b) riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru úradu,
      c) vedúci oddelenia teritoriálnych operácií úradu,
      d) zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,
      e) zástupca Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,
      f) zástupca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
      g) zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
      h) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
      i) zástupca Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

(2) Členstvo v komisii je dobrovoľnou a reprezentatívnou funkciou a je nezastupiteľné.

(3) Člena komisie uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. d) až i) menuje predseda úradu na základe návrhu príslušného ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy alebo riaditeľa agentúry.

(4) Členstvo v komisii zaniká odvolaním člena. Člena komisie odvoláva predseda úradu. Člena komisie uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. d) až i) odvoláva predseda úradu aj na základe návrhu osoby, ktorá ho do funkcie člena komisie navrhla. Členstvo v komisii zaniká písomným vzdaním sa členstva a smrťou člena. V prípade, ak zanikne členstvo niektorému z členov komisie, predseda úradu vyzve osobu, ktorá ho do funkcie člena navrhla, o predloženie nového návrhu do 30 dní odo dňa, keď došlo k zániku členstva.

(5) Predsedom komisie je podpredseda úradu. Predsedu komisie v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie, ktorým je riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru úradu.

(6) Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu. Tajomníkom komisie je zamestnanec úradu. Tajomník komisie nie je členom komisie.
 

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Výdavky spojené so zabezpečením administratívno-technických potrieb komisie hradí úrad.

(2) Výdavky spojené s účasťou členov komisie uvedených v článku 3 ods. 1 písm. d) až i) na jej zasadnutiach hradí zo svojich prostriedkov subjekt, ktorý ich za členov komisie navrhol.

(3) Podrobnosti o zložení komisie, rokovanie komisie, postup komisie pri hodnotení žiadostí, kritériá hodnotenia a podrobnosti o vypracúvaní odborných posudkov ustanoví rokovací poriadok komisie.

(4) Tento štatút nadobúda účinnosť 5. mája 2011.

 

                                                                        JUDr. Milan Vetrák, PhD.
                                                                           predseda úradu