Štatút Komisie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí pri ÚSŽZ

ŠTATÚT
KOMISIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Článok 1
Zriadenie a pôsobnosť komisie

Zriaďuje sa Komisia kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „komisia“) ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v oblasti vedy, výskumu, záchrany, ochrany a využívania kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

Článok 2
Predmet činnosti komisie

(1) Komisia zabezpečuje pre predsedu úradu prípravu podkladových materiálov analytického, koncepčného a operatívneho charakteru v danej oblasti.

(2) Komisia najmä

a) zaoberá sa otázkami záchrany, ochrany a využívania kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí,

b) sleduje a hodnotí situáciu v oblasti výskumu problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí,

c) vyjadruje sa k spolupráci úradu so zainteresovanými inštitúciami v oblasti pôsobnosti komisie,

d) posudzuje otázky týkajúce sa jednotného informačného systému o kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich v zahraničí.

(3) Komisia pri plnení svojich úloh využíva najmä

a) odborné stanoviská vedecko-výskumných pracovísk, vysokých škôl a ďalších vybraných inštitúcií a jednotlivcov,

b) materiály a stanoviská krajanských spolkov a organizácii v zahraničí,

c) materiály a stanoviská iných poradných orgánov predsedu úradu,

d) podkladové materiály, odborné poznatky a praktické skúsenosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
 

Článok 3
Zloženie komisie

(1) Členom komisie je

a) podpredseda úradu,

b) riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru úradu,

c) zástupca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

d) zástupca Ústavu pamäti národa,

e) zástupca Matice slovenskej,

f) zástupca Slovenskej akadémie vied,

g) zástupca Slovenskej národnej knižnice v Martine,

h) zástupca Univerzitnej knižnice v Bratislave,

i) zástupca Slovenského národného archívu,

j) zástupca Slovenského národného múzea,

k) zástupca Slovenskej národnej galérie,

l) zástupca Národného osvetového centra,

m) zástupca Ústredia ľudovoumeleckej výroby,

n) zástupca iného subjektu na základe rozhodnutia predsedu úradu a

o) jednotlivci na základe rozhodnutia predsedu úradu.

(2) Členstvo v komisii je dobrovoľnou a reprezentatívnou funkciou.

(3) Predsedom komisie je podpredseda úradu. Podpredsedom komisie je riaditeľ teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru úradu.

(4) Člena komisie a jeho náhradníka uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) až m) menuje predseda úradu na základe návrhu príslušného štatutárneho orgánu subjektu, ktorý v komisii zastupuje. Členov komisie uvedených v článku 3 ods. 1 písm. n) a o) menuje predseda úradu z vlastného podnetu.

(5) Členstvo v komisii zaniká odvolaním člena. Člena komisie odvoláva predseda úradu. Člena komisie uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. c) až m) odvoláva predseda úradu na základe návrhu osoby, ktorá ho do funkcie člena komisie navrhla. Člena komisie môže predseda úradu odvolať aj vtedy, ak sa bez písomného ospravedlnenia nezúčastní na dvoch za sebou nasledujúcich rokovaniach komisie. Členstvo v komisii zaniká tiež písomným vzdaním sa členstva alebo smrťou člena. V prípade, ak zanikne členstvo niektorému z členov komisie, predseda úradu vyzve osobu, ktorá ho do funkcie člena komisie navrhla o predloženie nového návrhu do 30 dní odo dňa, keď došlo k zániku členstva.

(6) Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu. Tajomníkom komisie je zamestnanec úradu. Tajomník komisie nie je členom komisie.
 

Článok 4
Rokovanie komisie

(1) Komisia sa schádza najmenej dvakrát do roka, spravidla v apríli a októbri príslušného kalendárneho roka a schvaľuje plán svojej činnosti na návrh predsedu komisie.

(2) Riadne zasadnutie komisie zvoláva podľa plánu jej činnosti predseda komisie. V naliehavých prípadoch môže predseda komisie zvolať jej mimoriadne zasadnutie.

(3) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedu komisie zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Komisia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen komisie má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

(4) Komisia rokuje na základe schváleného programu rokovania a prerokúva spravidla písomné materiály, ktoré tajomník komisie rozpošle jej členom najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným termínom zasadnutia.

(5) Uznesenia komisie majú pre predsedu úradu charakter odporúčania.

(6) Rokovania komisie sú neverejné. Na základe rozhodnutia predsedu komisie sa môžu jej rokovania zúčastniť aj prizvané osoby.

(7) Tajomník komisie vyhotoví zo zasadnutia komisie zápisnicu, ktorú rozpošle všetkým členom komisie do 10 pracovných dní odo dňa jej zasadnutia.

(8) Informácie o výsledkoch rokovania komisie sprostredkúva verejnosti, zainteresovaným subjektom a médiám hovorca úradu.
 

Článok 5
Finančné a materiálne zabezpečenie komisie

(1) Výdavky spojené so zabezpečením administratívno-technických potrieb komisie hradí úrad.

(2) Výdavky spojené s účasťou členov komisie uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) až m) na jej zasadnutiach hradí zo svojich prostriedkov subjekt, ktorý ich za členov komisie navrhol.

(3) Výdavky spojené s účasťou člena komisie uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. n) na jej zasadnutiach hradí zo svojich prostriedkov subjekt, ktorý tento člen komisie zastupuje.

(4) Úrad hradí ďalším členom komisie a prizvaným osobám výlučne náhrady preukázaných vnútroštátnych cestovných výdavkov spojených s ich účasťou na zasadnutiach komisie v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej železničnej alebo autobusovej dopravy bez ohľadu na druh dopravného prostriedku, ktorý použili.
 

Článok 6
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť 14. apríla 2011.

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD., v. r.
predseda
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí