Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline ponúka možnosť štúdia aj pre mladých krajanov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí venuje aj otázkam školstva a vzdelávania našich krajanov tak v ich domovských krajinách, ako aj v ich materskej krajine – na Slovensku. Jedným z pozitívnych výsledkov angažovania sa ÚSŽZ v tejto oblasti je aj ústretový krok Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline, ktorá po rokovaniach s úradom ponúka možnosť štúdia na škole aj pre mladých krajanov, ktorí by prejavili záujem o školou poskytované  študijné odbory. V budúcom školskom roku 2014/2015 by sa jednalo o 3 – 6 študentov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí.

Školu zriadila rehoľná spoločnosť Františka Saleského zriaďovacou listinou k 1. máju 1991. Jej  správcom sú Saleziáni don Bosca na Slovensku. Školský rok 1991/1992 bol prvým rokom vyučovania. Od školského roku 2008/2009 nesie škola oficiálny názov Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka.

Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne pripravujú na život podľa saleziánskeho preventívneho systému dona Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a iniciatívne rozvíjať všetky dobré schopnosti človeka. Predovšetkým sa to deje prostredníctvom pozitívnej a aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli nielen dobrými odborníkmi, ale aj zodpovednými občanmi. V súčasnosti má škola približne 320 žiakov.

Ponuka odborov:

 1. trojročné učebné odbory:
 • auto opravár: od 2. ročníka sa odbor delí na zamerania: mechanik, elektrikár, karosár, lakovník
 • stolár
 • murár
 • maliar
 1. štvorročný študijný odbor s maturitou:
 • grafik digitálnych médií /zameraný na spracovanie videa a zvuku, prípravu do tlače, grafickú tvorbu web stránok a web design/

Pre absolventov trojročných učebných odborov je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu v odboroch:

 • dopravná prevádzka
 • drevárska a nábytkárska výroba
 • stavebníctvo

Pre úplnosť informácie uvádzame:

 • Školné predstavuje 65 Eur/1 školský rok, pričom ÚSŽZ je pripravený po individuálnom posúdení pokryť túto sumu v rámci štátnej podpory SR;
 • Poplatky za stravu predstavujú 50 Eur/1 mesiac /hradia rodičia žiaka/, pričom ÚSŽZ je pripravený po individuálnom posúdení pokryť aj túto sumu v rámci štátnej podpory SR;
 • Poplatky za ubytovanie predstavujú 20 Eur/1 mesiac /hradia rodičia žiaka/, pričom ÚSŽZ je pripravený po individuálnom posúdení pokryť aj túto sumu v rámci štátnej podpory SR;
 • V marci 2015 záujemcovia o štúdium z radov krajanov pošlú na túto školu žiadosť o prijatie. K žiadosti je potrebné priložiť odfotené vysvedčenia z ročníkov 5 – 8 na základnej škole a vysvedčenie z prvého polroka 9. ročníka s uvedením odboru, o ktorý majú žiaci záujem. U záujemcov o učňovské odbory sa vypočíta priemerná známka z celého štúdia a vytvorí sa poradovník záujemcov o štúdium. Pohovory a prijímacie skúšky sa konajú v máji 2015. V prípade 3-ročných učňovských odborov robia záujemcovia pohovory z matematiky a zo slovenského jazyka, v prípade maturitného odboru grafik digitálnych médií robí záujemca aj praktickú skúšku /kreslenie, vytvorenie nového fontu  a výroba plagátu/. Rodičia  uchádzačov budú školou prizvaní k osobnej návšteve školy počas pohovorov a prijímacích skúšok ich detí na SOŠ v Žiline.
 • Ubytovanie a stravovanie žiakov je zabezpečené na internáte, ktorý je súčasťou školy, s kvalifikovaným dohľadom po 3 študentoch na izbe nepretržite vrátane sobôt a nedieľ počas celého školského roka so samostatným sociálnym zariadením.

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí týmto vyzýva všetkých potenciálnych záujemcov /Slovákov žijúcich v zahraničí/ o štúdium na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka  Žiline, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2014/2015, aby o tom informovali Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na e-mailovej adrese: vilma.privarova@uszz.gov.sk, alebo telefonicky na čísle: 004212 57200521 v termíne do  31. 1. 2015. O predbežnom záujme svojich študentov o štúdium na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline môžu informovať aj riaditelia jednotlivých škôl v zahraničí. Podrobné informácie o vyššie zmienenej škole nájdete aj na jej web stránke: www.sos.sdb.sk .

Za váš záujem a poskytnuté informácie vopred ďakujeme.