Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy – medzinárodný seminár

Pozvánka na Medzinárodný seminár Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje dvom žijúcim osobnostiam slovenského sveta.
Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sme sa rozhodli v roku 2011 organizovať v tom istom termíne aj medzinárodný seminár

Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy

ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. marca 2011 v Nadlaku – Rumunsko, na ktorý si Vás dovoľujeme pozvať.
Cieľom seminára je zhodnotiť slovenskú dolnozemskú prozaickú tvorbu XX. a začiatku XXI. storočia. Prezentované práce plánujeme vydať v zborníku.
Organizátori hradia účastníkom podujatia ubytovanie a stravovanie.
Po zaslaní Vašej prihlášky, ktorú očakávame do 15. februára 2011, Vám pošleme program a časový harmonogram.
Veríme, že Vás téma seminára zaujala a podelíte sa s účastníkmi podujatia s Vašimi poznatkami, reflexiami, štúdiami na margo slovenskej dolnozemskej prozaickej tvorby XX. a začiatku XXI. storočia.
S pozdravom,

prof. Ivan Miroslav AMBRUŠ
predseda KVSIK
Mgr. Pavel HLÁSNIK
prvý podpredseda DZSČR

P R I H L Á Š K A

Záväzne sa prihlasujem na medzinárodný seminár

Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy

Termín konania: 18. – 19. marca 2011
Miesto konania: Nadlak, Rumunsko

Meno a priezvisko/titul:………………………………………………………………………………….

Názov príspevku:

………………………………………………………………………………………………………….

Požadované technické zabezpečenie:

…………………………………………………………………………………………………………….

Príchod: ………………………………………………………………………………………………………..

Ubytovanie: z 18. na 19.03.           áno           nie

                      z 19. na 20.03.           áno           nie

N e h o d i a c e   s a   š k r t n i t e

Podpis

…………………………….

Kontakt:

Adresa:………………………………………………………………………………………

Telefón:……………………………………………

mobil:……………………………………………….

E-mail:………………………………………………….@…………………………..