Transparentne o stave podporených žiadostí o dotácie

Keďže synonymami nového vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) sa v jeho činnosti a aktivitách stali transparentnosť, otvorenosť a objektívne informovanie tak voči krajanským komunitám, ako aj médiám či širokej verejnosti, prejavujúcich záujem o dianie v krajanskej problematike, ÚSŽZ počnúc 26. augustom 2011 na svojej webovej stránke podrobne informuje o stave podporených žiadostí o dotácie pre rok 2011.

V tejto súvislosti dávame žiadateľom o poskytnutie dotácie z dotačného systému v pôsobnosti ÚSŽZ na rok 2011 do pozornosti na webovej stránke www.uszz.sk sekciu DOTÁCIE a jej podrubriku Aktuálny prehľad o stave podporených žiadostí o dotácie. Prehľad je od 26. augusta rozšírený o kolónku Poznámka, v ktorej bude zaznamenaný aktuálny stav každej konkrétnej žiadosti o dotáciu s príslušnou legendou, ktorej vysvetlenie uverejňujeme v úvode prehľadu.

Keďže Aktuálny prehľad o stave podporených žiadostí o dotácie budú pracovníci úradu dvakrát do týždňa aktualizovať, odporúčame všetkým žiadateľom o dotácie, aby v záujme plnej informovanosti o stave ich dotácie pravidelnejšie navštevovali webovú stránku ÚSŽZ. Úrad im týmto spôsobom vychádza v ústrety, aby sa kedykoľvek mohli oboznámiť s plnením podmienok nevyhnutných pre úspešnú realizáciu podpory ich žiadosti o dotáciu.