Transparentnosť, kvalita a dôraz na priority

V dňoch 6. – 7. júna 2011 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné zasadnutie členov medzirezortnej dotačnej komisie, vytvorenej ako poradný orgán predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) Milana Vetráka, ktorá hodnotila žiadosti o udelenie dotácií na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2011. Termín na podanie žiadostí bol 31. január 2011, teda ešte pred nástupom M. Vetráka do funkcie. Do spomínaného termínu ÚSŽZ prijal 847 žiadostí na projekty od 273 žiadateľov v celkovej sume 3 981 148,45 eur, pričom na rok 2011 bolo na účely podpory rozvoja slovenských krajanských komunít a jednotlivcov vo svete v rámci dotačného systému v pôsobnosti ÚSŽZ z rozpočtu vlády SR vyčlenených len 1 159 426 eur.

"dot

Celkový pohľad na pracovné zasadnutie členov medzirezortnej dotačnej komisie, vytvorenej ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ.

Keďže podmienky na podávanie žiadostí o dotáciu boli stanovené ešte pred reformou dotačného systému v pôsobnosti ÚSŽZ, dotačná komisia prihliadala pri hodnotení žiadostí aj na túto skutočnosť, aby sa v princípe vylúčila akákoľvek retroaktivita. Žiadosti boli vyhodnotené v súlade s príslušnými zákonmi a pravidlami Európskej únie, ako aj príslušnými vnútornými predpismi úradu, konkrétne rokovacím poriadkom dotačnej komisie obsahujúcim kritériá hodnotenia žiadostí o udelenie dotácie (kritériá boli po prvýkrát od vzniku ÚSŽZ v roku 2006 uverejnené na webovom sídle ÚSŽZ). Snaha pristupovať k dotácii ako kapitálovej investícii a nie ako k nenávratnej spotrebnej dotácii bola v hodnotení dotačnej komisie viditeľná už tento rok, v plnej miere ju však bude možné uplatniť až v budúcom roku v súlade s novými pripravovanými dotačnými smernicami ÚSŽZ. Tohtoročnou prioritou bola podpora vzdelávacích projektov a projektov z informačnej a mediálnej oblasti.

"dot.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák (vpravo) vysvetľoval v úvodnom slove aj tohtoročné priority v rámci podpory projektov, vedľa neho Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ.

Spôsob, akým boli pripravené tohtoročné podklady na vyhodnotenie projektov a žiadostí o dotácie zo strany expertov ÚSŽZ zodpovedných za jednotlivé teritóriá, kde žijú naši krajania, bol zo strany členov dotačnej komisie vnímaný a ocenený veľmi pozitívne. Ich prácu porovnávali s podkladmi pripravovanými v dotačných komisiách iných ministerstiev. Ocenili najmä transparentnosť a kvalitu prvotných hodnotení expertov ÚSŽZ. Podrobnú analytickú tlačovú správu o výsledkoch zasadnutia dotačnej komisie ÚSŽZ uverejníme na stránke www.uszz.sk v priebehu niekoľkých dní po podpísaní zápisnice z rokovania dotačnej komisie.

"dot.

Diskusia počas posudzovania žiadostí o dotácie na projekty krajanov počas zasadnutí členov medzirezortnej dotačnej komisie.