TŠŽ 2014

LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2014

Bratislava 17.- 24. augusta 2014

(v programe jednodňový reportážny pobyt v Banskej Štiavnici)

Projekt Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) v dňoch 17. – 24. augusta 2014 v Bratislave, ktorej predchádzal Online kurz žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií – Slovákov žijúcich v zahraničí v študijnom roku 2013/2014, vznikol pod spoločnou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V poradí už 14. ročník Letnej školy žurnalistiky 2014 nadviazal na prerušenú sériu trinástich po sebe nasledujúcich projektoch (najskôr v gescii Domu zahraničných Slovákov a FiF UK, od roku 2006 v gescii ÚSŽZ, naposledy pred prerušením v roku 2008). Obnovený formát mal ambíciu dať LŠŽ  novú kvalitu i praktický dosah aj vďaka sprievodnému programu internetovej školy žurnalistiky – Online vzdelávacieho a poradenského kurzu žurnalistiky pre novinárov z krajanských médií v pravidelných študijných lekciách uverejňovaných v mesiacoch október 2013 – jún 2014 na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovenskezahranicie.sk. Odborným garantom celého programu bola Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, organizátorskú a finančnú gesciu mal Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, spoluorganizátorom LŠŽ a jej priebehu v roku 2014 bola Filozofická fakulta UK v Bratislave.

Cieľom projektu bolo napomôcť vyššej kvalite a obsahu žurnalistickej profilácie a tvorby redaktorov, publicistov a moderátorov krajanských médií. Okrem praktickej žurnalistickej tvorby a aspektov teórie žurnalistiky v podmienkach slovenského mediálneho prostredia a prijatých noriem modernej európskej a svetovej žurnalistiky, bol program celého projektu vrátane Online kurzu žurnalistiky výrazne zameraný na zásady správneho používania slovenského jazyka v písomnom i ústnom novinárskom prejave.

Obsahom projektu bol Online vzdelávací a poradenský kurz žurnalistiky (OKŽ) pre novinárov z krajanských médií, ktorý jeho odborný gestor – KŽ FF UK – prezentoval na internetovom portáli ÚSŽZ slovenskezahranicie.skProgram kurzu tvorili pravidelné kľúčové poznatky zo žurnalistiky a súčasného slovenského jazyka v celkom 14 lekciách. Poradenský servis mal na zreteli prekonávanie problémov, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú redaktori krajanských médií. Online kurz žurnalistiky pre záujemcov ponúkol krátke lekcie so zadaním úloh s následnou spätnou väzbou. Pedagógovia KŽ FF UK – autori jednotlivých oblastí a lekcií, pravidelne odpovedali zúčastneným frekventantom v stálej rubrike OKŽ na otázky redaktorov a prispievateľov do krajanských médií. Každý pedagóg zodpovedal za konkrétnu tematickú oblasť z teórie a praxe.

Vyvrcholením projektu bol týždňový Letný kurz žurnalistiky v dňoch 17. – 24. augusta 2014 v Bratislave. Na LŠŽ sa stretli účastníci online kurzu s pedagógmi, pričom v programe LŠŽ boli zahrnuté aj ďalšie teoretické prednášky a praktické súčasti celoročného učebného programu. Účastníci Letnej škole žurnalistiky 2014 získali certifikát absolventa Kurzu žurnalistiky pre krajanské médiá 2014 potvrdený podpisom vedúcej katedry KŽ FF UK Svetlanou Hlavčákovou a predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom.

Praktickým výstupom LŠŽ 2014 bol tlačený bulletin  NAŠA TVORBA 2014, na ktorom sa autorsky podieľali všetci zúčastnení frekventanti. Súčasťou projektu bol aj celodenný tematický reportážny výjazd do historickej Banskej Štiavnice so špecifickým programom zameraným na históriu a osobnosti mesta s minulosti i súčasnosti.

ÚČASTNÍCI:

 1. ANNA HORVÁTOVÁ – Srbsko, Nový Sad, redaktorka týždenníka Hlas ľudu
 2. ANIČKA CHALUPOVÁ – Srbsko, Kovačica, redaktorka týždenníka Hlas ľudu
 3. ANNA LEŠŤANOVÁ – Srbsko, Stará Pazova, redaktorka týždenníka Hlas ľudu
 4. KATARÍNA VEREŠOVÁ – Srbsko, Stará Pazova, publicistka
 5. SVETLANA SUROVÁ – Srbsko, Nový Sad, redaktorka RTV Nový Sad
 6. OĽGA GLÓZIKOVÁ – Srbsko, Kovačica, redaktorka TV Kovačica
 7. ANNA LEKÁROVÁ – Srbsko, Báčsky Petrovec, redaktorka TV Petrovec
 8. MONIKA NECPÁLOVÁ – Srbsko/ ČR, Báčsky Petrovec/ Praha, publicistka
 9. MARKO MILATOVIČ – Čierna Hora, Podgorica, web Spolku Čiernohorsko-slovenského priateľstva
 10.  IMRICH FUHL – Maďarsko, Budapešť – Mlynky, publicista, portál oslovma.hu
 11.  ANDREA KIŠŠOVÁ – Maďarsko, Budapešť, redaktorka týždenníka Ľudové noviny
 12.  ANNA RAU-LEHOTSKÁ – Rumunsko, Nadlak, publicistka, literátka, časopis Naše snahy
 13.  JAROSLAV ČIEP – Srbsko, Nový Sad, redaktor týždenníka Hlas ľudu
 14.  MARIÁN SMONDEK – Poľsko, Krakov, redaktor, mesačník Život
 15.  AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ – Poľsko, Krakov, šéfredaktorka mesačníka Život