Udelili Cenu Ondreja Štefanka

Cenu Ondreja Štefanka za rok 2012 udelili organizátori- Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku dňa 16. marca 2012 v rumunskom Nadlaku dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
 
Tohtoročnými ocenenými sa stali básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete a publicista, historik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny Imrich Kružliak z Nemecka za príspevok k rozvoju a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.
 
Súčasťou udeľovania Ceny Ondreja Štefanka bol aj medzinárodný seminár Svedectvá slovenského dolnozemského bytia- aspekty zo slovenskej dolnozemskej histórie a kultúrnej antropológie, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 17. 3. 2012 v Nadlaku.
 
Laureátom Ceny Ondreja Štefanka zablahoželali a v mene predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka poďakovali usporiadateľom za zorganizovanie medzinárodného seminára pracovníci ÚSŽZ, ktorí sa na seminári zúčastnili. Ako zaznelo v príhovore, samotný seminár, ale i plánovaný zborník prezentovaných prác budú nezanedbateľným prínosom pre poznanie slovenskej dolnozemskej kultúry v jej historických súvislostiach. Obidve podujatia akcentujú odkaz Ondreja Štefanka- organizátora slovenského života: stmeľovať a nie rozdeľovať Slovákov v zahraničí a takisto udať smer životu Slovákov na Dolnej zemi a v určitých momentoch i celému slovenskému zahraničiu. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude vždy podporovať aktivity, ktorých cieľom je prezentovať slovenskú kultúrnu históriu a kultúrnu antropológiu a starať sa o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovákov.
 
Na seminári sa zúčastnili a svoje vedecko- výskumné projekty a referáty predniesli vedeckí, kultúrni a spolkoví pracovníci zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Srbska.
 
Cieľom seminára bolo prezentovať a zaznamenať najrozmanitejšie aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Jednotlivé príspevky poukázali na rôzne momenty vývoja slovenskej dolnozemskej kultúry aj prostredníctvom málo známych historických dokumentov, rodinných záznamov, rodinných kroník, starých zvykov, obyčají, rukopisných záznamov a podobne. Prezentované práce plánujú organizátori vydať v zborníku.