Univerzitná knižnica

Michalská 1
814 17 Bratislava

PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ
PhDr. Aneta Bartková, vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
tel.: 02 / 59 804 101
e-mail: riaditel@ulib.sk, aneta.bartkova@ulib.sk
web: http://www.ulib.sk/

Poslanie
Univerzitná knižnica v Bratislave ako univerzálna vedecká knižnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižnej, bibliografickej, informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a kultúrnej činnosti.

Hlavné aktivity
Univerzitná knižnica v Bratislave je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnica realizuje koordinačné, štatistické, vzdelávacie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike. Zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu činnosť a pod.

Zbierkový fond
Univerzitná knižnica v Bratislave má v súčasnosti viac ako 2 000 000 knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších dokumentov zo všetkých vedných odborov. Prevažujú dokumenty zo spoločenskovedných a prírodovedných odborov. Knižničné fondy sú uložené v príručných knižniciach študovní, kabinetov a vo voľnom výbere, v otvorenom sklade a v skladových oddeleniach v budovách na Michalskej, Ventúrskej a Klariskej ulici a v odľahčovacích skladoch v Bratislave a mimo Bratislavy.

Akvizícia a dopĺňanie fondu
Doplňovanie knižničných fondov a akvizičná činnosť a spracovateľská linka pracujú neustále aj prostredníctvom komunikácii a kontaktov s ostatnými pracoviskami knižnice. Do fondov sa každoročne aktívnou akvizičnou politikou akvizičnej komisie knižnice a medzinárodnou výmenou publikácií získa a spracuje sa (sprírastkuje) okrem povinných výtlačkov množstvo periodickej i neperiodickej tlače a vychádzajúcich audiovizuálnych diel.

Ďalšie aktivity
Viac o rozsiahlych aktivitách Univerzitnej knižnice je možné dozvedieť sa na jej horeuvedenej domovskej stránke. V podzložke Elektronický katalóg sú spracované a sprístupnené záznamy o knihách nadobudnutých od roku 1981.