Upozornenie pre držiteľov Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, má všeobecne zjednodušené podmienky žiadania o prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a môže:

  • do 1. mája 2014 podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 osobne aj na policajnom útvare – ak jeho doklad o pobyte stratil platnosť 30. júna 2012 a nevycestoval z územia Slovenskej republiky (tento pobyt sa nepovažuje za neoprávnený);
  • ak má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a požiada o prechodný pobyt, môže sa zdržiavať na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o jeho žiadosti;
  • pri žiadaní o pobyt je oslobodený od predloženia nasledujúcich dokladov: ubytovanie, finančné zabezpečenie, doklad o zdravotnom poistení, lekársky posudok o nákazlivej chorobe;
  • register trestov nie je potrebné predložiť v prípade, ak žiadosť o prechodný pobyt podá do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí;
  • policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na 5 rokov.