Úprimný pozdrav ku Dňu Slovákov žijúcich v zahraničí, s optimizmom v ústrety letným krajanským podujatiam doma i v zahraničí

Júlom vstupujeme aj do letnej krajanskej sezóny, v ktorej Slováci žijúci v zahraničí prezentujú svoje spoločensko-kultúrne aktivity na Slovensku i vo svojich domovských  krajinách. Prevažnú väčšinu z nich podporuje Slovenská republika a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poteší, keď sa na nich zúčastní čo najväčší počet Slovákov a priateľov Slovenska. Vyjadríme tým úctu a rešpekt našim aktívnym krajanom, bez ktorých by sa slovenský jazyk a naše tradície i obyčaje ťažko udržiavali vo svete. Aj najmenší podiel Slovákov v zahraničí na šírení dobrého mena Slovenskej republiky a formovaní obrazu o slovenskom národe v povedomí domovskej verejnosti si zaslúži ocenenie.

Dovoľte mi preto, aby som na úvod pozdravil naše krajanky a krajanov a priateľov Slovenska na všetkých kontinentoch pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov, ktorý si 5. júla pripomíname každoročne od roku 1994. Využívam tiež túto príležitosť, aby som Vám poďakoval za aktivity, ktoré realizujete na poli slovenskosti vo svojich krajinách, kam ste Vy či Vaši predkovia odišli z materskej zeme v rôznych historických obdobiach a za rôznych okolností. Hoci sme Slováci zemepisne roztrúsení po svete, predsa sa spoznávame podľa nášho spoločného štúrovského jazyka, kresťanského cyrilo-metodského duchovného koreňa a uctievania kultúrnych tradícií našich predkov.

Súčasná doba globalizácie (vytesňovania lokálnych a regionálnych kultúr) spolu s modernými informačnými technológiami, ktoré sú jej vďačným propagačným nástrojom, nie je priaznivo naklonená slovenskosti vo svete, čo sa, samozrejme, netýka len slovenských komunít vo svete. Navyše, uponáhľané životné tempo jednotlivca v práci, v rodine i voľnom čase zužuje priestor aktivizovať sa pri organizovaní slovenskosti v zahraničí. Verím však, že sa nám spoločným úsilím bude dariť (duchovne i materiálne) udržiavať slovenské ostrovy vo svete (aj) zatraktívňovaním krajanských aktivít. Dúfam, že organizačnú štafetu bude spontánne preberať mladá generácia napriek všetkým prekážkam, ktorým v každej dobe čelila dobrovoľnosť. V tejto situácii je dôležité vyvíjať aktivity smerom k posilňovaniu krajanskej spolupatričnosti aj na základe dosahovania kompromisu, ktorý podľa francúzskeho kardinála Richelieuho (1585-1642) predstavuje dohodu, v ktorej každá strana dostane trochu toho, čo nechcela.

 

Uvedenie novej prezidentky SR, pocta „Najväčšiemu Slovákovi“

Na začiatku sa patrí tiež uviesť, že od 15. júna máme novú hlavu štátu. Zvolená prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová bola v bratislavskej Redute inaugurovaná na slávnostnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom som mal tú česť (ako pozvaný hosť) sa zúčastniť. Osobitne sympatické sú slová pani prezidentky z úvodu jej inauguračného prejavu: „Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku. V súlade s ústavným sľubom, ktorý som pred chvíľou zložila – budem slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.“ V blahoprajnom liste som (v mene ÚSŽZ i v mene svojom) spolu s krajanmi vyjadril potešenie z budúcej vzájomnej spolupráce.

V máji uplynulo 100 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika (* 21.7.1880, Košariská – † 4.5.1919, Ivanka pri Dunaji), slovenského astronóma, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, diplomata a politika. Pripomenuli sme si jeho zásluhy na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja v prvej svetovej vojne, organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriqom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR.

Milan Rastislav Štefánik sa stal aj víťazom celonárodnej ankety Najväčší Slovák, v ktorej diváci a poslucháči vyberali z desiatky osobností, a ktorej výsledky prezentovala (1.5.2019) slovenskej verejnosti z novej budovy Slovenského národného divadla RTVS. Som rád, že som sa mal tiež možnosť vzdať úctu M.R. Štefánikovi pri jeho pamätníkoch v Prahe a v Bratislave a tiež sa zúčastniť v Štátnej pedagogickej knižnici v Bratislave na podujatí, na ktorom boli prezentované učebnice a publikácie o tomto spoluzakladateľovi ČSR v roku 1918.

Ako som sa o tom zmienil v minulom štvrťročníku, znova len chcem vyjadriť potešenie nad tým, že prof. Peter Ondruš z Lekárskej fakulty Univerzity Alberta v Edmontone (Kanada), ktorý opustil banskobystrické rodisko v roku 1968, pripravil výstavu (v spolupráci so slovenskými inštitúciami) "Brigádny generál Dr. Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) – vedec, diplomat, politik a vojenský vodca v obrazoch", ako poctu životu a dosiahnutým úspechom nášho najväčšieho Slováka. Podnetná výstava bola prezentovaná v Rutherfordovej knižnici na Univerzite Alberta v kanadskom Edmontone. Veľkoryso tiež autorsky ponúkol túto výstavu na prezentovanie a propagáciu aj iným záujemcom.

 

Výročia, sviatky a udalosti posilňujúce krajanské sebavedomie

Každoročne 1. septembra slávime Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorú Slovenská národná rada schválila v tento deň v roku 1992. Prijatie základného zákona štátu, ktorý bol medzitým viackrát novelizovaný, znamenalo realizovanie sebaurčovacieho práva slovenského národa a jeho inštitucionálne definovanie v podobe rovnoprávnej Slovenskej republiky v rámci vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky už pred jej ústavným rozdelením 31. decembra 1992. Slovenská republika od svojho vzniku začala formovať štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí vrátane tých, ktorí sa naďalej aktivizujú v pôvodných slovensko-českých a česko-slovenských krajanských spolkoch. Udržiava tak s nimi putá spolupatričnosti a zároveň oceňuje ich dlhodobú podporu pri materializácii slovenskej štátnosti. V demokratických podmienkach dnešného sveta čelí slovenské zahraničie novým (už vyššie zmieneným) výzvam, na ktoré bude musieť (v záujme zachovania slovenskosti vo svete) reagovať každý vlastenec a snáď sa inšpirovať vlasteneckou angažovanosťou a podporou svojich predkov, ktorí aj v zložitejších sociálno-ekonomických podmienkach udržali slovenské komunity v zahraničí pri živote.

V sviatočný deň 1. mája sme si pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenskej republiky (spolu s ďalšími deviatimi krajinami) do Európskej únie, spoločenstva založeného na spoločných hodnotách, princípoch demokracie, sociálnej trhovej ekonomiky, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Ako sa uvádza vo vyhlásení MZVEZ SR k tomuto výročiu, Európska únia dnes predstavuje pre našu krajinu prirodzený a najvhodnejší politický, sociálno-ekonomický a kultúrny existenčný priestor.  Priestor, ktorý poskytuje našim občanom bezpečnosť, stabilitu a prosperitu.  Priestor, v ktorom môžu naši občania bez čakania na hranici voľne cestovať, kde nemusia čakať na pracovné povolenia pri zamestnaní sa v inej členskej krajine, alebo kde nemusia naši študenti žiadať o študentské víza, keď chcú študovať v zahraničí.

Nemožno tiež zabúdať, že v našich končinách koncom júna končí školský rok a žiaci a študenti sa tešia na letné prázdniny a učitelia i školskí zamestnanci zasa na zaslúžené dovolenky. Pre ÚSŽZ je posilňovanie národného povedomia a kultúrnej identity v oblasti vzdelávania a výchovy medzi priority, keďže deti sú našou budúcnosťou a z pokolenia na pokolenie aj nositeľmi jazyka, tradícií i zvykov. Všetkým našim žiakom a študentom, ktorí v zahraničí navštevujú slovenské školy, želám preto príjemné prežitie prázdninového obdobia (možno) aj v letných táboroch na Slovensku organizovaných v pôsobnosti ÚSŽZ a nabratie tvorivej energie do nasledujúceho školského roka. Rovnaké želanie patrí aj učiteľom a školskému personálu, ktorý sa počas školského roka o náš dorast zodpovedne stará.

 

Krajanská spolupatričnosť ozdobou podujatí  na Slovensku

A teraz už „ochutnávka“ podujatí tohtoročného bohatého a pestrého krajanskom lete doma i v zahraničí, ktoré organizuje alebo podporuje ÚSŽZ a (samozrejme) nemôžu zahrňovať všetky krajanské aktivity na lokálnej alebo centrálnej úrovni v jednotlivých štátoch sveta.

Za nami je už 23. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnosti (28.-29.6.2019) v Dulovciach (okres Komárno), ktorý poskytol priestor na prezentáciu detského a mládežníckeho krajanského folklóru na Slovensku. Účasť nášho folklórneho dorastu zo zahraničia je ocenením jeho celoročného zapojenia do prípravy a prezentácie slovenského folklóru v ich domovských krajinách a tiež motiváciou pre ďalších adeptov tohto ľudového umenia, ktoré tvorí významný fundament našej národnej identity. V programe, popri účinkujúcich zo Slovenska, účinkovali aj súbory z krajanského prostredia z Českej republiky, Chorvátska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. V súvislosti s prípravou slávností v Dulovciach som sa stretol (apríl) so starostom obce Andrejom Hamranom (jeho otec Gejza Hamran, ako starosta, stál pri zrode podujatia v roku 1997) a členmi organizačného výboru. Chcel by som tiež poďakovať predchádzajúcemu starostovi Štefanovi Caletkovi za starostlivosť o organizačné zabezpečovanie slávností v rámci starostovských mandátov.

Koncom júna sa začína V. ročník detských (krajanských) letných táborov (deti od 7 do 14 rokov) v štyroch (10-dňových) turnusoch (Tatranská Lesná, 2xPárnica a Donovaly) pre 254 účastníkov zo 16 krajín (Anglicko, Bahrajn, Cyprus, Francúzsko, Írsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a USA). Tábory slúžia na prehlbovanie poznatkov o materskom Slovensku, pestovanie pocitu spolupatričnosti k slovenskému národu a praktizovanie komunikácie v slovenčine. Sú zároveň odmenou žiakom za zapájanie sa do výučby slovenčiny i motiváciou pre ich vrstovníkov a začleňuje tiež ich rodičov do života slovenskej komunity v danej krajine.

Centrum ďalšieho vzdelávania otvára 1. júla 2019 v Modre-Harmónii 29. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, ktorý sa tento rok (30.6.-19.7.2019) uskutočňuje pod záštitou rektora Univerzity Komenského. Trojtýždňový vzdelávací program aj s doplňujúcimi podujatiami bude zameraný na 100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave spolu s tradičnou témou „Spájame svet slovenčinou“. Do vzdelávacieho programu je pre krajanov zaradený aj kurz slovenského jazyka a kultúry a kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre maturantov. Letná univerzita prispieva, okrem výučby slovenského jazyka a jeho skvalitňovania a rozširovania vedomostí o Slovensku, tiež k posilňovaniu väzieb so Slovenskou republikou (aj) zúčastnených (väčšinou potomkov) Slovákov žijúcich v zahraničí.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje 5. júla 2019 o 10.00 h v Bratislave v Sade Janka Kráľa na petržalskej strane Dunaja tradičné kladenie kytíc pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Podvečer o 19.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave môžu Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta zhliadnuť kultúrny program našich krajanov, ktorý ÚSŽZ spoluorganizuje s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v rámci 44. ročníka festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava. Program, v spolupráci s ÚSŽZ, zaranžovali scenáristka Katarína Mosnáková Bagľašová a režisér Martin Urban. Na pódiu sa predstavia slovenské folklórne súbory z Austrálie, Čiernej Hory, Česka, Chorvátska, Srbska, Ukrajiny a USA.

Na 54. Folklórnych slávnostiach v Detve sa predstavia (14.7.2019) v miestnom amfiteátri, pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a patronátom ÚSŽZ, krajanské folklórne súbory, skupiny a sólisti v rámci 46. Krajanskej nedele s programom „Čaro pastierov“. Návštevníkov sa budú (nepochybne) usilovať potešiť a roztlieskať ľudoví umelci z Austrálie (Liptár z Melbourne), z Česka (Púčik z Brna režiséra programu Vlastimila Fabišíka), Francúzska (Nádeje z Paríža), Maďarska (Zornica z Jače a Tešedík zo Sarvaša), Poľska (Podhale z Jurgova), Rumunska (Sálašan z Nadlaku) a zo Srbska (Detvan z Vojlovice, ktorý úspešne prezentoval krajanský folklór v programe RTVS Zem spieva 2 a Jednota zo Šídu). Na krajanských gastronomických špecialitách Slovákov z Čiernej Hory (Podgorica), Chorvátska (Ilok a Radoš), Francúzska (Paríž), Maďarska (Kétšoproň a Beňačka), Poľska (Jurgov), Rumunska (Nadlak), Srbska (Báčsky Petrovec, Jánošík, Kulpín a Kysáč) a Ukrajiny (Storožnica) si budete môcť pochutnať na 6. Krajanskom dvore (12.-14.7.2019) v priestoroch neďaleko hlavného amfiteátra, kde na pódiu vystúpia okrem iných aj mladí krajanskí folkloristi z Detského folklórneho súboru Šarišan, ktorý prichádza z amerického Detroitu zo štátu Michigan. Teším sa na vašu účasť v Detve a vopred všetkým želám príjemnú krajanskú zábavu a dobrú chuť.

Od 1. septembra do 6. októbra 2019 sa uskutočnia „sústredenia“ na Slovensku (Jasenie pri Brezne) žiakov so slovenským vyučovacím jazykom z Maďarska vo formáte Školy v prírode pod názvom „Poznaj svoje korene“. Tento rok sa na nich v piatich týždenných turnusoch zúčastní okolo 230 žiakov z Maďarska, ku ktorým sa obvykle pripájajú aj niektoré deti zo srbskej Vojvodiny a tiež slovenskí gymnazisti z Budapešti a Báčskeho Petrovca. Cieľom tradičnej aktivity je zabezpečiť, aby si žiaci, ktorí sa učia slovenčinu v Maďarsku, v slovenskom prostredí zdokonaľovali jazyk svojich predkov, prehĺbili si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripravili sa na jazykovú skúšku zo slovenského jazyka a spoznávali históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Osobitnú finančnú podporu na tento účel poskytuje vláda Slovenskej republiky od roku 2008 na základe slovensko-maďarskej medzivládnej dohody a organizačne školu v prírode zabezpečuje Verejno-prospešná nadácia pri Zväze Slovákov v Maďarsku.

S podporou ÚSŽZ a pod patronátom Pavla Hlásnika, I. podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, sa v Banskej Bystrici uskutoční (6.-7.9.2019) medzinárodná konferencia na tému Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Predpokladá sa na nej účasť riadiacich pracovníkov a pedagógov z oblasti národnostného školstva z uvedeného zemepisného priestoru a zo Slovenska, ale tiež účasť niektorých zástupcov vzdelávacích centier zo západnej Európy. Očakávam, že konferencia sa bude zaoberať aktuálnymi problémami súčasného menšinového školstva v tomto regióne a predloží konkrétne návrhy, ktoré budú hmatateľne využiteľné (v oblasti mimoškolských aktivít a prípadnej aj vzdelávacích) v rámci budúcej koncepcie štátnej krajanskej politiky vlády Slovenskej republiky v oblasti školstva prostredníctvom Školskej komisie, poradného orgánu ÚSŽZ.

 

Folkloristika akcentuje zachovanie kultúrneho dedičstva v slovenskom svete

V Poľsku sa v Novej Belej na Severnom Spiši a v Podvlku na Hornej Orave konajú na prelome mesiacov jún a júl XIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, na ktorých vystúpia slovenské súbory z Poľska a zo Slovenska a tiež súbor zo Srbska. V Jablonke bude slávnostne položený základný kameň stavby Domu slovenskej kultúry.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  organizuje (6.7.2019) pri príležitosti cyrilo-metodského sviatku Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa tento rok uskutočňuje v severnej časti Peštianskej župy v obci Jača (Acsa) osídlenej slovenskými usadlíkmi v XVIII. storočí (pravdepodobne) z Liptovskej stolice. Na ekumenickej slávnostnej pobožnosti budú za celoštátnu samosprávu odovzdané vyznamenania „Za našu národnosť“ a uskutoční sa kultúrna prehliadka z desiatich regiónov Maďarska obývaných Slovákmi.

V rumunskom Čerpotoku (región Bihor) Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku organizuje (20.-21.7.2019) XV. ročník medzinárodného festivalu „Mládežnícky folklórny Čerpotok 2019“. Na tomto najvýznamnejšom podujatí Slovákov v Bihorskej oblasti tento rok predstaví slovenský folklór viac ako 450 mladých Slovákov z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, , Srbska, Ukrajiny, Slovensko a domáceho Rumunska.

V prvý augustový víkend (2.-4.8.2019) vstúpi do svojej tretej dekády Jánošíkov dukát, Medzinárodný festival slovenského folklóru, v prírodne nádhernom a ľudsky pohostinnom prostredí vo Valašskom múzeu v Rožnove pod Radhoštěm, nad ktorým som v mene ÚSŽZ prevzal spoluzáštitu. Obec Slovákov v Čechách, Folklórne združenie Púčik z Brna a Folklórne združenie Českej republiky si zaslúžia uznanie za to, že prostredníctvom festivalu prezentujú slovenský i český folklór a udržujú v modernej dobe povedomie o ľudovej kultúre, ktorú tvorili, formovali a rozvíjali generácie našich predkov. Verím, že aj milovníci folklóru zo Slovenska využijú príležitosť na to, aby do tohto prihraničného prostredia prišli pozrieť slovenský folklór, ktorý za riekou Moravou udržiavajú a prezentujú slovenské súbory z Čiech a Moravy a tiež zo zahraničia.

Vo vojvodinskom Báčskom Petrovci v Srbskej republike sa (9.-11.8.2019) uskutočnia 58. Slovenské národné slávnosti, ktoré však oslavujú storočnicu svojho zrodu v roku 1919. Slovenské národné slávnosti sa prvýkrát konali 28. augusta 1919 a predstavujú ústredné podujatie Slovákov v Srbsku, na ktorom sa tunajší Slováci, ale i Slováci z celého sveta každoročne stretávajú, aby prejavili svoje národné povedomie a prezentovali svoju tradičnú a súčasnú kultúru. Verím, že hlavní organizátori slávnosti, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a okres Báčsky Petrovec,  napriek veľkému odlivu (aj) Slovákov z Vojvodiny (tiež) na Slovensko, naďalej udržia ráz slovenskosti slávnosti, keďže vojvodinskí Slováci predstavujú stále našu početne najväčšiu kompaktnú komunitu v zahraničí.

V auguste (23.-25.8.2019) predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku Valéria Balanko chystá načať tradíciu Slovenských dní v Zakarpatsku podľa poznatkov z podobných podujatí  v zahraničí a v súčinnosti s ich organizátormi. Želám festivalu, aby vykročil na svoju cestu ľavou nohou a prispel k posilňovaniu spolupatričnosti Slovákov v Zakarpatsku a harmonizácii podujatí aj s ďalšími slovenskými spolkami vrátane Matice slovenskej, ktorá v septembri organizuje Oblastné slávnosti slovenského ľudového umenia.

Vo francúzskom Lyone sa konajú (13.-15.9.2019) Konzulárnych slávností, ktoré organizačne zabezpečuje Menyhert Kocsis, náš honorárny konzul pre región Auvergne-Rhône-Alpes, za aktívneho prispenia slovenského spolku SlovakLyon a s mediálnym partnerstvom RTVS Radio Slovakia International. Tento rok sa na slávnostiach predstaví Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom spolku SlovakLyon a slovenskej komunity v Lyone. ÚSŽZ tiež podporil úsilie SlovakLyon na tomto podujatí a zároveň chcem tým oceniť úsilie a aktivity aj početne menších slovenských komunít v západnej Európe pri získavaní partnerov u nás i v zahraničí na prezentáciu Slovenska v krajine ich pôsobenia.

Na východnom pobreží Spojených štátov amerických sa (22.9.2019) uskutoční 42. ročník Festivalu slovenského dedičstva v Middlesex County Fairgrounds v New Jersey, kde žije jedna z najpočetnejších komunít Slovákov v USA. Je to najvýznamnejšie a najstaršie podujatie amerických Slovákov v USA a verím, že aj tento rok sa bude tešiť záujmu našich krajanov a ich priateľov. Okrem duchovného, kultúrneho a športového programu si účastníci môžu pochutnať aj na tradičných slovenských gurmánskych špecialitách. Festival prispieva k posilňovaniu národného povedomia a spolupatričnosti i solidárnej pomoci Slovákov rôznych generácii, ktorí žijú na americkom kontinente. Želám Marekovi Šoltisovi, Jane Holy Konzelmann a Milanovi Čubovi, hlavným organizátorom festivalu, jeho úspešný priebeh.

ÚSŽZ organizuje v Košiciach (21.-28.9.2019) a na východe Slovenska XVII. ročník Tvorivej školy žurnalistiky 2019 pre redaktorov, reportérov, moderátorov a editorov krajanských elektronických a internetových médií. Po druhý raz sa škola uskutočňuje mimo slovenského hlavného mesta s cieľom oboznámiť sa so zaujímavými a pre novinársku prácu podnetnými regiónmi a mestami Slovenska. Verím, že aj táto aktivita prispeje k výmene poznatkov k ďalšiemu skvalitňovaniu novinárskej krajanskej práce a prinesie podnety v oblasti edično-mediálnej pre nasledujúcu koncepciu štátnej krajanskej politiky v oblasti vydavateľsko-mediálnej vis-à-vis výzvam súčasnej doby. Ľuba Koľová, redaktorka RTVS Štúdio Košice, je konštruktívne nápomocná pri príprave (verím) atraktívneho programu pre našich novinárov na východe Slovenska.

 

Inštitucionálne aktivity na prospech utužovania národného povedomia

A teraz zasa späť k tomu, čo sa udialo na krajanskom poli za II. štvrťrok 2019 na Slovensku a v zahraničí.

Vo vnútroštátnom meradle vláda Slovenskej republiky prerokovala a prijala (21.5.2019) uznesením č. 225/2019 Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020. Ide o každoročne spracovávanú správu, ktorá obsahuje základné informácie o živote Slovákov v jednotlivých štátoch a je k dispozícii na webovej stránke ÚSŽZ alebo vlády Slovenskej republiky.

Na MZVEZ SR sa konalo 6. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky pod vedením štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka, na ktorom boli prerokované oblasti podpory pri investičných zámeroch krajanov, osobitne v Maďarsku, v Srbsku a na Slovensku. Rada je poradným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity ÚSŽZ.

Na MZVEZ SR sa uskutočnilo zasadanie slovenskej časti Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru, na ktorej boli posudzované otázky vzájomnej podpory národnostných menšín na Slovensku (ukrajinskej) a slovenskej na Ukrajine. U Slovákov z Ukrajiny (podobne ako zo Srbska) naďalej neklesá záujem o osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a ÚSŽZ v rámci možností svojho dotačného systému a podľa požiadaviek slovenských subjektov na Ukrajine podporuje projekty v oblasti vzdelávania a kultúry.

Začiatkom júna som sa zúčastnil aj na úvodnom 4. kongrese matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií, ktorý v Martine organizovala Matica slovenská. Na kongrese sa zúčastnili aj matičiari a činitelia zo slovenských menšinových inštitúcií z Čiernej Hory, Srbska, Rumunska a Ukrajiny, s ktorými ÚSŽZ úzko spolupracuje a ktorých aktivity aj dotačne podporuje. Vo všeobecnosti sa ukazuje potreba ďalšej užšej spolupráce medzi Maticou slovenskou na Slovensku a ÚSŽZ pri vzájomnom posilňovaní národného povedomia Slovákov doma i vo svete.

V Univerzitnej knižnici v Bratislave boli (29.4.2019) prezentované odborné publikácie vydavateľstva Ivana Krasku z Nadlaku (Rumunsko) za účasti našich elitných expertov v oblasti krajanskej problematiky. Profesor Ján Botík predstavil „Krátke dejiny dolnozemských Slovákov“ docenta Miroslava Kmeťa a docent Michal Babiak zasa publikáciu „Naši vo svete – Slováci južne od hraníc Slovenska“ profesora Ladislava Lenovského. Rád by som poďakoval generálnej riaditeľke Univerzitnej knižnice Silvii Stasselovej za vytvorenie podmienok na prezentáciu týchto publikácii aj za prítomnosti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej, predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika a početnej skupiny nadšencov a záujemcov o život našich krajanov. Treba oceniť prácu autorov, vydavateľov a aktérov, ktorí sa zúčastňujú na procese knižnej dokumentácie života našich krajanských komunít vo svete pre budúce generácie.

Na pozvanie Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) som sa v Prievidzi (jún 2019) zúčastnil na VII. Európskom festivale umeleckého školstva a 12. národnom stupni Európskeho dňa rodičov a škôl. SRRZ je zastrešujúcou organizáciou rodičovských združení štátnych, cirkevných, a súkromných škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, ktorá sa usiluje vyvíjať aktivity aj voči slovenským školám v zahraničí (Ukrajina a Poľsko). Predstavuje to ďalší možný most medzi slovenskými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí a na Slovensku.

Na začiatku júna som navštívil riaditeľa Fondu na podporu umenia Jozefa Kovalčíka, aby sme si vymenili názory na vecnú i procesnú stránku rozhodovania o podpore predložených projektov a na možné prieniky poskytovania tejto podpory. Fond na podporu umenia, ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu (slovenských subjektov aj vo vzťahu k zahraničiu), pôsobí podľa zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z..

V budove RTVS na Mýtnej som sa zúčastnil (20.6.2019) na koncerte Jozefa Ivašku k jeho 70. narodeninám, ku ktorým mu aj touto cestou blahoželám. Koncert absolvoval so svojím synom Dodom a pozvanými hosťami. Rodený Ružomberčan, ktorý žije v rakúskom Badene, pôsobí vyše 45 rokov na pop scéne a aj keď sa na určitý čas zo Slovenska vytratil, nikdy naň nezanevrel a ostáva oddaným patriotom.

 

ÚSŽZ oceňuje vklad osobností i spolkov do zveľaďovania krajanských komunít

Pokiaľ ide o slovenské zahraničie, najprv by som rád (hoci trocha s oneskorením) vo svojom webovom štvrťročníku zablahoželal Viere Benkovej-Popitovej, poprednej poetke, prozaičke, autorke literatúry pre deti a novinárke z Dolnej zeme, k jej aprílovým jubilejným narodeninám. Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej v Báčskom Petrovci, ma informovala, že  pri tejto jubilejnej  príležitosti zorganizovali slávnostné podujatie venované spisovateľke, s ktorou som mal možnosť sa počas svojho pôsobenia v Srbsku často stretávať. Želám jej dobré zdravie a ešte veľa tvorivej invencie pre potešenie čitateľskej obce rôznych generácií.

S úprimným potešením človek zverejňuje aj správy, v ktorých je pojatý aktívny prístup Slovákov v zahraničí s cieľom uchovať slovenské kultúrne dedičstvo aj so zapájaním vlastenecky oddaných sponzorov zo súkromnej sféry, pre ktorých hlásenie sa k slovenským koreňom nepredstavuje „etnobiznis“, ale konkrétny vklad do budovania a posilňovania slovenského národného povedomia. Som rád, že aj ÚSŽZ mohol (nielen vo forme dotácie) k tomu prispieť. Ide o správu Petra Gubu, predsedu Nadácie slovenského dedičstva v okrese Windsor-Essex v Kanade, v e-maili z 30. júna 2019, v ktorej uvádza: „S radosťou vám chcem oznámiť že konečne sa podarilo zrealizovať predaj Slovenského Centra Sv. Cyrila našej nadácii,“ na čo si nadácia zobrala nemalú pôžičku od súkromného investora, „ktorý má slovenské korene a celá jeho rodina nám veľmi pomáha finančne aj inak“. ÚSŽZ bude naďalej (v rámci svojich možnosti) podporovať takéto iniciatívy.

Smutnejšie sú niektoré správy od našich spolkov v zahraničí. Periodikum Slovenské zvesti (2/2019 z júna 2019) informuje o ukončení činnosti Zväzu Slovákov vo Švajčiarsku k 31. decembru 2019. Na Volebnom generálnom zhromaždení po 50-ročnom  období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku (26.1.2019) predsedníčka zväzu informovala o dôvodoch, pre ktoré odstupujúci výbor po viacerých sedeniach a diskusiách rozhodol podať tento návrh. Uznesenie zahŕňa aj „možnosť jednať o podmienkach prevzatia spolku a pokračovania jeho aktivít, ak by mal niekto záujem“. Nádej na pokračovanie zväzu ešte nekončí, ale v každom prípade sa patrí poďakovať všetkým členom a predstaviteľom Zväzu Slovákov vo Švajčiarsku, ktorí počas 50 rokov pôsobili, aj v neľahkých podmienkach nútenej odlúčenosti od materského Slovenska, pri udržiavaní slovenského národného povedomia a povzbudzovania k spolupatričnosti Slovákov vo Švajčiarsku. Pri tejto príležitosti organizuje zväz 6. októbra 2019 v Zürichu záverečné podujatie spojené so slávnostným koncertom, v rámci ktorého bude zhodnotená činnosť spolku.

V rumunskej Oradei zorganizoval (17.5.2019) Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) VIII. zjazd, na ktorom si delegáti na ďalšie štvorročné obdobie zvolili praxou osvedčené vedenie zväzu. Za predsedu bol opäť zvolený Adrian Miroslav Merka, za prvého podpredsedu Pavel Hlásnik a za generálnu tajomníčku Bianca Unc. Vo svojom pozdravnom liste som poďakoval vedeniu,  členom a priateľom DZSČR (založenie 4. januára 1990 v Nadlaku), ktorí ako organizátori, aktéri, či účastníci, udržiavajú pri živote už takmer tri desaťročia odkaz svojich slovenských predkov prostredníctvom pestrých aktivít na centrálnej i lokálnych úrovniach. V súčasnosti má DZSČR vyše šesťdesiat miestnych organizácií zoskupených do štyroch oblastí: najviac Slovenská bihorská oblasť (župy Bihor, Sălaj a Satu Mare), ďalej Aradská oblasť (župa Arad a odľahlé miestne organizácie), Banátska oblasť (župa Timiș) a Česká južnobanátska oblasť (župy Caraș Severin a Mehedinți). Staronovému vedeniu DZSČR blahoželám a som presvedčený, že aj v ďalšom období nadviažeme na doterajšiu spoluprácu pri udržiavaní slovenského národného povedomia a spolupatričnosti, ktoré Slovenská republika i ÚSŽZ v rámci svojich možnosti podporujú.

V delegácii štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka sa (9.5.2019) na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Budapešti uskutočnili rokovania s reprezentatívnymi zástupcami slovenskej komunity v Maďarsku. Ťažiskové otázky výmeny názorov tvorili otázky zámeru získať priestory pre slovenské inštitúcie v Budapešti a zvýšenie počtu slovenských učiteľov v Maďarsku, ale zároveň bola ocenená podpora zo strany Slovenska. V Báčskom Petrovci ma predstavitelia okresu a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike a Matice slovenskej v Srbsku oboznámili (10.5.2019) so zámerom okresu umiestniť Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci. V Chorvátsku som sa (10.-11.05.2019) zúčastnil na III. ročníku Dní slovenskej kultúry v Osijeku a na 25. ročníku detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku, ktorý organizoval Zväz Slovákov v Chorvátsku a Matica slovenská v Osijeku. V Našiciach som sa na Zväze Slovákov v Chorvátsku stretol s vedúcimi predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny a oboznámil sa s postupom rekonštrukčných prác (financovaných hlavne Chorvátskom) Slovenského kultúrneho centra (SKC) v Našiciach.

Ako bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky na Cypre (2002-2007) som sa v delegácii ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka zúčastnil (9.-11.6.2019) na podujatí pripomenutia si 30. výročia začatia bikomunitného dialógu politických lídrov grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity a zároveň som sa stretol aj s líderkami slovenskej komunity na Cypre. Členovia združenia priateľov Cyprus – Slovensko, ktorého jadro tvorí generácia cyperských študentov zo 70-80-tych rokov XX. storočia na Slovensku a má uzavreté manželstvá s našimi občiankami, postupne začína odovzdávať a štafetu slovenskosti novej „Eurogenerácii“. Jeho súčasná predsedníčka Elena Chrisostodoulou informovala o redukovaných aktivitách združenia a koncom roka by ju mala nahradiť Oľga Polačková Stylianou, čo má viac primknúť „priateľov“ k vzdelávacím centrám (Flamingos).

 

Vzdelanosť, kultúra, kumšt a duchovno – piliere krajanského života

V slávnostnej sieni hudobnej školy v Slovenskom Komlóši (Maďarsko) (27.4.2019) boli po druhý raz odovzdané dolnozemské ocenenia Pro cultura Slovaca 2019, o ktorých udelení rozhodla porota zložená zo zástupcov Slovákov z Maďarska, Rumunska, Srbska aj za účasti experta zo Slovenska na čele s predsedom Pavlom Hlásnikom. Cena je udeľovaná osobnostiam a kolektívom na Dolnej zemi za dlhoročnú a záslužnú prácu vykonávanej na poli slovenskej kultúry. Pamätný list Pro Cultura Slovaca získal Ján Struhár zo Srbska (audiovizuálna propagácia kultúry) a ceny Katarína Melegová Melichová zo Srbska (o. i. za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska (o. i. za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí) na čele so súčasným predsedom Ivanom Miroslavom Ambrušom. Udeľovanie cien Pro cultura pre dolnozemské aktivity sa pričleňuje k Cene Ondreja Štefanka, ktorá je od roku 2009 udeľovaná za oblasť literatúry a za spolkovú a organizátorskú činnosť v slovenskom zahraničnom svete a k Cene Samuela Tešedíka, ktorá je udeľovaná od roku 2012 za pedagogickú a výchovnú prácu v slovenskom zahraničnom svete.

Vo švajčiarskom Arzier-Le Muids (neďaleko Nyonu) bola v júni vernisáž výstavy 26 obrazov Michala Ďurovku zo srbského Kysáča pod názvom „Lesy a roviny“ (Vojvodiny), na ktorej príprave sa združil záujem a úsilie viacerých jej aktérov. V prvom rade to bol Tibor Strähle, Slovák žijúci vo Švajčiarsku od emigrácie v roku 1968, ktorý ako milovník výtvarného umenia prejavil záujem o uskutočnenie tejto výstavy, ďalej logistická súčinnosť Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve a napokon aj podpora zo Slovenska i Srbska. Verím, že výstavu akademického maliara slovenského pôvodu zo Srbska navštívil hojný počet (spokojných) švajčiarskych priaznivcov vrátane slovenských krajanov.

Počas návštevy Prahy (6.-7.5.2019) sme si vymieňali poznatky z krajanskej agendy s novým (od 1.2.2019) splnomocnencom vlády Českej republiky pre krajanov Jiřím Krátkym a zúčastnil som sa spolu s ministrom zahraničných vecí ČR Tomášom Petříčkom a senátorom Tomášom Cserninom kladenia vencov k soche Panny Márie z Exilu pod Strahovským kláštorom. Pri soche Milana Rastislava Štefánika na Petříne, ako som sa už o tom zmienil, som položil kyticu kvetov spolu s Vojtechom Čelkom, predsedom Spoločnosti M.R. Štefánika v Českej republike. Hlavným poslaním pražskej cesty boli stretnutia s predstaviteľmi Slovákov v Dome národnostných menšín Hlavného mesta Prahy, v kostole svätého Michala Slovenského evanjelického zboru augsburského vyznania, v Slovenskom dome a navštívil som aj priestory (folklórneho súboru) Limbora a Etniky. Verím, že návštevy predstaviteľov zo Slovenska prispievajú k posilňovaniu spolupatričnosti Slovákov v Prahe a v Čechách.

Koncom mája som sa v Budapešti zúčastni  na pripomienke  70. výročia založenia slovenského školstva, ktoré v súčasnosti zahrňuje materskú školu, všeobecnú školu, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským. ÚSŽZ v rámci svojho dotačného systému podporuje aj toto slovenské vzdelávacie zariadenie, pretože školstvo patrí k základným jazykovým a vzdelávacím pilierom budovania národného povedomia žiakov a študentov. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík odovzdal do rúk riaditeľky tejto výchovnovzdelávacej inštitúcie Júlii Szabóovej Marlokovej pamätnú striebornú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

V máji som sa v Budapešti tiež zúčastnil na zasadnutí Správnej rady verejnoprospešnej nadácie pri Zväze Slovákov v Maďarsku, ktorá posudzovala a rozhodovala o žiadostiach na podporu projektov z prostriedkov (takmer 100.000.- EUR), ktoré vláda Slovenskej republiky od roku 2008 osobitne poskytuje na podporu slovenskej menšiny v Maďarsku (recipročne zasa maďarská vláda pre príslušníkov maďarskej komunity na Slovensku) do oblasti vzdelávania a kultúry. Polovica týchto prostriedkov je vyčlenená pre týždňové pobyty na Slovensku v rámci programu Poznaj svoje korene (tento rok v piatich turnusoch sa túto školu v prírode v septembri absolvuje v Jaseni pri Brezne ponad 200 žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk) a druhá polovica na podporu kultúrnych podujatí (posúdených 92 projektov). Určite aj tieto aktivity prispievajú k posilňovaniu slovenského národného povedomia žiakov a ich väzieb so Slovenskou republikou.

 

V pozitívnej spolupráci rastie vzájomná dôvera ÚSŽZ a krajanov

Z vnútorného chodu sa možno o. i zmieniť aj o tom, že ÚSŽZ v máji 2019 zaradil na svoju webovú stránku pre našich krajanov, najmä žiadateľov o prechodný pobyt na území Slovenskej republiky (napr. po získaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí), informáciu o možnosti objednať sa na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru k podaniu žiadosti o udelenie alebo predĺženie pobytu na území Slovenskej republiky. ÚSŽZ oceňuje tento (elektronický) krok vpred, keďže eliminuje dlhé čakanie na vybavovanie dokumentov a šetrí s ich časom.

Záujem o osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí neustáva najmä zo strany Slovákov zo srbskej Vojvodiny a zo Zakarpatskej Ukrajiny. Za prvý polrok 2019 už prekročil hranicu 1 000 vydaných osvedčení (na porovnanie za celý rok 2013 ich bolo vydaných 674, za rok 2014 celkom 718 a v roku 2015 ich bolo vydaných 1116), ktoré (okrem iného) umožňujú držiteľom osvedčenia získať prechodný pobyt na Slovensku a možnosť zamestnať sa bez ďalšieho osobitného konania, čo je zaujímavé najmä pre našich krajanov mimo členských krajín EÚ. Pracovníčky príslušného odboru ÚSŽZ procesujú – v súlade s cieľom a predmetom úpravy slovenskej legislatívy v oblasti osvedčení – danú agendu aj v spolupráci s našimi diplomatickými a konzulárnymi úradmi v zahraničí. Začiatkom júna uskutočnili takéto konzultácie v Srbsku, kde rokovali aj so zástupcami našich spolkov a predstaviteľmi príslušných orgánov Srbskej republiky.

Pracovníci ÚSŽZ vykonali počas pracovných návštev v slovenských spolkoch a inštitúciách na juhovýchode Maďarska a v rumunskom Nadlaku kontrolu využívania poskytnutých prostriedkov na projekty v zmysle podpísaných dotačných zmlúv a tiež ich náležité vyúčtovanie. Som rád, že podľa zistení pracovníci ÚSŽZ nenašli zásadné nedostatky pri naplňovaní kontrolovaných zmlúv a podujatia i aktivity boli realizované v zmysle poskytnutej podpory a boli aj náležite vyúčtované. Treba ešte dodať, že aj na ÚSŽZ vykonáva v súčasnosti kontrolu Odbor generálnej inšpekcie MZVEZ SR poskytovania podpory na projekty, ktoré na základe dotačných zmlúv poskytol ÚSŽZ v roku 2017 do krajín krajanským spolkom vo svete.

V máji sa uskutočnilo inauguračné zasadnutie Kultúrnej komisie ÚSŽZ pod vedením Vlastimila Fabišíka. Táto komisia a tiež školská a edično-mediálna majú za cieľ analyzovať existujúcu situáciu v krajanskom svete v oblasti vzdelávania, kultúry a vydavateľsko-mediálnej a predložiť konkrétne návrhy do pripravovanej koncepcie krajanskej štátnej politiky na ďalšie obdobie rokov 2021-2025.

Počas vašich ciest do Bratislavy som mal možnosť (pri káve alebo počas obeda) diskutovať o situácii v krajanských komunitách. V apríli ma navštívil I. podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlasnik, v máji Miroslava Grajciarová, literátka z Občianskeho združenia Dva v jednom, ktorá sa v súčasnosti aktivizuje v Petit Slavik, slovenskej škole a škôlke pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži, Juraj Marušiak, politológ zo Slovenskej akadémie vied, Vlastimil Fabišík, vedúci Folklórneho súboru Púčik z Brna a režisér programu Krajanskej nedele v Detve, Jiří Krátký, splnomocnenec vlády Českej republiky pre krajanov v súvislosti s kladením vencov českej delegácie k pamätníkom M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, Valeria Balanko zo Spolku Ľudovíta Štúra na Ukrajine, Pavol Hlásnik z Rumunska, Katarína Čamborová z MŠVVŠ SR, v júni Vlastimil Fabišík z Brna (Krajanská nedeľa), Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (Srbsko) a akademický maliar Michal Ďurovka z Kysáča (Srbsko). 

Knižnica ÚSŽZ je pravidelne doplňovaná publikáciami a periodikami zo slovenských vydavateľstiev v zahraničí, ktorých vydanie úrad podporil. Obohacujú ju aj slovenskí autori, ktorí vo svojich dielach mapujú históriu i súčasný život Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi najaktívnejšie patria Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na základe dlhodobej spolupráce ÚSŽZ poskytuje výtlačky diel Slovákov zo zahraničia našim knižniciam, ktoré o ne prejavujú záujem. Medzi najčastejších „odberateľov“ patria Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátne vedecké knižnice v Košiciach a v Banskej Bystrici, Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku a ďalší.

A na záver na zamyslenie trocha (fínskeho) ľadu do nášho horúceho leta, čo síce priamo nesúvisí s krajanskými aktivitami, ale je to pohľad zvonku na náš charakter, ktorý síce nemusíme vnímať univerzálne, ale púta pozornosť. Jukka Tiikaja (rodák z fínskeho Oulu) prijal v roku 2017 ponuku Slovenského zväzu ľadového hokeja so zámerom vytvoriť systém, ktorý zlepší vzdelávanie a metodiku hráčov a trénerov na Slovensku. Agentúra SITA s ním urobila (30.6.2019) rozhovor, v ktorom (citujeme) „sympatického severana prekvapili aj rozdielne vzorce správania sa medzi Fínmi a Slovákmi“: "Po príchode na Slovensko som sa musel vyrovnať s nejakými kultúrnymi rozdielmi. Najvýraznejší bol ten, že na Slovensku je slabá dôvera medzi ľuďmi. Veľa ľudí tu investuje energiu do toho, aby kritizovali, čo je zlé namiesto toho, aby prispeli do diskusie a snažili sa nájsť nejaké riešenie. Viackrát som sa stretol s tým, že ľudia hovorili, že je všetko v poriadku a potom za chrbtom kritizovali prácu toho druhého," zaspomínal si.

 

Ešte raz želám všetkým príjemne prežité letné dovolenky so šťastným návratom domov!

 

                                                                                                Ján Varšo

                                                                                           predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 1. júla 2019