ÚSŽZ a RTVS podpísali v Bratislave zmluvu o vzájomnej spolupráci

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je si vedomý dôležitosti prezentácie aktivít krajanov, ako aj samotných výsledkov výkonu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom v domácom mediálnom priestore. Nevraviac o tom, ak v rámci slovensko-slovenského dialógu, teda výmeny informácií a skúseností medzi krajanmi a ich materskou krajinou a naopak, je adekvátne k závažnosti i príťažlivosti témy vytvorený žičlivý priestor poskytnutý médiami na Slovensku. Už od vzniku ÚSŽZ v roku 2006, teda už jedenásty rok, sa v takomto pozitívnom duchu i zvuku, nachádzajúcom si vďačných poslucháčov po celom krajanskom svete i na Slovensku, rozvíja partnerstvo a spolupráca nášho úradu s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Od utorka 31. mája 2016 nové impulzy, výzvy i sľubne načrtnuté spoločné predsavzatia na prospech ešte účinnejšej informovanosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ich živote, pohnútkach deliť sa o svoje úspechy so Slovákmi v materskej krajine, ako aj o možnostiach byť pre domovinu predkov či svoju bývalú vlasť prospešnými v rôznych oblastiach, spečatili na pôde RTVS Ján Varšo, predseda ÚSŽZ a Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS.

Ako uvádza text zmluvy, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Rozhlas a televízia Slovenska  "sa zaväzujú spolupracovať pri zabezpečovaní a šírení informácii o Slovákoch žijúcich v zahraničí doma i vo svete s cieľom podporovať povedomie obyvateľov Slovenska a krajanov o kultúrnych hodnotách, tradíciách a spôsobe života krajanov ako súčasti spoločného národného kultúrneho dedičstva a prispievať tak k upevňovaniu a rozvoju vzájomných vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou ako ich materskou krajinou."  

V neformálnej atmosfére po podpise zmluvy, ktorá akoby skôr uviedla na oficiálnu "administratívnu" platformu doterajšiu skutočne obojstranne prospešnú, najmä však profesionálne, kolegiálne i ľudsky osvedčenú a ústretovú súčinnosť úradu s verejnoprávnou inštitúciou zohľadňujúcou krajanskú tematiku v programových formátoch vysielacích okruhov RTVS – predovšetkým rozhlasových staníc Radia Slovakia International, Rádia Regina a Rádia Slovensko, Ján Varšo s Václavom Mikom načrtli aj viacero ďalších prienikmi sa prelínajúcich, pričom pre obe inštitúcie užitočných oblastí vzájomnej spolupráce.

Ak pre médiá neodmysliteľne platí, že v konkurenčnom boji s inými získava a vyhráva to, ktoré má k zdroju informácií aj vďaka nastaveným vzťahom bližšie, flexibilnejšie a tým aj účinnejšie, pre štátnu inštitúciu je zasa prínosné, keď aj skrze vkladu našich krajanov do slovensko-slovenského dialógu informuje a objektívne zvesti šíri renomovaný a maximálne dôveryhodný partner.

V spomínanom kontexte ÚSŽZ, aj slovami predsedu Jána Varša i jeho podpredsedu Petra Prochácku, vysoko oceňuje stupeň a kvalitu tejto spolupráce predovšetkým s okruhom Radia Slovakia International RTVS. Jeho šéfmanažérka Mária Mikušová aj na základe doterajších skúseností, keď zodpovedná redaktorka Krajanskej redakcie RSI Ingrid Slaninková sa téme Slovákov žijúcich v zahraničí venuje už viac ako 20 rokov, vyjadrila v debate presvedčenie, že vo vysielaní Krajanskej redakcie RSI, ako aj prostredníctvom cyklu „Slováci vo svete“ na programovej službe Rádio Regina, majú naši "rozhlasáci" v talóne aj nové projekty a témy, prostredníctvom ktorých by sa tak naši krajania v zahraničí, ako aj poslucháči doma na Slovensku dozvedeli z prvej ruky o aktivitách ÚSŽZ pri napĺňaní štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Aktéri podpisu zmluvy medzi ÚSŽZ a RTVS vrátane riaditeľa programu RTVS Vincenta Štofaníka sa zhodli aj v názore, že tematika Slovákov žijúcich v zahraničí sa vo vysielaní RTVS stala rokmi stále obľúbenejšou a počúvanejšou, a keďže ide o značný počet krajanov udržujúcich a aj túžiacich okrem iných aj po "mediálnom vzťahu" k svojej materskej krajine, aj do budúcna RTVS sa určite aj v spolupráci s ÚSŽZ vynasnaží hľadať a prezentovať také formáty a relácie, ktoré by ešte príťažlivejšie približovali atmosféru najvýznamnejších krajanských podujatiach doma i vo svete organizovaných a podporovaných ÚSŽZ.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo a Václav Mika po podpise Zmluvy o vzájomnej spolupráci ÚSŽZ a RTVS.

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Z atmosféry aktu podpisu zmluvy v sídle RTVS v Bratislave v budove rozhlasu na Mýtnej ulici.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL