ÚSŽZ chce rozvíjať s Maticou slovenskou spoločné témy i projekty

Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zavítal 13. apríla 2011 na pracovnú návštevu predseda Matice slovenskej (MS) Marián Tkáč. Privítal ho predseda ÚSŽZ Milan Vetrák. Počas rozhovoru nastolili partneri viacrozmerný pohľad na formy spolupráce akcentujúcu témy Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spoločnú účasť pri organizovaní aktivít oboch inštitúcií v domácom prostredí. Vyzdvihli pritom záber na kultúrno-spoločenské podujatia, pripomienku historických výročí, pamätných dní osobností a udalostí v živote slovenského národa.

"DSC09261"

M. Tkáč sa podelil s postrehmi zo svojich návštev krajanov na Ukrajine, v Rumunsku a Chorvátsku. Okrem impulzov na súčinnosť MS a ÚSŽZ pri konkrétnej pomoci v slovenských komunitách v Užhorode, Nadlaku, Našiciach či Iloku sa zmienil aj o niektorých negatívnych javoch, sprevádzajúcich tamojší krajanský život v názorovej nejednotnosti. Podľa slov M. Tkáča to nie vždy prospieva pozitívnemu obrazu krajanov v ich domovských krajinách. Predseda MS sa vyjadril, že v dialógu s ÚSŽZ môže k akcieschopnejšiemu zjednoteniu krajanov prispieť aj MS, ktorá má v rovnomenných miestnych organizáciách v európskych krajinách s krajanskou komunitou blízkych partnerov.

V rámci súčinnosti MS a ÚSŽZ M. Tkáč navrhol, aby partnerstvo inštitúcií v budúcnosti akcentovalo najmä oblasť zachovávania kultúrneho a duchovného dedičstva, na ktorú by sa podľa jeho slov mohol otvoriť priestor v novo koncipovanom Krajanskom múzeu v Martine. V tomto kontexte by MS uvítala skúsenosti ÚSŽZ a jeho väzieb na krajanské spolky a organizácie pri archivácii dokumentov a historických artefaktov súvisiacich so životom Slovákov v zahraničí. Krajanskému múzeu by sa však mala venovať osobitná pozornosť, ako zdôraznil M. Vetrák, ktorý preferuje nový koncept fungovania tohto múzea so zapojením viacerých ďalších inštitúcií, nielen Matice slovenskej, čo by malo byť ešte predmetom ďalších rokovaní.

"DSC09246"

M. Vetrák zdôraznil, že jednou z kľúčových úloh ÚSŽZ pod jeho vedením je získavanie pozitívnej odozvy k inštitúcii tak v očiach krajanských komunít, ako aj pri vytváraní spätnej väzby Slovákov žijúcich vo svete prostredníctvom ich aktivít, úspechov a osobného vkladu smerom k Slovensku. ÚSŽZ má podľa jeho slov koncepčnú víziu budovania dôveryhodnej a silnej značky cestou väčšej transparentnosti svojich aktivít nielen v komunikácii s krajanmi, ale aj prostredníctvom organizovaní vlastných kultúrno-spoločenských podujatí či iných prezentácií a zároveň partnerským spolupodieľaním sa na významom i obsahom dôstojných projektoch s inými inštitúciami. V tomto duchu vníma M. Vetrák spoluprácu s MS ako zmysluplnú výzvu, ktorá sa môže prejaviť v rámci participácie MS na aktuálnych úlohách ÚSŽZ. V tejto súvislosti spomenul významný projekt Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke, ktorého realizácia patrí k prioritám ÚSŽZ.

"DSC09289"

M. Vetrák a M. Tkáč sa v optimistickom duchu vyslovili o potrebe ďalších pracovných i sviatočných kontaktov ÚSŽZ a MS tak, aby sa načrtnutá partnerská súčinnosť postupne dostávala do reálnych výstupov. Prvými prejavmi v tejto oblasti môžu byť júnové Memorandové slávnosti v Martine organizované MS a mesiac aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí pod záštitou ÚSŽZ, ktorý sa začne Pamätným dňom Slovákov žijúcich v zahraničí počas osláv 4.-6. júla v Bratislave.