ÚSŽZ pripravuje Zborník zo Stálej konferencie 2012

V období po Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 (konala sa 30.-31. októbra 2012), sa pracovníci úradu zaoberajú koncepčnou analýzou záverov konferencie, pričom kľúčovou témou, ktorú má ÚSŽZ na zreteli, je rozpracovanie úloh v pôsobnosti úradu v rámci vytvárania novej Koncepcie štátnej starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. ÚSŽZ zároveň pripravuje dokumentačné výstupy z priebehu Stálej konferencie, jednotlivé vystúpenia účastníkov a hostí ako aj diskusná časť budú kompletne zhrnuté v Zborníku zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.
 
Stála konferencia 2012 vo svojich záveroch a odporúčaniach podporila zámer Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripraviť novú Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a legislatívny rámec štátnej politiky novelizáciou zákona č. 474/2005 Z. z. z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby tieto základné dokumenty zodpovedali novým spoločenským a politickým podmienkam vrátane definovania referenčných pojmov nevyhnutných k vymedzeniu strategických zámerov a cieľov.
 
Tejto problematike plánuje úrad v roku 2013, okrem plnenia ďalších úloh, vyplývajúcich z kontextu politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom, podriadiť svoj strategický zámer ďalšieho skvalitňovania svojej činnosti a aktivít smerujúcich k zmenám, ktoré majú priniesť zlepšenie výkonu štátnej politiky vo vzťahu ku Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby sa efektívnejšie pôsobilo v záujme zachovania slovenskosti a slovenského jazyka a proti asimilácii pri rešpektovaní medzinárodno-právnych noriem v tejto oblasti. V tomto duchu chce úrad koordinovať svoju činnosť v najbližšom období, čo deklaroval na Stálej konferencii 2012 vo svojom vystúpení predseda ÚSŽZ Igor Furdík slovami o akceptácii a prijatí zmien zákona smerujúce k posilneniu postavenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti krajanských záležitostí, rovnako ako aj ukotvenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod gesciu MZV a EZ SR. Úrad slovami svojho predsedu zároveň vyjadruje presvedčenie, že následne pripravovaná zmena zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí umožní skvalitniť a zefektívniť politiku štátu, optimalizovať kontakty, komunikáciu a spätnú väzbu medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v období po Stálej konferencii pripravuje k vydaniu zborník z priebehu Stálej konferencie 2012, v ktorom budú zdokumentované jednotlivé vystúpenia účastníkov a hostí ako aj diskusná časť Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upovedomiť tých delegátov Stálej konferencie 2012, ktorí ešte nezaslali v písomnej forme svoje prejavy, referáty či diskusné príspevky, aby tak urobili do 30. novembra 2012, teda do dňa uzávierky dodania príspevkov na ich ďalšiu redakčnú a jazykovú úpravu. Týmto apelujeme na krajanov – účastníkov Stálej konferencie 2012, keďže aj zohľadnenie uvedeného termínu z ich strany môže pozitívne ovplyvniť flexibilnosť a časovú aktuálnosť vydania Zborníka zo Stálej konferencie 2012.