ÚSŽZ spolupracuje so srbským Ministerstvom pre cirkvi a diaspóru

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa počas svojej pracovnej cesty v Srbsku stretol dňa 25. 1. 2012 so svojim partnerom v Srbskej republike, ktorým je Ministerstvo pre cirkvi a diaspóru (MCD). MCD na rokovaní zastupovali obaja štátni tajomníci, Miodrag Jakšić a Predrag Tojic.

Predmetom rokovania bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce pri starostlivosti o krajanov vo svete, výmena skúseností  a dobrej praxe (tzv. „best practices“) ako aj diskusia o vytvorení novej platformy. Jej členmi by boli predstavitelia úradov štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorých poslaním je starostlivosť o krajanov žijúcich mimo územia ich vlastného štátu.

V súčasnosti žijú mimo územia Srbska približne 4 milióny Srbov, ktorých postavenie upravuje osobitný zákon. Tento rozlišuje medzi tzv. autochtónnymi Srbmi s priznaným postavením národnostnej menšiny a Srbmi, ktorí žijú v zahraničí v postavení komunít, toto rozlišovanie však nemá priamy vplyv na všetky aspekty starostlivosti o zahraničných Srbov (napr. na poskytovanie dotácií). Otázkam starostlivosti o Srbov žijúcich v zahraničí sa na ministerstve, ktoré sa sa pretransformovalo z niekdajšieho úradu pre zahraničných Srbov, venuje 30 zamestnancov.

Srbský zákon na rozdiel od slovenského neupravuje priznávanie postavenia Srba žijúceho v zahraničí vo forme vydávania osvedčení alebo preukazov. MCD však zveruje právomoc poskytova dotácie vo výške približne 300 000 eur, pričom financovanie cirkví, cirekvných misií a zborov v zahraničí nie je riešené formou dotácií alebo financovaním prostredníctvom osobitnej nadácie, ktorej imanie tvoria príspevky štátu prostredníctvom MCD a dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb najčastejšie vo forme darov. Zákonom je zriadené aj zhromaždenie, v ktorom sú zastúpení predstavitelia srbskej diaspóry podľa jednotlivých štátov, pričom kritériom je počet Srbov žijúcich v danom štáte. Okrem zhromaždenia je zákonom zriadená aj rada (zbor poradcov ministra) zložená z 9 osôb, ktorých úlohou je radiť ministrovi v otázkach starostlivosti o Srbov žijúcich v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ sa so štátnymi tajomníkmi MCD dohodli na spolupráci a pravidelnej výmeny informácií medzi obomi úradmi, pričom sa obaja zhodli, že vytvorenie platformy, kde by sa vzájomne mohli stretnúť predstavitelia úradov jednotlivých štátov Európskej únie a kandidátskych krajín by bolo prospešné nielen pre skvalitnenie starostlivosti o ich vlastných krajanov žijúcich mimo územia materskej krajiny, ale by úspešne nadviazalo na závery summitu európskych diaspór, ktorý sa uskutočnil počas gréckeho predsedníctva Európskej únie v Solúne v roku 2003 a bol zameraný aj na starostlivosť o Európanov vo svete. Na záver rokovania predseda ÚSŽZ M. Vetrák pozval štátneho tajomníka M. Jakšića na návštevu Slovenskej republiky.