ÚSŽZ víta programové vyhlásenie vlády

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) víta nové programové vyhlásenie vlády, ktoré v časti „Posilnenie postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii a vo svete“ medzi dôležité priority zaraďuje aj podporu aktivít smerujúcich k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák považuje za významné aj vyjadrenie nového podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka, ktorý vzťahy Slovenska ku krajanom v zahraničí označil za jednu zo svojich priorít pre nadchádzajúce funkčné obdobie tejto vlády. To okrem iného korešponduje aj s časťou programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí o tom, že pri realizácii zahraničnej politiky bude jednou z priorít pomoc a ochrana občanov Slovenska v zahraničí. V tomto zmysle vláda bude zlepšovať presadzovanie práv, záujmov a ochrany rastúceho počtu slovenských občanov, ktorí vycestujú, žijú alebo pracujú v zahraničí.
 
Lepšie využívanie ekonomického a diplomatického potenciálu Slovákov žijúcich v zahraničí je integrálnou súčasťou politiky nového vedenia ÚSŽZ od roku 2011, čo si vyžaduje nielen systémové zmeny v oblasti legislatívy, ale aj organizačné zmeny v podobe posilnenia ÚSŽZ s cieľom vykonávať niektoré nové koordinačné úlohy vyplývajúce z migračnej stratégie Slovenska do roku 2020.
 
Vedenie ÚSŽZ je plne pripravené v oblasti slovenských menšín a komunít v zahraničí, pripraviť, vypracovať a odborne zabezpečiť parciálne projekty v súvislosti s prípravami predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ v druhej polovici roka 2016, ktoré vláda vníma v kontexte posilnenia postavenia SRv EÚ, podpory prezentácie a širšieho zapojenia do formovania kľúčových politík EÚ.
 
Podobne je pripravené aktívne participovať na kultúrnych projektoch, ktoré budú reflektovať výročia významných medzníkov z histórie Slovenska, ako aj výročia výnimočných osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života slovenského zahraničia. Osobitnú pozornosť chce venovať dôstojnému pripomenutiu si 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, vzniku samostatného štátu a podielu zahraničných krajanov a najsilnejšej i najvýznamnejšej tradícii Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú tvorí odkaz a uchovávanie cyrilo-metodského dedičstva.
 
K základným systémovým zmenám by podľa ÚSŽZ mali patriť aktualizácia koncepcie starostlivosti štátu o svojich krajanov v zahraničí do roku 2020 a novela zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí spolu s viacerými súvisiacimi zákonmi vrátane volebného zákonodarstva, ako to naznačuje aj nové programové vyhlásenie vlády v časti „Úloha štátu a verejného sektora“.