ÚSŽZ zintenzívni komunikáciu s krajanmi aj v súčinnosti s Kanceláriou prezidentky SR

Tematikou upevňovania vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí aj prostredníctvom komunikácie, najmä však priamych kontaktov a stretnutí prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej počas jej zahraničných pracovných návštev (prirodzene, tie v čase šíriacej sa druhej vlny koronavírusu COVID-19 podliehajú utlmenému režimu), ako aj skvalitnením súčinnosti oboch štátnych inštitúcií na prospech našich krajanov, sa na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v piatok 9. októbra 2020 zaoberali Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, a Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidentky SR.

Ako informoval Š. Rozkopál, v zornom uhle záujmu prezidentky Zuzany Čaputovej od jej nástupu do funkcie sú permanentne aj naši krajania, ich  aktivity, veľmi často úspešné profesijné i životné príbehy, ktorými zvyšujú kredit aj pozitívny obraz o Slovensku v ich domovských štátoch. Vedúci Kancelárie prezidentky SR zdôraznil, že pri každej pracovnej návšteve hlavy štátu v zahraničí sú zahrnuté v programe aj neformálne stretnutia s krajanmi. Pritom nejde iba o zdvorilostný akt, ale o vskutku úprimný záujem vcítiť sa do ich životov so snahou empaticky vnímať ich vzťah a postoje k materskej krajine. Slovenská republika si váži záujem Slovákov vo svete o dianie v našej vlasti, ako aj ich intelektuálny, odborný a ľudský potenciál. Napokon, mnohí z nich svojimi aktivitami a konkrétnymi výstupmi či komunikáciou s podnikateľskými subjektmi či štátnymi inštitúciami u nás významne prispievajú k vzdelanostnému, vedecko-výskumnému či hospodárskemu  rozvoju Slovenska.

M. J. Pilip oboznámil vedúceho Kancelárie prezidentky SR s aktuálnym plnením úloh ÚSŽZ, ktoré sú spojené s kreovaním novej Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021-2025. Ubezpečil ho, že odborná komisia pre tvorbu predmetnej koncepcie má na zreteli nielen nové vízie prepojenia  jednotlivých ministerstiev, nevládnych organizácií či subjektov tretieho sektoru v rámci akcentovania prvkov modernej rukoväte štátnej starostlivosti, finančnej podpory a účinnejších kontaktov vo vzťahu k našej diaspóre vo svete, ale aj kvalitatívne vyššiu úroveň spolupráce s inštitútom prezidentky SR. Predseda ÚSŽZ vyslovil želanie, aby sa intenzívnejšia komunikácia, ak to vývoj pandémie koronavírusu dovolí, prejavila už v roku 2021, keď sa predbežne na jeseň zídu naši krajania v reprezentatívnom formáte na svojom vrcholnom snemovaní v Bratislave – Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.

9. 10. 2020