UZNESENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

1. Zástupcovia Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa zúčastnili na zasadaní Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002" v Bratislave v dňoch 2.-4.7. 2002, založili Svetové združenie Slovákov v zahraničí, prijali jeho Stanovy, zvolili za predsedu Dušana Klimu z Nemecka a Generálnu radu v zložení:

 • Milan Čuba za USA;
 • Tibor Divinec za Kanadu;
 • Naďa Vokušová za Českú republiku;
 • Juraj Červenák za Juhosláviu;
 • Ján Fuzik za Maďarsko;
 • Ondrej Štefanko za Rumunsko;
 • Jozef Čongva za Poľsko;
 • Jozef Hajniš za východnú Európu;
 • Pavel Kočerov za Áziu vrátane Izraela;
 • Vojtech Michael Markus za Austráliu, Nový Zéland, Afriku, Strednú a Južnú Ameriku;
 • Dušan Daučík za Škandináviu;
 • Andrija Kuric za južnú Európu;
 • František Manák, Elena Cengelová Carina, Tibor Bajchy a Bohumil Šťastný za západnú Európu.

Generálna rada si spomedzi svojich členov zvolila:

 • Juraja Červenáka za 1. podpredsedu;
 • Milana Čubu za 2. podpredsedu;
 • Naďu Vokušovú za tajomníčku;
 • Bohumila Šťastného za hospodára.

Konštituovala sa Revízna a zmierovacia komisia Svetového združenia Slovákov v zahraničí v zložení:

 • Pavel Zima – predseda;
 • Ildika Klauszová Fúziková
 • Peter Lipták.


2. Prítomní delegáti Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002", predstavujúci súčasne ustanovujúce valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí, zaväzujú novozvolenú Generálnu radu, aby urýchlene zaregistrovala Stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a dávajú jej právo na drobné úpravy Stanov, ktoré sa významným spôsobom nedotknú ich obsahu, ak takéto budú za účelom registrácie nevyhnutné. Ďalej zaväzujú Generálnu radu, aby do jedného roka zvolala valné zhromaždenie a na prerokovanie pripravila Rokovací a Organizačný poriadok a novelizáciu Stanov, obsahujúcu predovšetkým:

rozpracovanie cieľov združenia;
doplnenie Stanov o prostriedky na dosiahnutie cieľov združenia;
zmenu dočasného spôsobu delegovania zástupcov na valné zhromaždenie tak, aby boli delegovaní za jednotlivé krajiny alebo oblasti, pričom Stanovy upravia maximálne počty zástupcov týchto krajín a oblastí;
doplnenie Stanov o preklad názvu združenia do svetových jazykov.

Napokon zaväzujú Generálnu radu, aby vstúpila do spolupráce s Generálnym sekretariátom pre zahraničných Slovákov a ďalšími štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.

3. Stála konferencia prijala návrhy a závery v sekciách:

  • organizačnej a legislatívno-právnej
  • kultúrneho dedičstva a umenia
  • vedy, školstva, mládeže a športu
  • mediálnej, informačnej a edičnej
  • vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím
   Business fóre

Zaväzuje Generálnu radu, aby predložila tieto návrhy a závery relevantným štátnym orgánom a usilovala sa hľadať cesty na ich uvedenie do života. Závery a odporúčania jednotlivých sekcií sú prílohou tohto uznesenia.

4. Prítomní zástupcovia zahraničných Slovákov vyjadrujú poďakovanie podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre legislatívu Ľubomírovi Fogašovi, splnomocnencovi vlády pre zahraničných Slovákov Claude Balážovi a Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov za prípravu Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002".

V Bratislave dňa 4. júla 2002