V Békešskej Čabe sa konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V piatok 18. mája 2018 sa v Békešskej Čabe konalo už 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Úrad zorganizoval takéto výjazdové zasadnutie sekcie po 2. krát v zahraničí, pričom 1. zasadnutie sa konalo v rumunskom Nadlaku Za miesto zasadnutia sekcie bola zvolená Békešská Čaba v Maďarsku aj vzhľadom na 300. výročie príchodu Slovákov do tejto lokality a s tým súvisiace pripomenutie si tejto významnej udalosti. Na zasadnutí sekcie sa za ÚSŽZ zúčastnil podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a podpredsedníčka sekcie Vilma Prívarová, predstavitelia MŠVVaŠ SR a členovia sekcie z krajín strednej, južnej a východnej Európy.

Témami zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu KŠV ÚSŽZ boli: prezentácia miestnej slovenskej komunity a pripravované aktivity k 300. výročiu príchodu Slovákov do Békešskej Čaby, analýza stavu plnenia záverov z 5. zasadnutia sekcie a záverov zo Stálej konferencie Slovenská republika a zahraničí Slováci 2016, granty podporené ÚSŽZ v r. 2018 a/versus priority jednotlivých komunít, informácia členov z jednotlivých komunít o aktuálnej situácii v oblasti národnostného vzdelávania a o akútnych potrebách, učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským – aktuálny stav,  potreby a možnosti zabezpečenia, konferencia k otázkam slovenského národnostného školstva a zachovania národného povedomia v krajinách zastúpených  v tejto sekcii – potreba jej realizácie a otázka finančného zabezpečenia, vyslaní učitelia pôsobiaci v jednotlivých štátoch – súčasný stav a potreby na najbližšie obdobie, štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí a informácia o dolnozemských cenách.

Členovia sekcie sa vo svojich vstupoch k jednotlivým témam venovali najaktuálnejším problematickým okruhom v oblasti školstva a vzdelávania v slovenskom jazyku vo svojich domovských krajinách a vo vecnej diskusii sa snažili nastoliť návrhy na ich riešenie. Na zasadnutí sekcie odznelo množstvo podnetných návrhov smerujúcich k pozdvihnutiu úrovne národnostného školstva v okolitých krajinách a tým aj k udržaniu národného povedomia a jazykovej identity našich slovenských detí v zahraničí. Zástupcovia ÚSŽZ a MŠVVaŠ SR reagujúc na predmetné podnety vyjadrili ústretovosť pri riešení nastolených problémov.         

Členovia sekcie zo Srbska pozvali zástupcov ÚSŽZ na aktív riaditeľov slovenských škôl v Srbsku, ktorý sa bude konať po 20. júni 2018. Predstavitelia úradu na predmetnom aktíve prisľúbili svoju účasť. Členovia sekcie sa dohodli, že ďalšie zasadnutie sekcie sa uskutoční v roku 2019 v Báčskom Petrovci pri príležitosti 100. výročia založenia tamojšieho Slovenského gymnázia Jána Kollára.