V Bratislave zasadala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V priestoroch Hotela Družba v Bratislave sa v stredu 29. januára 2014 uskutočnilo pracovné zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na rokovaní sa zúčastnili  členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania a školstva z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny.

V úvode zasadnutia účastníci vyhodnotili plnenie záverov z 1. zasadnutia sekcie, ktoré sa konalo v novembri 2013 v Nadlaku. Kľúčovými témami programu rokovania bol stav a perspektívy materiálnych podmienok pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy tejto podpory v budúcnosti) a situácia v predškolskej výchove a jej úroveň v materských školách v jednotlivých krajinách. 

 

ZÁVERY

zo zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Bratislava, 29. januára 2014

 

Prítomní členovia sekcie:

1.oceňujú aktivity vyvíjané Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí od predchádzajúceho zasadnutia sekcie, akými sú napr. zabezpečenie najnovšej slovníkovej, encyklopedickej, odbornej a detskej literatúry pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a rokovania s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR týkajúce sa výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania;

2. vítajú aktivity Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVŠ SR pri zabezpečovaní najnovších učebníc a učebných pomôcok pre školy s vyučovacím jazykom slovenským;

3. oceňujú trvalé aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí týkajúce sa stáží a preddiplomovej, respektíve diplomovej praxe študentov a absolventov slovenských vysokých škôl na krajanských školách  vrátane  zapracovania konkrétnych článkov do medzinárodných zmluvných dokumentov týkajúcich sa predmetnej problematiky;

4. navrhujú, aby ÚSŽZ a všetky kompetentné orgány medzi svoje priority zaradili aj zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;

5. navrhujú ÚSŽZ finančne podporiť preklady a vydávanie učebníc používaných v domovských krajinách formou poskytovania grantov pre účely škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;

6. navrhujú, aby vzdelávacie aktivity MŠVVŠ SR pre deti a mládež krajanov boli organizované aj naďalej prevažne počas letných mesiacov, pretože v niektorých komunitách je problematický odchod žiakov a pedagógov na tieto činnosti počas školského roka vychádzajúc z požiadaviek jednotlivých krajanských komunít v zahraničí;

7. odporúčajú ÚSŽZ, aby pri predkladaní a financovaní projektov v rámci grantového systému boli zohľadňované medzinárodné zmluvy, ktoré nie vždy zakladajú povinnosť zahraničnej strany podieľať sa na úhrade nákladov spojených s vycestovaním na podujatia organizované MŠVVaŠ SR;

8. oceňujú zabezpečovanie výjazdových kurzov v gescii Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR v jednotlivých komunitách, pretože sa ich môže zúčastniť väčší počet učiteľov pôsobiacich  v danom regióne;

9. odporúčajú MŠVVaŠ SR pri príprave kalendára vzdelávacích podujatí zohľadniť požiadavky jednotlivých predstaviteľov krajanských komunít a zabezpečovať podujatia, ktoré budú mať dôsledný vzdelávací charakter garantovaný odbornými univerzitnými pracoviskami.

 

Nasledujúce zasadnutie sekcie je plánované na jeseň 2014 v niektorej z domovských krajín členov sekcie.