V Kovačici NA JARMOKU: pohoda, veselie a vône na VI. stretnutí dolnozemských Slovákov

Ak sa o dolnozemských Slovákoch traduje, že sú írečití, vtipní, veselí, vynaliezaví, fortieľni a čo ja viem ešte akí, pritom ale aj zodpovední, vážni a zajedno aj vážení, nemožno sa sporiť. Naopak, tieto ich vlohy, potvrdzujúce úprimný vzťah ku všetkému, čo ich obklopuje, najmä však k ľuďom, blízkym i neznámym, potvrdili tým najlepším spôsobom v sobotu 4. októbra 2014 v Kovačici. Práve tu, v žriedle fantázie, farebnosti a kumštu sa rozhostilo k pôžitku, veseliu i poznaniu VI. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku. Nuž a ako to tam všetko vyzeralo? O tom už podrobná reportáž, ktorú – len aby sme tú parádu sprostredkovali aj Slovákom v iných sveta končinách, preberáme s láskavým dovolením autorky KATKY MOSNÁKOVEJ z portálu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs .

-Eeeeej, žena moja, šakovo sme mi tu na jarmoku neska viďeľi

-Aj dožiľi

-Aj sa najedľi

-Voľakerí sa aj napiľi

-A voľakerí jazikuvaľi

-Aľebo sa pobiľi

-Aľe, aľe, to ňebolo ňišt takvo strašnvo… Hlavňe, že sme sa mi tu šeci dobre zabaviľi, že sme sa po dlkšom čase zasek stretľi, tancuvaľi, spievaľi…

-A naučiľi sa variť novie dobroti, takie fíííne, ako čo veďia navariť lem Slováci v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a pravdaže Srbsku.

-A veru sme si preštudíraľi aj starie remeslá. Nože žena, si sa naučila tkať, priasť, čipkuvať, košíke robiť?

-A ty si sa naučiv bíče pliesť, nak ti móžem po zadku nazošívať?

-Nenaučiv. Aľe som sa naučiv, žena moja, že ešte doňeska Kovačica má keľavnich kováčov. A vieš ti, že táto ďeďina meno dostála po kováčskej vihni, kerá kedisi stála uprosried Kovačici?

-Ňeveďela…

-A ja bi si priav, kebi nám šeckím tem cveng z kováčovej ďielňi ešte dlho odzváňav v ušiach a pripomínav nám VI. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku…

(Katarína Mosnáková)

 

Týmito slovami sme v sobotu, 4. októbra 2014 uzavreli VI. stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku… Zúčastnilo sa na ňom tridsať ochotníckych združení, či jednotlivcov (ženských spolkov spolkov, organizácií remeselníkov, kultúrno-umeleckých spolkov, združení kuchárov a vinárov…) zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Po prvýkrát sa na podujatí zúčastnili aj Slováci z Chorvátska – z Iloku a Rijeky. Jarmok privítal vyše 300 účinkujúcich, ktorí svoje výrobky vyrábali a predávali v 42 stánkoch a svoje umelecké zručnosti predviedli aj v rámci programu na javisku.

Jarmok slávnostne otvorili o 13.00 h na nádvorí MS Kovačica. Scenár, ktorý napísala Katarína Mosnáková, bol inšpirovaný prvým jarmokom v Kovačici, ktorý sa organizoval roku 1934, ako aj jarmočnými príhodami a vtipnými scénkami zo slovenských dolnozemských jarmokov.

Všetkých prítomných v mene organizátorov podujatia pozdravila a privítala Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Svojou prítomnosťou stretnutie dolnozemských Slovákov poctili okrem iných hostí aj J. E. Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, ako aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prítomným sa prihovorili a podujatie pozdravili, okrem spoluorganizátorov, aj Miroslav Vasin, pokrajinský sekretár pre hospodárstvo zamestnávanie a rodovú rovnosť, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Martin Zloch, predseda Miestneho spoločenstva Kovačica a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene spoluorganizátorov sa prihovorili Kristína Jucanová, vecúca FS Sálašan z Rumunska – v mene Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Miroslava Gržinić, podpredsedníčka pre kultúru Zväzu Slovákov z Chorvátska.

V rámci programu sa na javisku predstavili: Ľudová hudba Rosička z Kovačice, TS Rozmarín, Dom kultúry 3. októbra z Kovačice, SKUS Detvan z Vojlovice, Spevokol Čabianska ružička z Békešskej Čaby z Maďarska, Aradáčske meškárky, Spevácka skupina Ženského spolku Kovačica, Detský foklórny súbor Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice, sólista Ivan Slávik a harmonikár Emil Nemček, sólistka Martina Bzovská zo Starej Pazovy, Matica slovenská Ilok z Chorvátska, Juraj Ľavroš hrou na fujare, FS Domu kultúry Michala Babinku z Padiny, Matica slovenská Rijeka z Chorvátska, inštrumentalista Miloš Kunkel, OZ Tradičné umelecké remeslá, Slovensko, FS Sálašan z Nadlaku, Rumunsko.

Sprievodným podujatím VI. stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku bola vernisáž archívnych fotografií Múzea vojvodinských Slovákov. Výstava pod názvom Poznáte ma? autorov Marijana Pavlova a Anny Séčovej Pintírovej, bola nainštalovaná na poschodí Galérie insitného umenia.

Organizátori  i účastníci môžu byť spokojní s tohtoročným jarmokom, vrátane bohatej návštevnosti. Pevne veríme, že sa od nasledovného roka do organizácie tohto podujatia pridajú i dolnozemskí Slováci z Chorvátska, a tak bude tento festival bohatší o ďalšie obsahy duchovnej kultúry dolnozemských Slovákov.

Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

PODROBNEJŠIE O JARMOKU

SLOVOM I OBRAZOM NA:

http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/vid/11905