V Kovačici uviedli do života monografiu 50 rokov Gymnázia M. Pupina

V stredu 23. októbra 2019 v Kovačici žiaci gymnázia slávnostne uviedli do života zborník prác, ktorý dokumentuje 50 rokov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. V sieni kovačického gymnázia sa na začiatku premiéry, po úvodných príležitostných slovách pedagogičky Márie Kotvášovej – moderátorky podujatia, ako aj hymnickej piesni Gaudeamus igitur v prednese žiackeho speváckeho zboru, prihovorila Tatiana Brtková, riaditeľka GMP, ktorá o. i. hovorila i o význame stredoškolského vzdelávania na gymnáziu v Kovačici. Obsah publikácie, ktorú zostavili dvanásti spoluautori, prezentovala Jarmila Ćendićová, ktorá bola v minulosti tiež žiačkou tejto vzdelávacej ustanovizne.

Bašta slovenského vzdelávania

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici je jedným z nosných pilierov života obyvateľov tohto slovenského prostredia a jeho okolia. Touto výchovno-vzdelávacou ustanovizňou počas uplynulého polstoročného pôsobenia prešlo niekoľko tisícok mladých ľudí, z ktorých sa mnohí ďalej uplatnili vo veľmi významných a uctievaných inštitúciách, ako doma, tak i v zahraničí. Medzi nimi sú i doktori vied Miroslav Brajanovski, Duško Tubić, Dušan Nikolić, Ondrej Jaško, Michal Sládeček, Zuzana Čížiková, Dušan Kereš, Adam Tomáš, Monika Neda, Katarína Stanová, Janko Siroma, Kristina Ćendićová, Zuzana Huráviková, Ljuboš Ušiak a Mária Hekeľová.

Riaditeľmi Gymnázia M. Pupina boli Martin Toman (1967-1991), Živa Stojanović (1991-1993), Metodije Iloski (1993-2002), Pavel Roharik (2002-2015) i Tatiana Brtková, aktuálna riaditeľka (od roku 2018).

Dôstojný program s pozdravmi hostí

V príležitostnom programe sa okrem žiackeho orchestra a folklórnej skupiny, zúčastnil i novinár Pavel Matúch, ktorý predniesol pieseň skomponovanú kovačickými stredoškolákmi (1960), venovanú pedagógom v škole. Úryvky zo žiackych literárnych prác venovaných spomienkam zo školských dní predniesli gymnazisti Elenka Straková, Ivan Benka a Helena Stoiljkovićová. 

Pri tejto príležitosti nevystali ani pozdravné príhovory a gratulácie hostí: Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica, Libušky Lakatošovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Aleksandra Gajovića, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a informovania RS a Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vydanie monografie o 50. výročí Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Kovačica.

 

ANIČKA CHALUPOVÁ – Hlas ľudu, Kovačica

Foto: autorka