V Nadlaku rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V pondelok 4. novembra 2013 obnovila svoju činnosť na svojom zasadnutí v rumunskom Nadlaku Komisia pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu.

Na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku privítala dvadsiatku účastníkov rokovania tajomníčka zväzu  Bianca Unc. V mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zhostil slova Igor Furdík, predseda ÚSŽZ. Vo svojom príhovore všetkým účastníkom pracovného stretnutia poďakoval za to, že prijali pozvanie zúčastniť sa na zasadnutí a priblížil im opodstatnenosť a potrebu činnosti komisie, ktorá by sa mala zaoberať otázkami výchovy a vzdelávania mládeže na slovenských školách v zahraničí.

Činnosť samotnej komisie sa premietne do dvoch pracovných rokovaní, a to dvakrát do roka, pričom problematika vzdelávania, školstva v zahraničí a vyučovacieho procesu s akcentom na podporu výučby slovenského jazyka, sa uskutoční v dvoch sekciách. Prvou je Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorá stretnutím jej členov v Nadlaku otvorila svoju činnosť, druhou bude Sekcia pre západnú Európu a zámorie, jej aktivity sa začnú ustanovujúcim rokovaním v jarných mesiacoch v roku 2014.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík predložil prítomným na rokovaní v Nadlaku štatút komisie a menoval jej zloženie. Predsedom Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa stal Pavel Hlásnik. Počas rokovania boli navrhované závery jednotlivých tém. Celé rokovanie sa nieslo v konštruktívnej atmosfére.

Účastníci rokovania Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ  – Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu:

Slovenská republika: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, Božena Malíková, pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru (OTKI),

Chorvátsko: Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku,

Maďarsko: Edita Pečeňová, riaditeľka gymnázia v  Békešskej Čabe, Zuzana Medveďová, riaditeľka Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši, Júlia Szabová Marloková, riaditeľka  Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Michal Lászik, predseda Výboru pre vzdelávanie CSSM a predseda Čabianskej organizácie Slovákov,

Rumunsko: Pavel Hlásnik,  prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov a predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Alexander Mlinarčik, školský inšpektor  pre slovenské školy v župách Bihor a Salaj, Vieroslava Tímárová, inšpektorka pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku, Pavel  Husárik, riaditeľ Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Jarmila Michalcová, riaditeľka Lýcea Jozefa Kozáčeka v Bodonoši,

Srbsko: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku, Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Pavel  Belička, riaditeľ Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Anna Medveďová, predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku, Ľudmila Stupavská, učiteľka slovenského jazyka v Kysáči, Pavel Rohárik, riaditeľ gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici,

Ukrajina: Valéria Balanko, predsedníčka Spoločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku.

 

TÉMY  ROKOVANIA

 1. Študijné odbory štipendistov
 • Súčasný stav a doterajší vývoj
 • Nové tendencie a požiadavky vo funkcii podpory národnej, jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí
 • Študijné odbory
 • Jazyková príprava
 1. Vysielanie učiteľov zo Slovenska
 • Súčasný stav, vývoj, zámery
 • Postavenie ÚSŽZ k tejto agende
 • Úzke a širšie chápanie problematiky
 • Väzba na medzištátnu zmluvnú základňu
 1. Iné formy podpory slovenského školstva v zahraničí
 • Semináre, metodické školenia
 • Budovanie metodických centier
 • Príprava učiteľov
 • Lektoráty
 • Stážisti (študenti slovenských pedagogických smerov na slovenských školách v zahraničí)
 • Väzba na medzištátnu zmluvnú základňu
 1. Učebnice, učebné pomôcky
 • Súčasný stav
 • Potreby
 • Trendy
 • Zabezpečenie
 1. Letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity
 • Doterajšie skúsenosti – hodnotenie
 • Návrhy
 • Funkcia vzdelávacia
 • Funkcia budovania kontaktov medzi komunitami z rôznych krajín
 • Možnosti realizácie a zabezpečenia (materiálne a zákonné podmienky, väzba na medzištátnu zmluvnú základňu)
 1. Materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí
 • Skúsenosti
 • Rozdiely, zámery
 • Výsledky doterajšej prípravy

 

Závery zo zasadnutia

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu

Nadlak, 4.11.2013

 

Komisia odporúča :

 1. rozšíriť štipendované skupiny odborov a v rámci udeľovania štipendií vlády SR akceptovať aj podskupiny odborov lekárske vedy, zubné lekárstvo, farmaceutické vedy a v rámci podskupiny učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, akceptovať aj aprobácie s cudzím jazykom;
 2. pri udeľovaní štipendií uprednostňovať učiteľské odbory, pokiaľ je medzi žiadateľmi o ne záujem;
 3.  v záujme transparentnosti zverejňovať zoznamy nominantov a náhradníkov jednotlivých krajanských komunít z radov uchádzačov o štipendium vlády SR;
 4. prehodnotiť podmienky, za ktorých sú vysielaní učitelia do jednotlivých krajín (so špeciálnym zreteľom na  Maďarsko);
 5. vysielať aj učiteľky pre materské školy a pri výbere kandidátov prihliadať aj na osvetové kompetencie budúcich vyslaných učiteľov;
 6.  akceptovať a podporovať aj formu výjazdových kurzov, seminárov a pod. v jednotlivých krajinách, pretože zabezpečujú možnosť účasti vyššieho počtu učiteľov a taktiež preskúmať aj formu víkendových kurzov organizovaných na Slovensku;
 7.  podporovať  aj v budúcnosti projekty na zabezpečenie učebníc, pracovných zošitov, detskej slovníkovej a odbornej literatúry pre školské knižnice, ako aj zabezpečenie moderných učebných pomôcok;

Prítomní zástupcovia jednotlivých krajanských organizácií :

 1. vítajú možnosti rozšírenia spolupráce s  vysokoškolskými  pracoviskami  v SR  v rozpätí danom špecifickými podmienkami tej-ktorej krajiny, ako aj s rešpektovaním univerzitnej autonómie, predovšetkým s ohľadom na stážové pobyty a pedagogickú prax ich študentov na slovenských národnostných školách;
 2. oceňujú doterajšiu spoluprácu s Odborom vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVŠ SR  pri zabezpečovaní učebných pomôcok pre národnostné školy, ako aj podporu ÚSŽZ pre takto zamerané projekty;
 3. navrhujú zaradiť do štátnej objednávky MŠVVŠ SR určitý počet exemplárov z vybraných titulov učebníc, ktoré budú distribuované tým národnostným školám, ktoré prejavia o ne záujem;
 4.  oceňujú  doterajšie formy spolupráce s  MŠVVŠ SR  alebo spoločné projekty realizované s finančnou podporou ÚSŽZ v oblasti školstva a vzdelávania (hlavne na Dolnej zemi) a navrhujú pokračovať v ich realizácii;
 5. prejavujú záujem o spoluúčasť na projekte Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa v Hronci, prípadne v inej lokalite na Slovensku, s pripomienkou realizácie jednotlivých turnusov počas letných prázdnin, respektíve v súlade s legislatívnymi predpismi platnými v domovskej krajine;
 6. navrhujú akceptovať  všeobecnejšie formulované žiadosti jednotlivých projektov vzdelávacích aktivít predkladaných ÚSŽZ, nakoľko termín podávania žiadosti na rok 2014 predchádza kalendáru aktivít MŠVVŠ SR;
 7.  v prípade projektov venovaných deťom a mládeži, hlavne spoločných projektov, navrhujú zohľadniť minimálne náklady potrebné na realizáciu viacdňových podujatí (ubytovanie, strava).

 

FOTO: ANNA RAU LEHOTSKÁ, Nadlak