V Nadlaku udelili Ceny Samuela Tešedíka za pedagogickú činnosť

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR) organizovala v dňoch 13.-15. októbra 2017 v Nadlaku medzinárodnú konferenciu zameranú na ďalší rozvoj vzdelávania a systému národnostného školstva v európskych štátoch, v ktorých majú Slováci štatút autochtónnych národnostných menšín. V rámci konferencie sa uskutočnila aj slávnosť udelenia Ceny Samuela Tešedíka. Na konferencii sa zúčastnili aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Vilma Prívarová, zaoberajúca sa v ÚSŽZ problematikou vzdelávania a školstva krajanov. Peter Prochácka v prívete oceneným pedagógom vyzdvihol o. i. vklad osobností v národnostnom školstve v prostrediach slovenskej Dolnej zeme v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku nielen v učebnom procese v školách, ale aj pri formovaní mladej slovenskej inteligencie, ktorá bude nositeľkou neľahkých výziev – zachovania slovenského jazyka a kultúrnej identity Slovákov v ich domovských štátoch, ako aj zveľaďovania slovenskosti v rozmanitosti jej prejavov a aktivít vo vzdelanostnej, spoločenskej a kultúrno-duchovnej oblasti života slovenských národnostných menšín v spomínaných krajinách.

Cena  Samuela  Tešedíka  sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj tri pamätné listy Samuela Tešedíka za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti školstva a vzdelávania, za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov, za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí, za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea. Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

 

OCENENÍ LAUREÁTI V ROKU 2017

Pamätný list Samuela Tešedíka v r. 2017 získali:

Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov,

Valéria Petőfiová z Maďarska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov,

Alžbeta Vancu z Rumunska – za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov.

 

Cenu Samuela Tešedíka v r. 2017 získali:

Mária Andrášiková zo Srbska – za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,

Anna Kondačová z Maďarska – za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí,

Ľudmila Šomráková z Rumunska – za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí.

 

Doterajší laureáti Ceny Samuela Tešedíka

  • za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013), Dagmar Hupková zo Slovenska (2014), Pavel Hlásnik z Rumunska, Jaroslav Miklovic zo Srbska (2016);
  • za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf Jaroš z Rumunska (2012), Pavel Bujtár z Rumunska, Pavel Tomáš zo Srbska (2014);
  • za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí: Anna Kapusniaková z Rumunska (2015), Vlatko Miksád z Chorvátska (2016);
  • za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska, Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska, Oľga Suchánská z Rumunska (2013), Libuše Pestiová z Maďarska (2014), Judita Kaszalová Szabadová z Maďarska, Ján Kopčok zo Srbska (2015), Anna Molnárová z Maďarska (2016).

 

Pamätné listy Samuela Tešedíka

  • za prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov: Andrej Kuric z Chorvátska, Martin Listmajer zo Srbska (2015), Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska (2016);
  • za celoživotný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania pri príležitosti životného jubilea: Anna Karolína Dováľová z Rumunska (2015);
  • za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach národnostných škôl v domovských krajinách alebo v zahraničí: Mária Štefanková z Rumunska (2016).

 

KTO BOL SAMUEL TEŠEDÍK

Jedna z najvýznamnejších osobností – Slovákov na Dolnej zemi, kde Samuel Tešedík vytvoril v Sarvaši diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy nielen v Uhorsku, ale na svete. Okrem toho sa venoval aj pedagogickej činnosti a ľudovýchovnej práci. V tomto roku si pripomíname jubileum – 275. výročie narodenia Samuela Tešedíka.

Samuel Tešedík sa narodil v rodine slovenského evanjelického kňaza, pochádzajúceho z Púchova, 20. apríla 1742 v obci Alberti v Peštianskej stolici (dnes Albertirsa). Študoval najprv na základnej škole a evanjelickom lýceu v Bratislave, potom prešiel na teológiu do nemeckého Erlangenu a po krátkom kaplánovaní v Šuranoch povolali ho za farára do Sarvaša, jedného z najvýznamnejších centier dolnozemských Slovákov. Tam, medzi slovenskými vysťahovalcami pôsobil až do svojej smrti.

Samuel Tešedík je vďaka svojmu dielu a aktivitám dodnes mimoriadne oceňovaný slovenskou historickou vedou, zároveň je neustálym zdrojom inšpirácie pre ľudí zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom. Skutočne bolo dielo S. Tešedíka v oblasti ľudovýchovnej práci a reformátorskej činnosti v poľnohospodárstve – a nielen iba z pohľadu 18. storočia, jedinečné.

Priekopník a novátor poľnohospodárstva

Svoje úsilie koncentroval najmä v poľnohospodárstve, ktorého budúcnosť na prelome feudalizmu a kapitalizmu videl v likvidácii tradičného trojpoľného systému hospodárenia. Bol horlivým propagátorom striedania plodín, rozorávania úhorov a siatia  nových rastlín, najmä krmovín (ďateliny a pod.) Zároveň bol zástancom lepšieho hnojenia pôdy, aby sa získala bohatšia úroda. Medzi najvýznamnejšie novoty, ktoré S. Tešedík zaviedol, patril nový systém zúrodňovania zasolených pôd. Práve táto novátorská činnosť mu získala uznanie i v zahraničí – nemecká Jenská mineralogická spoločnosť ho v roku 1789 poctila čestným členstvom.

Najvýznamnejším počinom Samuela Tešedíka bolo založenie poľnohospodársko-priemyselného ústavu s národnou školou a vzorovým poľnohospodárstvom, manufaktúrnymi dielňami, knižnicou a zbierkami na výchovu mladých moderných roľníkov, remeselníkov i učiteľov. Takto v roku 1779 založil v Sarvaši prvú praktickú školu nielen v Uhorsku, ale išlo o jednu z prvých škôl tohto typu na svete.

Zástanca slabých a biednych si ctil Komenského dielo

Samuel Tešedík bol vzdelancom a ľudovýchovným aktivistom mimoriadneho zjavu. Bol zástancom práva na  vzdelanie pre všetkých, a práve v tom videl vyslobodenie prostého ľudu z biedy, tmárstva a zároveň aj politickej neslobody. Tieto svoje revolučné názory vyjadril v roku 1784 v diele Der Landmann in Ungarn, was er ist und was sein koente (Roľník v Uhorsku, čím je a čím by mohol byť). Knihu preložili aj do maďarčiny, vyšla v niekoľkých vydaniach a zrejme prispela aj k tomu, že že reakčné uhorské úrady Tešedíkov ústav v roku 1804 zatvorili.

Významná bola činnosť S. Tešedíka aj v oblasti pedagogiky. Bol veľkým propagátorom a horlivým stúpencom Komenského učenia a z neho vychádzal v nadväznosti na uhorskú tradíciu – či už ako autor spisov a učebníc, alebo ako člen Kráľovskej školskej komisie v Bratislave.

Najrozhľadenejší národohospodársky mysliteľ osvietenských čias a priekopník poľnohospodárskeho pokroku u nás – ako citujeme publikáciu Vede a národu (autor Ján Barica, vyd. Smena, Bratislava, 1984), zomrel vo vianočnom čase 27. decembra 1820 v Sarvaši a z vďaky za jeho život i dielo ho slovenskí dolniaci pochovali medzi svojich.

V miestnej Slovenskej základnej škole, materskej škole a žiackom domove, ktorá v súčasnosti patrí k pýche Slovákov žijúcich v Maďarsku, si žiaci z vďaky k tomuto učencovi, vzdelancovi a národovcovi na Samuela Tešedíka  pri rôznych výročiach spomínajú, píšu o jeho odkaze súťažné eseje. Pričom priamo na budove školy je osadená pamätná doska ďalšieho veľkého Slováka, ktorý na čas spojil svoj život so Sarvašom – Gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý v sarvšaskom evanjelickom lýceu aj maturoval.

Pôsobenie

1767 domáci vychovávateľ, Bratislava
1767 krátky čas bol kaplánom v Sarvaši, potom pol roka kazateľom na panstve v Šuranoch
1768 evanjelický farár na fare Mateja Markoviča, Sarvaš
1779 – 1806 založil a viedol Praktický poľnohospodársko-priemyslový ústav, Sarvaš
1781 člen Kráľovskej školskej komisie v Bratislave, tiež dekan, teda školský inšpektor v Békešskej stolici.

Pocty

V Maďarsku sú po ňom nazvané školy i múzeá. Tessedik Sámuel je pojem, jeho busta nechýba v žiadnom kompletnejšom panteóne maďarských mysliteľov. Folklórny súbor Slovákov v juhomaďarskom Sarvaši nesie jeho meno.

Ocenenie

Prácu Samuela Tešedíka ocenil cisár Jozef II. Zlatou medailou.

Tvorba

1778 Knižečka k čítaní a k prvním začátkům školských dítek (ak nerátame Doležalovu Abecedu, bola to vôbec prvá slovenská detská kniha)
1781 Pokyny pre dekanov čiže školské pripomienky (editor reči J. A. Komenského, ktorú predniesol v roku 1650 v Šarišskom Potoku – Oratio de cultura ingeniorum))
1784 Uhorský roľník, čo je a čím by mohol byť (Der Landmann in Ungarn, was er ist und was er sein könnte)
1791 Dvanásť paragrafov o uhorskom školstve

 

Na titulnej fotografii:

Medaila k Cene Samuela Tešedíka.

Na snímkach vo fotogalérii:

Samuel Tešedík na maľbe neznámeho autora.

Pamätník Samuelovi Tešedíkovi v Sarvaši.