V Novom Sade jubiluje "Šafárik", jeden z najstarších spolkov vo Vojvodine slávi 100 rokov!

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu si v týchto dňoch pripomína významné jubileum – jeden z najstarších kultúrnych spolkov Slovákov vo Vojvodine oslavuje vzácnu storočnicu!  V čase, keď pandémia koronavírusu COVID-19 čoraz viac sužuje aj Srbsko, a teda znemožňuje sociálny kontakt, naši krajania si pripomienku jubilea jednej z kľúčových kultúrnych ustanovizní na miestnej a regionálnej úrovni poctia, ako o tom informuje pani Vierka Marčoková Cerovská, predsedníčka SKC P. J. Šafárik,  starostlivo pripravovanou monografickou publikáciou.

Prirodzene,  len čo publikácia zrodí svetlo sveta a dostane sa k čitateľom a priaznivcom či podporovateľom SKC P. J. Šafárik, dáme o nej záujemcom vedieť aj na webe ÚSŽZ. Nateraz aspoň základné informácie o oslávencovi.

 

Z minulosti a súčasnosti SKC P. J.  Šafárika

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika z Nového Sadu bolo založené roku 1920 ako Československá beseda Šafárik. Spolok si zvolil meno národného buditeľa, historika a jazykovedca Pavla Jozefa Šafárika, ktorý 14 rokov pôsobil v Novom Sade (1819 – 1833) a bol prvým riaditeľom Srbského pravoslávneho gymnázia (dnes Zmaj-Jovovo gymnázium). Československá beseda pri vzniku počítala 78 členov a vlastnila knižnicu s vyše 100 knihami. Spolková miestnosť sa nachádzala v Ulici Železničnej č. 73 (v hostinci Jána Naďa), kde už vtedy Slováci a Česi v čele s Dr. Ľudovítom Mičátkom usporadúvali tanečné zábavy, schôdzky, prednášky a divadelné večierky.

Tradícia ich organizovania a zoskupovania vždy veľkého počtu Slovákov sa zachovala podnes ibaže spolok postupom času menil názvy – v roku 1948 bol pomenovaný ako Slovenský kultúrno-umelecký spolok (registrácia spolku bola v roku 1950) a v roku 2010 premenovaný na Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika. Priestory starej fary SEVAC v Novom Sade (ulica Vuka Karadžića 2a) mu boli sprístupnené na používanie v 30. rokoch minulého storočia. Sústavné nadväzovanie na spolkovú činnosť a kontinuálna práca spolku svedčí o tom, že dnešný spolok Šafárik patrí medzi najstaršie spolky vo Vojvodine.

Na začiatku pracovala folklórna a divadelná zložka. Ako prví režiséri tu pôsobili Jaroslav Koday a Jozef Kardoš. Táto odbočka začala sústavnejšie pracovať po príchode Michala Benku (1951) a Juraja Miškovica (1953) a svoje zlaté časy dožila v 80. rokoch minulého storočia, keď tu pôsobila profesionálna herečka Gabriela Dudková. Ako režisér dospelého a detského divadla tu dlhé roky pôsobil Samuel Medveď a dnes predstavenia režíruje Rastislavov Zorňan. Detskú divadelnú sekciu umelecky vedie Anna Kovárová. Divadelná sekcia sa pravidelne zúčastňuje na divadelných prehliadkach DIDA a PSDS, pokým detská skupina účasť berie aj na prehliadke 3xĎ v Starej Pazove.

Prvý zájazd absolvovala tanečná skupina v roku 1950 k Jadranskému moru. Odvtedy sa spolok predstavil v mnohých krajinách (Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko, Turecko, Nemecko, Chorvátsko, Česko, Čierna Hora, Poľsko) a najčastejšie vystupovali na Slovensku (Folklórny festival Východná, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve a i.). Po celý čas sa zúčastňovali na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci, na folklórnom festivale Slovákov vo Vojvodine s názvom Tancuj, tancuj… a za posledných desať rokov tanečná skupina postúpila aj na celoštátne folklórne festivaly v Srbsku.

S tanečnou zložkou pracovali Zuzana Korošová, Štefan Králik, Štefan Čáni, Karol Lačok, Zuzana Imbronovićová, Milan Hvižďák, Igor Kovačovič, Miodrag Cvetković-Banjac, Tatiana Kriváková, Darko Relić, Jaroslav Srnka, Ján Slávik a v súčasnosti choreografom a vedúcim folklórnej zložky skupiny je Ivan Slávik. Orchester vedie Tatiana Jašková a korepetítorom je dlhé roky Jaroslav Lačok.

V centre pôsobí aj ženská, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina, miešaný spevácky zbor, Komorný zbor Agapé a sóloví speváci. V minulosti spevácke skupiny viedli Juraj Ferík, Ľudmila Berediová-Stupavská, Anna Crveniová, Kvetoslava Benková a Pavel Matúch. Vyše desať rokov umeleckým vedúcim speváckych skupín, sólových spevákov a orchestra bol Janko Zorjan, pokým od roku 2007 chlapčenskú spevácku skupinu viedla a nacvičovala Marína Kováčová. Dievčenskú skupinu okrem Janka Zorjana nacvičovali aj Olivéra Gabríniová a Katarína Mosnáková a Komorný zbor Agapé viedla Milina Sklabinská.

Dnes SKC združuje viac než 300 členov, novosadských Slovákov, ale i  milovníkov slovenského umenia a kultúry aj z iných slovenských osád, ktorí do Nového Sadu prišli študovať alebo za prácou. Práve oni so sebou priniesli a prinášajú dodnes kúsok svojho prostredia, nejakú iskričku z nárečia, zo zvykov, tance i piesne, a to je to, čo v konečnom dôsledku práci tohto spolku dáva tú skutočne vojvodinsko-slovenskú pečať. Na práci spolku sa aktívne podieľajú aj príslušníci iných národov žijúcich vo Vojvodine, ktorí sa sem prídu pobaviť a často sa stane, že ich dobré ovzdušie natrvalo zláka. Časom sa naučia nielen tancovať a spievať, ale po slovensky aj hovoriť.

Všetko to patrí do pestrej šafárikovskej záhrady, ktorá rastie, zreje a prináša zdravé plody v podobe cien, uznaní, zájazdov, koncertov, ciest – slovom úspechov. Takáto pestrá, rozmanitá a bohatá činnosť dnešného Šafárika tesne nadväzuje na minulosť a na tých Slovákov, ktorí vedomí svojho poslania svojou svedomitou prácou položili základy toho, čo v Novom Sade dodnes žije: slovenčine, tradícii, šafárikovcom takí akí sú, rozhľadení, vytrvalí, chtiví…

 

ZDROJ: Katarína Mosnáková Bagľašová, 2015

 

VIAC O HISTÓRII A SÚČASNOSTI

SLOVENSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA

SLOVÁKOV V NOVOM SADE:

http://slovackizavod.org.rs/narodna-kultura/kulturno-umetnicka-drustva/2834

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1640/v-novom-sade-jubiluje-safarik–jeden-z-najstarsich-spolkov-vo-vojvodine

 

Uverejnené: 11. 11. 2020