V zdraví a odhodlaní zveľaďujme úspešne náš osobný, rodinný i krajanský život v roku 2018!

Rok 2017 sa s nami pomaly lúči a my bilancujeme náš celoročný osobný, rodinný i profesijný život. Pred nami sa zažína nový rok 2018, od ktorého si obvykle sľubujeme, že nás zasa posunie bližšie k naplneniu realizácií našich súkromných a spoločenských predstáv a ambícií. Na prelome rokov 2017/2018 a v predvečer oddávna uctievaných osláv zimného slnovratu a kresťanských sviatkov narodenia Ježiša Krista, mi dovoľte, milí rodáci, krajania a priatelia Slovenska, aby som Vás v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i v mene svojom srdečne pozdravil a poďakoval za Váš celoročný vklad do uchovávania, prezentovania i rozvíjania slovenskosti v oblasti jazyka a vzdelávania, duchovnej a svetskej kultúry, vydavateľských sktivít i médií, ktorými obohacujete trezor slovenského národného bohatstva v prostredíach vášho pôsobenia.

Osobitne sa mi žiada vyzdvihnúť tie aktivity, ktoré v domovských krajinách i vo vzťahu k materskému Slovensku v roku 2017 cieľavedome smerovali k posilňovaniu slovenskej spolupatričnosti a prispievali tak k masovejšej a intenzívnejšej zomknutosti i zoceľovaniu našich komunít vo svojich domovských krajinách a na celom svete. V predvečer konca roka 2017 Vám všetkým želám šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole (podľa možnosti) v kruhu najbližších, a zároveň veľa zdravia a úspechov  v novom roku 2018. Takto opätujem Vaše početné a pestré vianočné vinše a novoročné pozdravy z celého sveta, ktoré ste zaslali úradu a úprimne za ne ďakujem.

Pred sebou máme rok 2018 so stigmatizovanou osmičkou na konci, ktorá indikuje (niektoré) osudové míľníky v novodobom životopise nášho národa a štátu. V prvom rade je to 25 rokov existencie demokratickej Slovenskej republiky, ktorá vznikla civilizovaným a ústavným rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1. januára 1993. Slovensko dokázalo v priebehu tohto štvrťstoročia zmaturovať pri riadení svojich vnútorných záležitostí a obhájiť získaný diplom samostatnosti i na medzinárodnej scéne. Slovenský krajanský svet na všetkých svetadieloch, hoci v ňom prevládajú rôzne názorové prúdy, má na tomto vzraste tiež svoj výrazný reprezentatívny podiel.

Budúci rok si pripomenieme aj 100. výročie vzniku Československej republiky, v rámci ktorej sa po I. svetovej vojne v roku 1918 začala kryštalitovať súčasná slovenská štátnosť v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Dodnes v niektorých krajinách pretrvávajú československé krajanské spolky a združenia, ktoré prispievajú k prezentácii našich zvykov a tradícií v domovských krajinách i na Slovensku, za čo im patrí poďakovanie. Každého z nás môže len tešiť, že slovensko-české vzťahy sú dnes nadštandardné, čo je obom štátom i národom vrátane krajanov na osoh. Materializuje sa tak aj históriou overená pravda, podľa ktorej je dobré né mať pozitívne vzťahy so vzdialenými krajinami, ale vynikajúce je mať dobré vzťahy so susednými štátmi.

V roku 2018 si v krajanskom svete pripomenieme aj 300 rokov od príchodu Slovákov do Békešskej Čaby v juhovýchodnom Maďarsku, ktorá je považovaná za matku „dolnozemských Slovákov“, keďže neskôr Slováci odtiaľ osídľovali najmä dnešnú srbskú Vojvodinu a usádzali sa aj v Rumunsku a inde. Békešská Čaba si 7. júla 2018 oslavami pripomenie príchod Slovákov a znovuosídľovanie týchto priestorov v roku 1718.

V roku 2018 sa, tradične ne prelome mesiacov október-november, uskutoční aj pravidelná Stála konferencia Slovenská  republika a Slováci žijúci v zahraničí, v rámci ktorej sa v dvojročných intervaloch hodnotia krajanské aktivity a vytyčujú ciele do budúcnosti. Základným zámerom ostáva hľadanie a nachádzanie prostriedkov na posilňovanie národného povedomia a spolupatričnosti Slovákov žijúcich v zahraničí.

A teraz mi dovoľte upriamiť sa na bilancovanie ostatného štvrťroku 2017 a vyhliadky na úvod budúceho roka v ústavných a zákonných dimenziách zabezpečovania dvoch hlavných pôsobností v oblasti úradu – vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a rozdeľovanie dotácií na podporu krajanských aktivít; k tomu patrí tiež „inventár“ podujatí, na ktorých som mal česť zúčastniť sa, ako aj ďalšie radostné i iné udalosti, s ktorými je krajanský život spojený.  

V agende osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí sa tento štvrťrok mierne znížil počet predkladaných žiadostí, ktoré v rozhodujúcej väčšine prichádzajú od Slovákov zo Srbskej republiky a z Ukrajiny. ÚSŽZ, v súlade so slovenskou legislatívou, vyvíja kroky s cieľom urýchliť procedúru spracovávania žiadostí o vydanie osvedčenia vo vzťahu k Slovákom žijúcim na Ukrajine. Možno len poznamenať, že držitelia osvedčení majú možnosť získať na území Slovenskej republiky prechodný pobyt a vo väzbe na to aj vykonávanie zamestnania.

Tento štvrťrok bol obdobím (1.10.-30.11.2017)  prijímania žiadostí krajanských subjektovpodporu ich aktivít v dimenziách zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Podľa predbežného sumáru bolo za vyššie uvedené obdobie zaslaných žiadosti o podporu takmer 800 projektov v požadovanej sume 3,5 milióna EUR (rozpočtový rámec na rok 2018 je opäť na úrovni 1 milióna EUR). Pri rozhodovaní o podpore projektov bude ÚSŽZ postupovať štandardným spôsobom vrátane požiadania veľvyslanectiev a konzulátov Slovenskej republiky v príslušných krajinách, aby sa vyjadrili k predloženým žiadostiam. Následne subdotačné komisie (školstvo, kultúra, informovanosť a médiá) predložia návrhy dotačnej komisii a napokon predsedovi ÚSŽZ na ich konečné schválenie. Z časového hľadiska možno realisticky predpokladať, že (podobne ako v roku 2017) proces rozhodovania o ne/podpore projektov bude ukončený v prvej dekáde marca 2018, čím bude možné spustiť aj proces prípravy a podpisovania zmlúv, aby sa mohli prostriedky dostať k realizátorovi krajanského projektu.

V procese posudzovania a rozhodovania o podpore projektov sa opäť bude dôsledne prihliadať na to, ako jednotlivé subjekty vyúčtovali predchádzajúce projekty. Chcem veriť, že transparentný proces rozhodovania o podpore (prioritných) projektov v rámci (reálnych) prostriedkov aj v duchu záverov Komisie expertov (8.12.2017) v Bratislave, bude viesť k naplňovaniu štátnej politiky Slovenskej republiky s cieľom vyváženej krajanskej podpory z hľadiska zemepisného, žánrového i generačného a prispeje k posilňovaniu jednoty krajanov v domovských krajinách a tiež vo vzťahu k materskému Slovensku.

Aj v ostanom štvrťroku 2017 sme si pripomenuli niektoré historické jubileá i čerstvejšie výročia. K prvým patrí 500 rokov Reformácie, ktorá výrazne poznamenala kresťanský svet a pripomína si ju evanjelická cirkev na znak toho, že (31. októbra 1517) dr. Martin Luther (10.11.1483-18.02.1546) nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu, pribil na dvere chrámu Božieho v nemeckom Wittenbergu 95 výpovedí proti niektorým praktikám vtedajšej katolíckej cirkvi (napr. proti predávaniu odpustkov). Predseda ÚSŽZ sa zúčastnil v Srbskej republike na celovojvodinských oslavách reformácie v banátskej Padine. V zaplnenom kostole poďakoval veriacim i duchovnstvu za to, že prostredníctvom jazyka, kresťanských obradov a slovenských tradícií prispievajú k udržiavaniu slovenského duchovného života vo Vojvodine, kam prví Slováci prišli v polovici XVIII. storočia. Zároveň vyjadril nádej i presvedčenie, že aj v globalizovanom svete cirkev bude naďalej zohrávať svoju úlohu pri udržiavaní slovenskosti vo vojvodinskom prostredí. Biskupovi Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Samuelovi Vrbovskému odovzdal Pamätnú medailu ÚSŽZ „pri príležitosti 500. výročia reformácie za udržiavanie a zveľaďovanie náboženského života a celoživotný prínos v oblasti zachovávania národnostných hodnôt a slovenskej identity Slovákov žijúcich v Srbsku.“

K tým čerstvejším patria okrúhle výročia vzniku kolektívov alebo narodeninové výročia jednotlivcov, ktoré sme si pripomenuli v tomto štvrťroku. Hodno vzdať úctu a rešpekt všetkým, ktorí si tieto jubileá pripomenuli nielen v tomto štvrťroku, ale aj v tomto roku, lebo kolektívne alebo individuálne vo svojich prostrediach ťahajú dopredu slovenskosť.

Predseda ÚSŽZ sa v Novej Belej na Severnom Spiši v Poľsku zúčastnil (16.-17.12.2017) na pripomenutí si 70. výročia založenia Spolku Slovákov v Poľsku. Slováci v Poľsku, ku ktorým sa podľa ostatného sčítania obyvateľstva v Poľsku v roku 2011 prihlásilo 3 240 Slovákov a Spolok Slovákov v Poľsku ich odhaduje na približne 12 000, prešli najmä v minulom storočí dvoch svetových vojen zložitým obdobím zmien. Vďaka záujmu i obetavosti Slovákov na lokálnej a regionálnej úrovni i podpore Slovenskej republiky v súčinnosti s orgánmi Poľskej republiky, sa darí slovenskosť udržiavať v oblasti vzdelávania, duchovnej i svetskej kultúry, vydavateľskej činnosti i v oblasti médií. Ján Varšo pri tejto príležitosti odovzdal do rúk generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa Pamätnú medailu ÚSŽZ za „zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti vzdelávania, zachovávania a rozvíjania slovenských kultúrnych tradícií a publicistickej činnosti“ v Poľsku. Spolok Slovákov v Poľsku zasa udelil ÚSŽZ zlatú medailu za podporu Slovenska.

Jubileum 60. výročia založenia Ľudových novín v Maďarsku oslavovali sympóziom  v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (4.10.2017) Nezisková verejnoprospešná s.r.o. SlovakUm a redakcia Ľudových novín. V Deň slovenských novinárov v Maďarsku sa k blahoželaniu pripojil aj ÚSŽZ. Ľudové noviny spolu s vojvodinským Hlasom ľudu patria medzi dva nepretržite vychádzajúce slovenské krajanské týždenníky vo svete. V súčasnosti je dôležité, aby tlačené a elektronické médiá vyvážene pôsobili pri plnení zásadných úloh v oblasti posilňovania národnej spolupatričnosti, informovania o základných hodnotách slovenskosti v jednotlivých krajinách i vo svete a o zachovávaní kontinuálnych stôp pre súčasnú a aj nasledujúce generácie. Nie je to ľahká dilema, lebo pomedzi elektronické a mobilne prchavé, hoci vysoko aktuálne informácie, ktoré sú našimi novodobými každodennými sprievodcami, nám často preteká podstata, ktorá je v nich dosť zložito zakuklená. Predsa len je trocha zložitejšie v písomnej podobe sa zamyslieť nad súvislosťami v dejinnom kontexte, aby sme vedeli odkiaľ ideme (naše korene), kde sa nachádzame (povinnosť voči súčasníkom) a kam kráčame (zodpovednosť pred budúcimi generáciami). Ako v prípade knižnej literatúry, tak aj v oblasti tlačených médií možno len konštatovať, že ich historická zásluhovosť sa borí s konkurenciou stále silnejúcich elektronických médií, čo predstavuje výzvu z hľadiska udržiavania si a získavania priaznivcov.

Vojvodinský insitný maliar z Padiny Ján Bačúr, ktorý patrí medzi stálice kovačickej/padinskej insitnej tvorby a pokračovateľov zakladateľov kovačickej insity, oslávil 22. októbra 2017 v kruhu svojej rodiny a priateľov jubilejných 80 rokov života. Vo svojej tvorbe zobrazuje život ľudí v jeho rodnej obci Padina, ktorá sa hrdí tým, že je „najslovenskejšou obcou“ vo Vojvodine, kde sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 2012 k slovenskej národnosti prihlásilo 5 276 obyvateľov z ich celkového počtu 5. 531. Jánovi Bačúrovi, ktorý doteraz namaľoval 2 750 obrazov najmä z jeho rodnej Padiny, zorganizovali v blízkej Kovačici súkromná galéria „Babka“ a miestna Obecná galéria výstavu jeho diel a predseda ÚSŽZ mu odovzdal Pamätnú medailu úradu za prínos pre národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti umenia.

Predseda ÚSŽZ odovzdal pamätnú medailu úradu aj Danielovi Compagnonovi (10.10.1947, Meudon, Francúzsko) k jeho 70. narodeninám za "zásluhy o upevňovanie kultúrnej identity Slovákov v zahraničí, za jeho osobný prínos k uchovaniu tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a jej popularizácii vo Francúzsku." Jubilant sa pri manželke slovenského rodu naučil po slovensky a stal sa vytrvalým pestovateľom i propagátorom slovenskej kultúry vo Francúzsku i vo svete – patrí medzi málo Francúzov a neveľa Slovákov, čo majstrovský ovládajú hru na fujare.  Predseda ÚSŽZ mu medailu odovzdal (25.11.2017) v Kultúrnom dome v Bagneux pri Paríži na galakoncerte na počesť 65. výročia založenia Folklórnej skupiny "Nádeje", ktorej je D. Compagnon dlhodobo vedúcim. V programe s názvom Nádeje si štrngajú na Východe  jubilanta prišli so svojimi vystúpeniami pozdraviť aj partnerské folklórne súbory zo Slovenska – Mostár z Brezna a Chemlon z Humenného, ďalej súbor Sokol z Paríža (prezentoval český a moravský folklór) a z Paríža tiež detská folklórna skupina Margarétka so slovenským repertoárom. Na podujatí, ktoré organizovalo Združenia rodákov a priateľov Českých krajín a Slovenska zúčastnila primátorka mesta Bagneux Marie-Hélène Amiable. V každom prípade –  "Joyeux anniversaire Cher Monsieur Compagnon ".

V tomto štvrťroku aj Andrej Rozman, slovinský univerzitný profesor na Univerzite v Ľubľane, oslávil (11.10.2017) sedemdesiate narodeniny, ktoré boli spojené s krstom knihy „Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani“. Hoci (skromná) slovenská komunita v Slovinsku nemá zastrešujúci spolok, v Ľjubľani sa vyníma práve 70-ročné pôsobenie slovakistiky, ktorú na Univerzitu v Ľubľani v rámci jej Filozofickej fakulty zaviedol v roku 1947 Viktor Smolej. Andrej Rozman, ktorý v roku 1974 ukončil FF UK v Bratislave v odbore slovenčina a ruština, je jeho pokračovateľom.

Na druhej strane predseda ÚSŽZ prevzal (5.10.2017) v TrnavePamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana“ z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja za „zásluhy pri dlhodobom presadzovaní kresťanských a národných tradícií na Slovensku.“ Udelenie medaily vníma ÚSŽZ v kontexte spolupráce so samosprávami, ktoré prispievajú k posilňovaniu väzieb krajanov so Slovenskom. Som veľmi rád, že mnohé naše obce, mestá a územné samosprávy majú vzťahy s „krajanskými“ partnermi v zahraničí a ešte viac teší, keď sa tieto vzťahy zmysluplne napĺňajú výmennými návštevami ich predstaviteľov, kultúrnych súborov, športovcov, väzbami na duchovnej úrovni a pod. Je dobré, že dnes už nie je zriedkavosťou, keď na významných krajanských podujatiach v zahraničí sa prezentujú subjekty zo Slovenska a na Slovensku zasa zástupcovia krajanov. Navzájom nás to obohacuje, približuje k sebe a v konečnom dôsledku aj spája.

Žiaľ život nám neprináša len medaily a úspechy, z ktorých sa tešíme, ale aj smutné udalosti. Začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých, keď si Slováci si spomínajú na svojich milovaných, ktorí už nie sú medzi nami. V tejto súvislosti treba vyjadriť úprimnú sústrasť tým, od ktorých odišli do večnosti ich milovaní príbuzní, priatelia a tiež nositelia slovenskosti. Tieto strany sú bolestné, ale zároveň zaväzujúce ich následníkov, aby udržiavali ich odkaz pre budúce generácie. V tejto súvislosti chcem zmieniť aspoň dve osobnosti, ktoré som mal možnosť počas svojho pôsobenia na ÚSŽZ spoznať. Nadšeného zberateľa domáckych a poľnohospodárskych nástrojov, ktoré mapovali život Slovákov v  poľskej Nedece – Jozefa Ivančáka a John Gregory Ducha, dlhoročného spolupredsedu Festivalu slovenského dedičstva v americkom New Jersey. Obaja nás navždy opustili v tomto štvrťroku 2017.

Jozef Ivančák z Miestnej skupiny Spolku Slovákov v spišskej obci Nedeca navždy opustil (16.10.2017) poľský a náš krajanský slovenský svet vo veku 86 rokov. Živo si spomínam, ako sme v sprievode našich slovenských priateľov zo Spolku Slovákov v Poľsku navštívili (18.4.2016) jeho bohatú a pestrú zbierku historických poľnohospodárskych a v domácnosti potrebných nástrojov, ktoré na poli, v stodolách i vo vnútri domu napomáhali pri zabezpečovaní potrieb života obyvateľstva. Tento pozitívnu energiu vyžarujúci, vtedy „85-ročný mladík“, vyvíjal chvályhodné úsilie, aby v autentickej podobe zanechal pre ďalšie generácie bohaté etnografické svedectvo doby zo slovenského prostredia v Nedeci. Rodine úprimnú sústrasť a chvála Jozefovi Ivančákovi za jeho „krajanský rodinný skanzem“ – nech sa naveky zachová jeho pamiatka.

Smutná správa spoza oceána prišla 8. októbra 2017, keď nás opustil John Gregory Duch, ktorý bol spolu s  pani Ninou Holou dlhoročným spolupredsedom Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, hoci kvôli zdravotnému stavu sa tento rok na podujatí už nemohol zúčastniť. Stretli sme sa (1.12.2015) v New Jersey počas mojej návštevy krajanov v USA a s ním, ako aj s ďalšími angažovanými Slovákmi zo Slovenskej ligy v Amerike sme hovorili o tradíciách, udržaní a perspektívach Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Už desaťročia patrí k najvýznamnejším a najnavštevovanejším krajanským podujatiam, na ktorých sa prezentuje slovenskosť, podporuje kultúrna identita, duchovné dedičstvo i spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zámorí. John bol jeho neodmysliteľnou a imanentnou súčasťou. Na tomto mieste vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine: „Nech Jeho duša odpočíva v pokoji“ – „May Your Soul, John, Rest in Peace“.

 

X                                X                                 X

 

Z ďalších aktivít v poslednom štvrťroku 2017, ktoré prispievajú k posilňovaniu spolupatričnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, patria tie, ktorými sa budujú mosty medzi našimi krajanmi a materskou Slovenskou republikou a ktoré ÚSŽZ aj podporil.

V tomto štvrťroku sa v Bratislave uskutočnilo (5.12.2017) už III. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka. Rada je poradným a konzultačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity ÚSŽZ. Rada prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2017 vrátane ich podpory zo strany Slovenskej republiky, ďalej situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom. Boli prediskutované aj už v tomto štvrťročnom sumári zmienené ťažiskové krajanské podujatia v roku 2018 s možnou účasťou predstaviteľov zo Slovenskej republiky.

V závere roka sa uskutočnilo aj stretnutie krajanských expertov v Bratislave (8.12.2017), ktoré organizovali Svetové združenie Slovákov v zahraničí spolu s ÚSŽZ s cieľom neformálne si vymeniť názory na strategické smerovanie krajanskej štátnej politiky z hľadiska plnenie vládnej krajanskej koncepcie na roky 2016-2020 a tiež záverov stálej krajanskej konferencie z roku 2016. Verím, že predstavuje impulz pre krajanské spolky i ÚSŽZ pre plnenie ťažiskových úloh v jednotlivých zemepisných oblastiach a žánroch v dimenziách Ústavy a zákonov Slovenskej republiky pri posilňovaní národného povedomia a krajanskej súdržnosti v rámci disponibilných zdrojov a prostriedkov.

Predseda ÚSŽZ (10.11.2017) v Liptovskom Mikuláši pozdravil delegátov a hostí Valného zhromaždenia Matice slovenskej, na ktorom bol za nového predsedu slovenských matičiarov zvolený (na štvorročné obdobie) Marián Gešper (advokát z Košíc a doterajší druhý podpredseda Matice slovenskej) a v tejto funkcii nahradil Mariána Tkáča. Matica slovenská patrí medzi prirodzených partnerov ÚSŽZ, keďže vyvíja aktivity na poli posilňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov s ťažiskom na Slovensku aj prostredníctvom 33 oblastných stredísk. Predseda ÚSŽZ ocenil účasť matičiarov na hlavných spoločenských podujatiach našich krajanov doma i v zahraničí a zmienil aj hlavné kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré organizuje ÚSŽZ na Slovensku (Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve, Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach a ďalšie), na ktorých je prítomnosť matičiarov vždy srdečne vítaná.

V budove bratislavskej Incheby sa konal (9.-12.11.2017) 25. ročník medzinárodného knižného veľtrhuBibliotéka“, na ktorom sa prezentujú aj slovenské krajanské vydavateľstvá. Tradične otvorili svoj spoločný stánok dolnozemskí Slováci, tentoraz boli zastúpení zo štyroch štátov – Chorvátska, Maďarska (SlovakUm, vydavateľstvo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku), Rumunska (Vydavateľstvo Ivan Krasko z Nadlaku) a Srbska (Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca) a svoj stánok mal aj Spolok Slovákov v Poľsku. Knihy, v umeleckom stvárnení (v rôznych literárnych podobách) skutočných i neuveriteľných príbehov, ako aj ich tvorcovia, patria medzi tradičných šíriteľov jazyka a vzdelanosti národa. Sú pretrvávajúcim nosičom jeho svetských i duchovných tradícií a zvykov, svedkom jeho úspechov i tragédií, ktoré odrážajú prežívanie národa i samotného človeka v pestrých udalostiach poznačených priestorom a časom. Historická zásluhovosť klasickej knihy čelí stále silnejúcemu náporu elektronických informačných médií, čo predstavuje výzvu z hľadiska udržiavania si a získavania svojich priaznivcov.

ÚSŽZ prispel podporou krajanskej prezentácii v Banskej Bystrici na oslavách 25. výročia založenia Univerzity Mateja Bela a 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty, v rámci ktorých vystúpili (3.10.2017) aj Komorný zborZvony“ a „Orchestrík“ Základnej školy Jána Kollára zo Selenče pod vedením vo Vojvodine renomovaného „hudobného univerzála“ Juraja Sudiho. Komorný zbor i mladí hudobníci mali možnosť predstaviť svoje umenie v materskej Slovenskej republike aj vďaka tomu, že UMB v B. Bystrici pokryla ich pobytové náklady a ÚSŽZ prispel na dopravu. Je to pozitívny príklad (finančného) zainteresovania slovenského subjektu na účasti krajanského subjektu na Slovensku.

Predseda ÚSŽZ sa zúčastnil (24.11.2017) v Slovenskom dome v Prahe na 20. ročníku vyhlásenia Ceny Mateja Hrebendu, ktorú organizuje Obec Slovákov v Čechách. Tohtoročné ceny „za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi ČR a SR“ získali ceny Naďa Vokušová (novinárka a predsedníčka Slovensko-českého klubu v Českej republike) a Čestmír Komárek (propagátor slovenského folklóru v rámci Vojenského umeleckého súboru Jánošík a tiež FS Ondráš). Občianske združenie Obec Slovákov v Českej republike od svojho vzniku v roku 1992 sa zameriava na podporu slovenského národného povedomia krajanov a pestovanie vzájomnosti Čechov a Slovákov. Od roku 1997 Obec každoročne udeľuje Cenu Mateja Hrebendu (z radov osobností zo Slovenskej republiky a Českej republiky) za význam a dosah pre rozvoj dobrých vzťahov Slovákov a Čechov. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo kultúry ČR, Keramika Randušková a Slovenský dom v Prahe. Matej Hrebenda (* 10.03.1796, Rimavská Píla – † 16.03.1880, Hnúšťa-Hačava) sa do slovenskej histórie zapísal ako popredný šíriteľ slovenských a českých kníh.

Predseda ÚSŽZ počas svojich pobytov v Srbskej republike navštívil v Kovačici (23.10.2017) Základnú školu Mladých pokolení a Gymnázium Mihajla Pupina, v Novom Sade (30.10.2017) Katedru slovakistiky na miestnej Univerzite a v Báčskom Petrovci Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára. V rámci programu sa  stretol sa aj s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a predsedom Matice slovenskej v Srbsku. Zoznámil sa s úsilím školských a národnostných inštitúcií o udržiavanie slovenskosti v období, keď dochádza k pomerne veľkému odchodu Slovákov za štúdiom i za prácou predovšetkým na Slovensko. Slovenská republika bude naďalej podporovať tieto inštitúcie na základe ich žiadostí v súlade so svojimi možnosťami a v rámci medzinárodne platných štandardov v synergii s podporou, ktorú poskytujú miestne, regionálne i celoštátne orgány Srbska s cieľom udržiavať slovenskosť na úrovni základného, stredného i vysokého školstva.

Predseda ÚSŽZ sa v maďarskom mestečku Ráckeve zúčastnil (30.11.2017) v Múzeu Árpáda na vernisáži národopisnej výstavyOvčiari-valasi: remeslo a kultúra“, ktorú spoluorganizujú Ovčiarske múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Možno len oceniť, že vďaka novým formám medzinárodnej spolupráce po prvý raz v novodobej histórii sa predmety spojené s tradičnými formami pastierstva v podobe kompletnej zbierky dostali  za hranice Slovenska. V maďarských Mlynkoch (1.12.2017) a v chorvátskom Osijeku (9.12.2017) predseda ÚSŽZ mal česť zúčastniť sa na adventných podujatiach, ktoré dýchali predvianočnou atmosférou. Na nich sa tiež zúčastňujú predstavitelia miestnych alebo aj regionálnych a celoštátnych orgánov štátnej správy, čím demonštrujú rešpekt a úctu k slovenskej menšine a zároveň tak podporujú harmonické spolužitie medzi väčšinovým a menšinovým obyvateľstvom. Veľmi potešiteľné sú ich slová o tom, že slovenská menšina svojimi aktivitami prispieva k obohacovaniu života v domovskom štáte.

V priebehu mesiacov august-september-október Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s krajanskými organizáciami a za finančnej podpory ÚSŽZ zabezpečilo distribúciu takmer 6 000 učebníc (šlabikáre, čítanky a učebnice slovenského jazyka) pre krajanské školské zariadenia v 12 krajinách (Anglicko, Cyprus, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina a USA) na podporu výučby slovenského jazyka/v slovenskom jazyku. Je to malý vklad pre žiakov školských zariadení za ich záujem a úsilie o výučbu slovenského jazyka a v slovenskom jazyku (popri ich povinnej školskej dochádzke) v domovskej krajine.

 

X                           X                              X

 

Verím, že aj v roku 2018 bude pokračovať konštruktívna spolupráca trojuholníka „krajanská inštitúcia – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – posilňovanie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí“ s cieľom prispieť k väčšej zomknutosti našich krajanov v domovských štátoch a po celom svete.

Na materskej pôde nás na jeseň 2018 očakáva krajanská konferencia, ktorá bude (verím, že realisticky) hodnotiť plnenie záverov z ostatného snemovania v Bratislave (28.-29.10.2016) a vytýči krajanské méty na ďalšie dvojročné obdobie. Verím, že rámcové závery Expertnej komisie, ktorú v Bratislave (8.12.2017) zorganizovali Svetové združenie Slovákov v zahraničí spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predstavujú dobrý základ pre ďalšie realistické investovanie prostriedkov Slovenskej republiky do projektov krajanských komunít.

Na slovenskej pôde sme už koncom tohto roku začali s prípravami na naše každoročné podujatia, ktorých ÚSŽZ je (spolu)organizátorom. Na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve (7.-9.7.2018) sa v rámci XL. ročníka „Krajanskej nedele“ budú prezentovať krajanské súbory v detvianskom amfiteátri s choreografiou na tému „Čas plných komôr“. Na V. ročníku Krajanského dvora zasa sa predpokladá ponuka gastronomických špecialít z Dolnej zeme, ale aj iných slovenských prostredí vo svete. Atmosféra humna, zvonice, domčekov a pódia už neodmysliteľne  dotvára kolorit krajanského dvora, na ktorom majú svoje miesto aj ukážky z umeleckej či remeselnej výroby potomkov našich predkov, ktorí v rôznych historických obdobiach a za rozmanitých okolností odišli z vlasti, napriek tomu však zostávajú našimi. Počas slávností, ale aj po nich sa ráta aj s výstavou umeleckého či ľudového výtvarného umenia v budove Mestského úradu v Detve, ktorá by po tohtoročnej (verím, že úspešnej premiére výstavy obrazov vojvodinského umelca Michala Ďurovku) mala byť obohatením slávností.

V posledný júnový víkend sa uskutoční „juniorka“ Krajanskej nedele, už XXII. ročníkJužnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostív Dulovciach pri Komárne, ktoré organizujú miestny Obecný úrad a ÚSŽZ. Každoročne sa na podujatí s neoceniteľným významom v pestovaní tradícií v prostredí detí a mládeže zúčastňuje viac ako 200 folkloristov. Slávnosti poskytujú príležitosť na prezentáciu folklóru zo slovenského zahraničia a skrze ľudovú kultúru prirodzeným spôsobom pestujú v povedomí mladej generácie vzťah k slovenskej kultúre a slovenskosti vôbec. ÚSŽZ podporuje účasť krajanských folklórnych súborov v Dulovciach nielen preto, aby ocenil a motivoval deti a mládež v krajanských folklórnych aktivitách, ale nadväzujúcimi krátkodobými poznávacími pobytmi na Slovensku im umožnil okúsiť aj atmosféru života u nás. Mladí si formujú vzťah k materskému Slovensku, veľmi si to pochvaľujú a pri stretnutiach s nimi v domovských krajinách si na zážitky aj pozitívne spomínajú.

ÚSŽZ tiež začal s prípravou krajanských detských a mládežníckych táborov na Slovensku, ktorých konanie v čase letných prázdnin nachádza svoje opodstatnenie i obľubu medzi žiakmi základných škôl po šírom krajanskom svete. Investícia vložená do týchto desaťdňových táborov prináša viacnásobný osoh. V prvom rade je ocenením úsilia žiakov venovať sa v domovskej krajine výučbe slovenčiny. Zároveň udržiava živý „zemepisný a jazykový“ kontakt so slovenskými reáliami. V neposlednom rade podporuje aj nadväzovanie priateľstiev a vzájomnú komunikáciu medzi mladými adeptmi slovenskosti z celého sveta. Verím, že potenciál a energia nabitá na Slovensku bude prinášať svoje ovocie v tom, že dnes ešte detská generácia sa bude zapájať do krajanského života v domovských krajinách a preberie štafetu od svojich predchodcov.

Aj v roku 2018 si v cyrilo-metodský deň štátneho sviatku Slovenskej republiky plánujeme (5.7.2018) pripomenúť Pamätný deň zahraničných Slovákov“ položením kytice kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Podvečer, na Hlavnom námestí v Bratislave, v rámci 43. ročníka „Kultúrneho leta a Hradných slávností“, plánujeme v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom po tretí raz pripraviť pre slovenskú verejnosť krajanský program. Jeho predchádzajúce dve prezentácie vzbudili pozornosť našej verejnosti a krajanské programy s dôrazom na folklór demonštrovali i dokumentovali, že tvoria súčasť slovenského kultúrneho bohatstva, ktoré je navyše okorenené o ľudové prvky krajanov z prostredí ich domovských krajín.

Stále širšiemu krajanskému zapojeniu sa tešíme aj v literárnej súťaži s medzinárodnou účasťouPrečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, ktorá bude mať v roku 2018 svoj XXVI. ročník a jej výsledky sú tradične vyhlasované v mesiaci jún v Nových Zámkoch. Súťaž sa uskutočňuje pod patronátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho pedagogického ústavu, na jej organizácii sa podieľajú aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a ÚSŽZ. Aj na budúci rok očakávame, že súťaž prispeje k rozvíjaniu systematického a hlbšieho záujmu žiakov v krajanských prostrediach o slovenčinu, šírenie jej ľubozvučnosti a výrazovej bohatosti. Aj vďaka významným udalostiam zo života Slovákov,  jubileám a pripomienkam života a diela popredných dejateľov nášho národa, sa prostredníctvom tvorivého úsilia žiakov formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní, prejavuje vzťah najmladšej generácie našich krajanov k slovenskému jazyku, kultúre i dianiu na Slovensku.

 

Šťastné a veselé vianočné sviatky v roku 2017

a úspešné vykročenie do nového roka 2018!

 

 

                                                                                                Ján Varšo

                                                                                          predseda ÚSŽZ

 

 

Bratislava 20. december 2017

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, sa aj v záverečnom štvrťroku 2017 zúčastnil na viacerých podnetných podujatiach organizovaných inštitúciami, organizáciami a spolkami našich krajanov. Takto sa prihováral publiku 30. novembra na vernisáži výstavy o ovčiarskych a valaských tradíciách a kultúre na Slovensku, ktorú pripravil Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Ovčiarske múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku, v maďarskom mestečku Ráckeve neďaleko Budapešti.