Vláda schválila Správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

Na svojej 58. schôdzi vláda Slovenskej republiky v stredu 24. augusta 2011 schválila Správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2010, aktualizácia výkonu štátnej politiky na rok 2011 a návrh programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012.

Správu, ktorú predkladal vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák, bola v poradí 18. bodom rokovania. Materiál, ktorý sa predkladal na základe § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol predmetom predbežného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády bol predložený bez rozporov. Správa pozostáva z troch častí.

V prvej časti hodnotí obdobie roka 2010 v zmysle návrhu programu štátnej politiky schválenej uznesením vlády č. 581 z 26. augusta 2009, ktorý zobrala na vedomie Národná rada SR. Správa neobsahuje len výpočet akcií, ale aj hodnotiacu časť, v ktorej poukazuje na splnené i nesplnené úlohy spolu s odporúčaniami na nasledujúce obdobie.

V druhej časti v nadväznosti na menovanie nového štatutárneho zástupcu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vládou Slovenskej republiky a odstraňovaním nedostatkov v činnosti úradu z predchádzajúceho obdobia, predkladá správa spresnenie a aktualizáciu reálnej činnosti spojenej s realizáciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2011.

V tretej časti je predmetom správy návrh tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012, ktorý rešpektuje programové vyhlásenie súčasnej vlády, zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, základné východiská zahraničnej politiky SR do roku 2015, odporúčania Európskej únie a Rady Európy pri koncipovaní ich politík k európskym diaspóram a odporúčania stálych konferencií k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenskej republiky a zahraničných Slovákov.

Zásadné hodnotenia a analýzu činnosti za rok 2010, priebežné plnenie úloh v roku 2011 a konkrétne návrhy tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012, ktoré správa obsahuje, budeme na stránke www.uszz.sk prezentovať priebežne.