Vláda SR prijala Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020

Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí v utorok 21. mája 2019 prerokovala a uznesením č. 225/2019 prijala Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2020.

Materiál (príloha) predložil Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe § 3 ods. 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí. ÚSŽZ spracoval dokument v spolupráci s príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky v zmysle koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2016-2020.

Materiál je rozdelený do 10 kapitol.

Prvá kapitola charakterizuje súčasný stav  krajanských komunít v zahraničí a základnú informáciu o pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému.

Druhá kapitola informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vrátane spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri podpore vzdelávacích aktivít krajanov.

Tretia kapitola  je venovaná podpore činností krajanov v oblasti ľudovej, umeleckej  a duchovnej kultúry.

Štvrtá kapitola je venovaná vyhodnoteniu podpory krajanov v oblasti informovanosti, a to v oblasti vydavateľskej činnosti aj internetovej komunikácii.

Piata kapitola  je venovaná informáciám o podpore krajanov v oblasti médií, ale aj o spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Šiesta kapitola informuje o konaní o vydaní osvedčenia a o počtoch prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia a počte vydaných osvedčení.

Siedma kapitola informuje o Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v októbri 2018.

Kapitola osem zahrňuje aktivity prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR,  Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cirkví.

Deviata kapitola  načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim  v zahraničí na rok 2020. Charakteristickým znakom je naviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Desiata kapitola pojednáva o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy.

Desiata kapitola pojednáva o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy.

Schválený dokument bude postúpený do NR SR, ktorej Zahraničný výbor predloženú správu obvykle prerokováva a berie na vedomie začiatkom septembra príslušného kalendárneho roka.

 

Príloha:

VLASTNÝ MATERIÁL – SPRÁVA

 

ÚSŽZ 21.5.2019