Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020

Vláda Slovenskej republiky na svojej 181. schôdzi v stredu 21. októbra 2015 prerokovala a schválila Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020, ktorú na rokovanie predkladal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V súlade so Zákonom 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil na rokovanie vlády SR predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2016-2020.  Koncepcia je vyjadrením  trvalého záväzku štátu vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorý vyplýva  z čl. 7a, hlavy I. Ústavy Slovenskej republiky, ďalej Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z  r. 1999  a  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a  jej príslušných uznesení, platných bilaterálnych dohôd a  dokumentov relevantných medzinárodných organizácii  týkajúcich sa problematiky národnostných menšín.

V záujme dosiahnutia optimálneho medzirezortného prístupu a implementácie koncepcie zriadil úrad medzirezortnú pracovnú komisiu doplnenú priebežnou spoluprácou  so zástupcami cirkví, samosprávnych krajov a krajanských organizácií.

Koncepcia deklaruje štátnopolitický záväzok o príbuzenskú menšinu v zahraničí a v kontexte historického vývoja, charakterizuje súčasný stav slovenských národnostných menšín v strednej a východnej Európe a krajanských komunít v západnej Európe a zámorí. Zohľadňuje aktuálne spoločensko-politické zmeny a s nimi súvisiace migračné procesy, definuje zásady, ciele a úlohy  štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí,  ako aj zahraničnopolitické záujmy a ciele Slovenskej republiky v krajanskej oblasti. Definuje cieľové skupiny krajanov na základe odlišnosti  ich potrieb a záujmov, ako aj prognózy ďalšieho vývoja.

Uchovanie a rozvoj hodnôt, jazykovej a národnej identity, generačný prenos spoločného kultúrneho dedičstva koncepcia nechápe ako jednostranný akt štátnej starostlivosti, ale ako spoločné úsilie a aktivity, ktoré posilňujú význam a zodpovednosť aj krajanských spolkov, organizácií a osobností.

Materiál v zákonom stanovených oblastiach určuje úlohy, ciele a priority tvorby a výkonu štátnej politiky  v  legislatívnej, kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, mediálnej a informačnej oblasti, ako aj vo sfére duchovného života vrátane vzájomnej komunikácie a obojstranne  prospešnej spolupráce.  Priebeh a  úspešnosť plnenia zámerov koncepcie závisí aj od politicko-spoločenských podmienok, právneho systému a  ekonomických zákonov štátu, v ktorom naši krajania žijú.  

Koncepciu predložil predseda ÚSŽZ Ján Varšo na rokovanie vlády SR po úspešnom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

KONCEPCIA – VLASTNÝ MATERIÁL

 

"Typ

Príloha 1

 

"Typ

Príloha 2

 

"Typ

Príloha 3

 

Materiál programu rokovania vlády SR 21. 10. 2015:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25024