Vnútorné predpisy – rok 2011

2/2011 – pracovný poriadok  

3/2011 – služobný poriadok  

4/2011 – dodatok č. 1 k predpisu č. 2/2011  

5/2011 – dodatok č. 1 k predpisu č. 3/2011  

6/2011 – dodatok č. 2 k predpisu č. 2/2011  

7/2011 – dodatok č. 2 k predpisu č. 3/2011  

8/2011 – predpis na vykonanie inventarizácie majetku  

9/2011 – smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole  

12/2011 – štatút zboru poradcov  

13/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 1  

14/2011 – organizačný poriadok  

Príloha k predpisu č. 14/ 2011 

15/2011 – smernica o zadávaní zákaziek  

16/2011 – dodatok č. 1 k predpisu č. 15/2011 

18/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 2  

19/2011 – pokyn na určenie počtu vizitiek  

20/2011 – štatút komisie kultúrneho dedičstva  

21/2011 – smernica o zahraničných pracovných cestách   

22/2011 – štatút dotačnej komisie  

23/2011 – rokovací poriadok dotačnej komisie  

Príloha k predpisu č. 23/2011    

24/2011 – smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné  a propagačné účely 

25/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 3  

26/2011 – predpis, ktorým sa mení a dopĺňa predpis č. 8/2011  

27/2011 – smernica o vstupe do objektu ÚSŽZ   

28/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 4  

29/2011 – dodatok č. 2 k smernici č. 15/2011  

30/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 5  

31/2011 – dodatok č. 1 k predpisu č. 14/2011  

32/2011 – dodatok č. 1 k smernici č. 9/2011  

34/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 6  

35/2011 – smernica o služobných mobilných telefónoch  

36/2011 – príkaz o dodržiavaní režimových opatrení v objekt ÚV SR  

37/2011 – dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa predpis č. 8/2011  

38/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 7  

39/2011- služobný predpis o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberom  

40/2011 – služobný predpis o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním  

41/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 8  

42/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 9  

43/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 10  

44/2011 – príkaz, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz č. 42/2011

45/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 11

46/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 12 

47/2011 – štatút škodovej komisie  

48/2011 – štatút vyraďovacej a likvidačnej komisie 

49/2011 – smernica o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu 

50/2011 – dodatok č. 5 k predpisu č. 8/2011

51/2011 – dodatok č. 3 k predpisu č. 2/2011 

52/2011 – dodatok č. 3 k predpisu č. 3/2011 

53/2011 – dodatok č. 1 k predpisu č. 12/2011 

54/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 13  

55/2011 – pokyn o príplatku za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla

56/2011 – služobný predpis o prehlbovaní kvalifikácie 

57/2011 – smernica o prehlbovaní kvalifikácie

58/2011 – smernica o používaní informačného systému ÚSŽZ

59/2011 – smernica, ktorou sa stanovuje jednotný postup pri príprave, pripomienkovaní, schvaľovaní a uzatváraní zmlúv a dohôd

60/2011 – smernica o registratúrnom poriadku

61/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 14 

62/2011 – smernica o sprístupňovaní informácií 

63/2011 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 15

64/2011 –  príkaz, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré príkazy o postupe zadávania niektorých zákaziek