Vnútorné predpisy – rok 2013

1/2013 – smernica o zabezpečení autoprevádzky

2/2013 – rozhodnutie – organizačná zmena 310113

3/2013 – dodatok č. 1 k Služobnému poriadku

4/2013 – rozhodnutie – majetok na vyradenie

5/2013 – rozhodnutie o pozastavení činnosti Komisie kultúrneho dedičstva USŽZ

6/2013 – organizačný poriadok ÚSŽZ

7/2013 – vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku ÚSŽZ

8/2013 – štatút dotačnej komisie 2013

9/2013 – rokovací poriadok dotačnej komisie 2013

10/2013 – štatút dotačných subkomisií 2013

11/2013 – rokovací poriadok dotačných subkomisií 2013

12/2013 – smernica o reprezentačnom fonde

14/2013 – rozhodnutie predsedu o zmenách súvisiacich s organizačnou zmenou

15/2013 – pokyn predsedu k vyhotoveniu vizitiek

16/2013 – Etický kódex zamestnanca

17/2013 – Smernica o  vnútorných predpisoch