Vyhlásenie Business Fóra 2002

Účastníci Business fóra prijali nasledovné závery a odporúčania:

  •  prehlbovať rozvoj dvojstranných medzištátnych hospodárskych a obchodných vzťahov prostredníctvom zapojenia príslušníkov slovenských menšín v zahraničí,
  • vytvoriť právnu bázu a priaznivé podmienky pre príslušníkov slovenských menšín k hospodárskemu etablovaniu sa v Slovenskej republike,
  • zrovnoprávniť príslušníkov slovenských menšín v zahraničí pri nadobúdaní nehnuteľného majetku so štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky,
  • iniciovať a organizovať spoločné ekonomické fórum slovenských podnikateľov zo zahraničia a zo Slovenskej republiky,
  • vytvoriť informačnú databázu o slovenských podnikateľoch v zahraničí za účelom nadväzovania vzájomných hospodárskych kontaktov a hospodárskych kontaktov so Slovenskou republikou,
  • vytvárať podmienky pre vznik spoločných podnikov, pre kooperáciu a spoločný trh

V Bratislave dňa 2. 7. 2002