Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela ku Dňu ľudských práv

Desiaty december, deň, keď roku 1948 bola v OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, deň, ktorý bol vyhlásený za Deň ľudských práv, si pripomíname stále naliehavejšie najmä vtedy, ak väčšmi cítime, že ešte neraz má nespravodlivosť, neprávosť, ba bezprávie navrch. Nielen v Číne, Bielorusku či Mjanmarsku! Aj v demokratickej Európe!

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení postavila za nápravu reštrikčných legislatívnych a politických opatrení z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi a usiluje sa o nápravu v prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu všeobecných ľudských práv. Niektoré z týchto prípadov možno riešiť legislatívnymi procesmi. Sú však prípady, ktorých podstata tkvie oveľa hlbšie. V našom myslení, mentalite, niekde, kde nie vždy vládne rozum, racio.

Patria medzi ne viaceré stereotypy a predsudky, ktoré fungujú vo vzťahoch väčšiny a menšiny, najmä maďarskej, ktorá tvorí nemalú agendu menšinovej otázky nielen v súvislosti s narastajúcim nacionalizmom v strednej Európe. Patrí sem i zložitá rómska problematika, ktorú sa neraz štát napríklad snaží riešiť neoprávneným zaraďovaním rómskych detí do špeciálnych škôl. Ale patria sem i segregačné tendencie, ktoré „riešia“ problém súžitia majority a rómskej minority stavaním múrov. V takýchto a podobných prípadoch sa štát musí nielen zastať svojich občanov, ale vytvoriť všetky podmienky na nápravu neprávostí a bezprávia.

Obzvlášť viditeľné je to v individuálnych prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k zásahom do dôstojnosti občana zo strany štátu. V takýchto prípadoch budem iniciovať kroky, ktoré povedú k spravodlivej náprave a zároveň dôraznej ochrane pred necitlivými a neprípustnými zásahmi do života jednotlivca. Aj pre takýto drastický zásah do dôstojnosti treba doriešiť viaceré kauzy, predovšetkým prípad Hedvigy Malinovej – Žákovej. Nazdávam sa, že bolo porušené jej právo na spravodlivý proces, že politici predčasne zasiahli do vyšetrovania, ba ho ovplyvnili, že sa tým porušila jej ľudská dôstojnosť. To, že sme ju nechali doslova mučiť sa vyše štyri roky, patrí k veľkým výkričníkom práve v deň ľudských práv, preto by som sa Hedvige Malinovej – Žákovej chcel za tieto príkoria ospravedlniť.

Slovensko nemá dôvod byť v úrovni ľudských práv skanzenom Európy, nemá dôvod ustupovať nacionalistom, xenofóbom, rasistom, neofašistom, extrémistom. Ani tým v minulosti, ktorí nám nerobia česť v dejinách nedávnych či dávnejších, ani tým, ktorých by ešte mohla kryť imunita. Slovensko je moderný tolerantný štát, ktorý chce a bude chrániť ľudské práva.

Bratislava, december 2010