VYHLÁSENIE účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií

VYHLÁSENIE účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií konanej v DZS v Bratislave dňa 3. júla 2000

My, účastníci 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií – konanej pod mottom obrana oprávnených záujmov Slovákov v krajinách, kde žijú – obraciame sa na najvyššie štátne a vládne orgány SR, obyvateľov Slovenska a krajín, ktoré sú dnes domovskými krajinami Slovákov žijúcich za hranicami materskej krajiny s nasledujúcim vyhlásením:

Razantný pokles počtu Slovákov žijúcich za hranicami materskej krajiny v demografických štatistikách jednotlivých krajín sveta je nezastaviteľný, je však zmierniteľný a ovplyvniteľný.

My, novinári krajanských novín, časopisov a elektronických médií, vedomí si svojej nenahraditeľnej úlohy v tomto procese,

  • upozorňujeme slovenskú verejnosť na potrebu posilnenia vplyvu krajanských médií pri uchovávaní slovenskej svojbytnosti a slovacity ako takej vo všetkých krajinách, kde žijú Slováci;
  • žiadame, aby sa účinnejšie začala uplatňovať doktrína vyplývajúca zo Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce "Slovenská republika a zahraniční Slováci" z 2. 7. 1999:

Slováci žijúci v zahraničí, zahraničné menšiny Slovákov očakávajú od Slovenskej republiky a jej politiky všestranné napomáhanie úsilia o zachovanie a upevňovanie svojej národnej identity, jazyka a kultúry v krajinách, v ktorých žijú, aj prehĺbenie záujmu o mieru a rozsah napĺňania menšinových práv v týchto krajinách v súlade s platnými medzinárodnoprávnymi normami a dokumentmi, ako aj praxou rozvinutých západoeurópskych štátov;

sme pripravení pracovať a pôsobiť tak ako doteraz, s dôrazom na prospech celého slovenského národa, na prospech zachovania jedinečnosti jeho kultúrneho bohatstva;

oceňujeme zaradenie konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií do programu Dní zahraničných Slovákov v SR 2000;

navrhujeme:

1.       zvýšiť pomoc krajanským novinám, časopisom a elektronickým médiám i formou korektorov slovenského jazyka;

2.       zabezpečiť príjem rozhlasového a televízneho vysielania na územiach, kde žijú Slováci, predovšetkým so zameraním na tie štáty sveta, kde sa slovenská pospolitosť udržala;

3.       rozhlasovým a televíznym redakciám, vysielajúcim v slovenskom jazyku poskytnúť programy vlastnej produkcie slovenskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu na nekomerčné šírenie, s cieľom propagácie Slovenska;

4.       vytvoriť systém stáží v redakciách slovenských elektronickým médií, najmä pre neprofesionálnych , ale aj profesionálnych pracovníkov krajanských médií;

5.       za účelom informovanosti krajanských médií na webovej stránke DZS a v časopise Slovenské zahraničie uverejniť kontaktné adresy na slovenské spolky, časopisy, redakcie elektronických médií v zahraničí;

6.       zjednodušiť proces získavania preukazu zahraničného Slováka a občianstva SR novelizáciou príslušných zákonov SR;

7.       vytvoriť jednu strešnú inštitúciu (úrad), ktorá by zabezpečovala všetky vzťahy, požiadavky Slovákov žijúcich vo svete a ktorá bude poskytovať informácie o krajanskom dianí ústredným orgánom štátnej správy SR;

8.       napomáhať rozširovaniu slovenskej tlače v krajinách, kde žijú Slováci;

9.       za účelom udržiavania slovenskej identity v krajanských komunitách pokračovať a rozširovať poskytovanie vládnych štipendií SR študentom slovenského pôvodu, ktorí majú záujem študovať na stredných a vysokých školách SR;

10.   v nadväznosti na ekonomické možnosti SR zvýšiť materiálnu pomoc Slovákom vo svete;

11.   aby súčasťou tejto pomoci bolo pravidelné (každoročné) konanie konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií pod záštitou Domu zahraničných Slovákov resp. novovzniknutej inštitúcie;

sme presvedčení, že všestranná podpora, vrátane morálnej, od Slovenskej republiky, sa stane novým impulzom k zachovaniu a udržaniu si puta k bývalej vlasti resp. vlasti svojich predkov a aj tie najjemnejšie vlásočnice sa zmenia na mohutné, všeobjímajúce riečište, ktorým prúdi pozitívna energia zo srdca Európy, Slovenskej republiky, k svojim roztrateným, ale nestrateným deťom.

      

V Bratislave dňa 3. júla 2000