VYHLÁSENIE účastníkov Prvého stretnutia zahraničných Slovákov – absolventov vysokých škôl …

VYHLÁSENIE účastníkov Prvého stretnutia zahraničných Slovákov – absolventov vysokých škôl na Slovensku, konaného v Bratislave dňa 4. 7. 2000

My, absolventi vysokých škôl na Slovensku, Slováci žijúci mimo územia Slovenska, stretli sme sa dnes na pracovnom zasadnutí organizovanom počas Dní zahraničných Slovákov 2000 na pôde Univerzity Komenského. Pri tejto príležitosti všetci zúčastnení zástupcovia z jednotlivých krajín – Chorvátska, Juhoslávie, Maďarska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny – v záujme posilnenia našich spätných väzieb so Slovenskom, krajinou našich predkov, ako aj s našimi krajanmi všade vo svete, deklarujeme nasledovné:      

 • Ako absolventi vysokých škôl na Slovensku oceňujeme úsilie, ktoré vynakladala a naďalej vynakladá Slovenská republika v prospech nášho vzdelávania sa v rodnom jazyku na Slovensku a v záujme rozšírenia radov slovenskej inteligencie v našich krajinách, kde sa usadili naši predkovia.
 • Oceňujeme rovnako možnosť počas štúdia na Slovensku bližšie spoznávať kultúru a duchovné tradície slovenského národa, za súčasť ktorého sa považujeme.
 • Vyjadrujeme presvedčenie, že investície vynaložené na naše ďalšie vzdelávanie v Slovenskej republike neboli a nebudú nikdy nenávratnými investíciami, pretože po návrate do našich krajín sa aktívne zapájame do slovenského života, či už z pozície svojich profesií či ako činitelia alebo členovia spolkov, kultúrnych či vedeckých inštitúcií, redaktori krajanských periodík a médií.
 • Mnohí v profesiách učiteľov a stredoškolských či vysokoškolských profesorov sa usilujeme o pozdvihnutie slovenského školstva v našich krajinách, prispievame k zvyšovaniu úrovne výučby slovenského jazyka.
  Privítame možností štúdia v Slovenskej republike na základe vypracovanie dlhodobej koncepcie prijímania na štúdium na Slovensku, v súlade s potrebami našich slovenských komunít a konzultácií s našimi spolkami. Rovnako privítame koncepčne riešenú možnosť polročných alebo ročných študijných pobytov pre študentov slovenského jazyka a literatúry, resp. pedagógov zo zahraničia na patričných fakultách v SR.
 • Navrhujeme rozšíriť témy diplomových a rigoróznych prác študentov z radov zahraničných Slovákov na jednotlivých fakultách vysokých škôl o témy späté s problematikou slovenského vysťahovalectva a súčasného života Slovákov vo svete, ako aj zapojiť absolventov po ukončení štúdia do spoločných vedecko-výskumných projektov realizovaných na Slovensku. Sme pripravení prispieť svojím dielom k záchrane slovenského kultúrneho dedičstva a prispieť k jeho rozvoju.
 • Navrhujeme udržiavať bližšie kontakty medzi nami, zahraničnými Slovákmi, absolventmi vysokých škôl v Slovenskej republike navzájom. Pripraviť projekt pravidelného stretávania sa na Slovensku s cieľom zúčastňovať sa na konferenciách, sympóziách a seminároch. Podieľať sa na príprave analýz existujúceho stavu a perspektív vývoja komunít zahraničných Slovákov v jednotlivých krajinách a vymieňať si navzájom názory a skúsenosti pri zabezpečovaní práv a povinností národnostných menšín.
 • Súhlasíme so vznikom Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov a zasadzujeme sa za jeho fungovanie.
 • Podporujeme iniciatívu Domu zahraničných Slovákov organizovať pravidelnejšie stretnutia absolventov.
 • Sme pripravení pracovať i naďalej v prospech Slovenska a prispievať k budovaniu jednotnej slovenskej kultúry bez ohľadu na priestory, kde jednotlivé jej prejavy vznikajú, podieľať sa na rozvoji vzťahov medzi našimi krajinami a Slovenskom, prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí a preukazovať spolupatričnosť so starou vlasťou.

Podpísaní zástupcovia zahraničných Slovákov – absolventov vysokých škôl na Slovensku:

z Chorvátskej republiky: Ing. Milan Pucovský
z Maďarskej republiky: Doc. PhDr. Katarína Maruzsová – Šebová
z Poľskej republiky: Mgr. Dominik Surma
z Rumunskej republiky: Mgr. Peter Pavol Hlásnik
z Ukrajinskej republiky: Mgr. Zdenka Hajnišová
zo Zväzovej republiky Juhoslávie: Mgr. Michal Ďuga

V Bratislave dňa 4.júla 2000